Allmänna villkor med kundinformation


Innehållsförteckning1. Ansökans omfattning
2. Avtalets ingående
3. Köp på prov
4. Rätt till ångerrätt
5. Priser och betalningsvillkor
6. Leverans- och fraktvillkor
7. Givande av nyttjanderätt till digitalt innehåll
8. Givande av nyttjanderätt till licensnycklar
9. Avtalets varaktighet och uppsägning av abonnemangsavtal
10. Förbehållande av titel
11. Ansvar för brister (garanti)
12. Inlösen av kampanjkuponger
13. Inlösen av presentkort
14. Tillämplig lag
15. Behörighet
16. Uppförandekod
17. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") från TIMmunity GmbH (nedan kallad "Säljaren") ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kunden") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsätts härmed, om inte annat avtalats.
1.2 Dessa allmänna villkor gäller på motsvarande sätt för avtal om leverans av kuponger, om inget annat avtalats.
1.3 Dessa allmänna villkor ska i enlighet med detta tillämpas på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, om inget annat avtalats. Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är data som skapas och tillhandahålls i digital form.
1.4 Dessa allmänna villkor ska i enlighet med detta tillämpas på avtal om tillhandahållande av licensnycklar, om inget annat avtalats. I detta sammanhang är säljaren skyldig att tillhandahålla en licensnyckel för användning av det digitala innehåll eller de digitala tjänster som han har beskrivit (nedan kallade digitala produkter) samt att bevilja de avtalsenliga rättigheterna att använda respektive digitala produkter. Kunden förvärvar inga immateriella rättigheter till den digitala produkten. Säljarens respektive produktbeskrivning är avgörande för den digitala produktens kvalitet.
1.5 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.
1.6 En företagare i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.
1.7 Beroende på säljarens produktbeskrivning kan föremålet för avtalet vara både köp av varor genom en engångsleverans och köp av varor genom en permanent leverans (nedan kallat "abonnemangsavtal"). Vid ett abonnemangsavtal förbinder sig säljaren att leverera kunden de avtalsskyldiga varorna under den överenskomna avtalsperioden med de avtalsskyldiga tidsintervallen.
. 1.8 Föremålet för avtalet kan - beroende på säljarens DeepL beskrivning - vara både engångsleverans av digitalt innehåll och regelbunden leverans av digitalt innehåll (nedan kallat "abonnemangsavtal"). När det gäller abonnemangsavtalet åtar sig säljaren att tillhandahålla kunden det avtalsenliga digitala innehållet under den överenskomna avtalsperioden med avtalsenliga tidsintervall.
. 1.9 Komponenter i säljarens presenterade sortiment kan - beroende på säljarens produktbeskrivning - vara kopplade till ingåendet av ett avtal om tillhandahållande av telekommunikationstjänster (nedan kallat "telekommunikationsavtal") med en tredjepartsleverantör (nedan kallad "tjänsteleverantör"). I detta fall är förekomsten av avtalet med säljaren beroende av att det ingås ett telekommunikationsavtal med tjänsteleverantören och att telekommunikationsavtalet inte återkallas av kunden. Telekommunikationsavtalet ska regleras av de relevanta lagbestämmelserna och, i förekommande fall, av respektive tjänsteleverantörs avtalsvillkor som avviker från dessa. Säljaren agerar endast som mellanhand för sådana avtal.
2) Avtalets ingående
2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens webbshop utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna anbudet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna in sitt anbud till säljaren via fax, e-post, post eller via ett kontaktformulär online.
. 2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
- genom att leverera de beställda varorna till kunden, eller
- genom att begära betalning från kunden efter det att kunden har lagt beställningen.
Om flera av de ovannämnda alternativen finns ska avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tidsfristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
. 2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs ska betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad PayPal), i enlighet med PayPals användarvillkor som kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan PayPal-konto som kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han/hon accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
. 2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), i enlighet med användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen utfärdar kunden också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen. I det här fallet förklarar säljaren redan att den accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden utlöser betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
. 2.6 När ett erbjudande lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär ska avtalstexten lagras av säljaren efter avtalets ingående och överföras till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kundens beställning har skickats. Säljaren ska inte göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har inrättat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.
. 2.7 Innan kunden bindande lägger beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre känna igen inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med vars hjälp visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina inmatningar under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.8 Det finns tyska och engelska språk för att ingå avtalet.
2.9 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han anger för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.
.
3) Köp på prov
3.1 Om alternativet "Beställning vid godkännande" (köp på prov) väljs, ingås avtalet under förutsättning att kunden godkänner de beställda varorna inom fjorton dagar genom en uttrycklig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post) till säljaren eller att kunden inte avvisar de redan överlämnade varorna inom fjorton dagar genom en uttrycklig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post) till säljaren. Godkännandeperioden börjar dagen efter det att kunden mottagit varorna.
3.2 Under godkännandeperioden har kunden rätt att inspektera de varor som levererats till honom med avseende på deras skick, egenskaper och funktion och att lagra dem för dessa ändamål. Därvid ska han hantera varorna med försiktighet med hänsyn till en eventuell skyldighet att returnera dem. Om kunden använder varorna på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka deras skick, egenskaper och funktion ska han vara ansvarig för varornas eventuella värdeförlust.
. 3.3 Om kunden förklarar att han godkänner varorna inom godkännandeperioden eller om han inte avvisar varorna inom godkännandeperioden är han skyldig att betala säljaren den överenskomna köpeskillingen. I detta fall ska köparen överföra det överenskomna köpeskillingen till säljarens bankkonto utan dröjsmål, dock senast inom en period av sju dagar, om inget annat avtalats. Betalningsperioden ska börja löpa dagen efter kundens godkännandeförklaring eller - om inget uttryckligt godkännande föreligger - dagen efter godkännandeperiodens utgång. Att betalningen i tid inkommer till säljarens bankkonto ska vara avgörande för att tidsfristen ska hållas.
3.4 Om kunden förklarar att han eller hon avvisar varorna inom godkännandeperioden måste han eller hon på egen bekostnad returnera varorna till säljaren inom en period av sju dagar, om inget annat avtalats. Tidsfristen för återlämnande av varorna börjar löpa dagen efter kundens förklaring om avvisande. Det räcker att kunden skickar varorna i tid för att tidsfristen ska kunna hållas. Kunden måste använda lämpliga transportförpackningar för att undvika transportskador.
3.5 Om kunden på ett klandervärt sätt bryter mot sin omsorgsplikt och/eller retur är han skyldig att ersätta säljaren för den skada som uppstår.
3.6 Kundens lagstadgade ångerrätt ska inte påverkas av ovannämnda bestämmelser.

4) Rätt till återkallelse
4.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.
4.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

5) Priser och betalningsvillkor

5.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
5.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan det i enskilda fall uppstå ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som ska bäras av kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för överföring av pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföringen av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska unionen.
. 5.3 Betalningsalternativet/alternativen kommer att meddelas kunden i säljarens webbshop.
5.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.
5.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett nätbankskonto som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs då omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" finns tillgänglig för kunden på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments kommer att meddelas kunden i säljarens webbutik. För att hantera betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "mollie" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna (nedan kallad "mollie"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via mollie kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik. För att hantera betalningar kan mollie använda andra betaltjänster, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket Kunden kan informeras separat om. Ytterligare information om "mollie" finns på Internet på https://www.mollie.com/de/.
5.8 Om betalningsmetoden köp på konto väljs ska köpeskillingen förfallas efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 7 (sju) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningssättet köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa detta betalningssätt om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall kommer säljaren att informera kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i hans betalningsinformation i webbutiken.
5.9 Om betalningsmetoden köp på konto väljs ska köpeskillingen förfallas efter att varorna har levererats och fakturerats. I detta fall ska köpeskillingen betalas inom 7 (sju) dagar efter mottagandet av fakturan utan avdrag, om inget annat avtalats. Säljaren förbehåller sig rätten att erbjuda betalningssättet köp på konto endast upp till en viss ordervolym och att avvisa detta betalningssätt om den angivna ordervolymen överskrids. I detta fall informerar säljaren kunden om en motsvarande betalningsbegränsning i sina betalningsuppgifter i webbutiken. Säljaren förbehåller sig vidare rätten att utföra en kreditkontroll vid val av betalningsmetoden köp på konto och att avvisa denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditkontroll.
. 5.10 Om betalningsmetoden "PayPal-faktura" väljs överlåter säljaren sin betalningsfordran till PayPal. Innan PayPal accepterar säljarens deklaration om överlåtelse ska PayPal genomföra en kreditvärdighetskontroll med hjälp av de överförda kunduppgifterna. Säljaren förbehåller sig rätten att vägra kunden betalningsmetoden "PayPal-faktura" i händelse av ett negativt kontrollresultat. Om betalningsmetoden "PayPal-faktura" tillåts av PayPal måste kunden betala fakturabeloppet till PayPal inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, om inte PayPal ger kunden en annan betalningsfrist. I detta fall kan han endast göra en betalning till PayPal med skuldbefriande effekt. Säljaren förblir dock ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t.ex. om varorna, leveranstiden, försändelsen, returer, reklamationer, återkallelseförklaringar och leveranser eller kreditnotor, även vid överlåtelse av fordran. Dessutom gäller de allmänna villkoren för användning av PayPals köp på konto, som kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Om betalningsmetoden SEPA-autogiro har valts ska fakturabeloppet förfalla till betalning efter det att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Direktdebiteringen ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.
5.12 Om betalningsmetoden SEPA-autogiro har valts ska fakturabeloppet betalas efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformation. Direktdebiteringen ska dras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsinformationen. Förhandsinformation är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering genom SEPA-autogiro. Om autogirot inte betalas på grund av att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut har åsamkats till följd av återkravet om han är ansvarig för detta. Säljaren förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning vid val av betalningsmetod SEPA-direktdebitering och att avvisa denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditprövning.
. 5.13 Om betalningsmetoden "PayPal Direct Debit" väljs kommer PayPal att hämta fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande för autogiro har utfärdats, men inte före utgången av föranmälningsperioden för säljarens räkning. Förhandsbesked är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering med SEPA-autogiro ska ske. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av att felaktiga bankuppgifter lämnats, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att han inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om han är ansvarig för detta.
5.14 Om betalningsmetoden kreditkort via Stripe väljs ska fakturabeloppet betalas omedelbart när avtalet ingås. Betalningen behandlas via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). Stripe förbehåller sig rätten att genomföra en kreditkontroll och att vägra denna betalningsmetod i händelse av en negativ kreditkontroll.
. 5.15 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" väljs kommer betalningen att behandlas via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallad "Klarna"). Ytterligare information och Klarnas villkor finns i säljarens betalningsinformation som kan läsas på följande Internetadress:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Leverans- och fraktvillkor
6.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna ska leverans ske inom det leveransområde som säljaren anger till den leveransadress som kunden anger, om inget annat avtalats. När transaktionen behandlas ska den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling vara avgörande.
. 6.2 Om leveransen av varorna misslyckas av orsaker som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig till följd av detta. Detta gäller inte med avseende på kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktioner gälla för kostnaderna för att returnera varorna.
. 6.3 Om kunden agerar som företagare ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Med avvikelse från detta ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i konsumenters fall också övergå till kunden så snart säljaren har överlämnat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen, om kunden ger speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra försändelsen i uppdrag att utföra försändelsen, och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller institution till kunden.
6.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en specifik täcktransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren ska göra alla rimliga ansträngningar för att skaffa fram varorna. Om varorna inte är tillgängliga eller endast delvis tillgängliga ska kunden omedelbart informeras och vederlaget återbetalas utan dröjsmål.
6.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.
6.6 Kuponger ska tillhandahållas kunden på följande sätt:
- via e-post
6.7 Digitalt innehåll tillhandahålls kunden enligt följande:
- via e-post
6.8 Licensnycklar ska tillhandahållas kunden enligt följande:
- via e-post

7) Beviljande av nyttjanderätt till digitalt innehåll
7.1 Om inget annat anges i beskrivningen av DeepL i säljarens webbutik ger säljaren kunden en icke-exklusiv rätt, obegränsad i tid och rum, att använda det tillhandahållna innehållet för privata och kommersiella ändamål.
7.2 Överföring av innehållet till tredje part eller framställning av kopior för tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa allmänna villkor är inte tillåten om inte säljaren har samtyckt till en överföring av den avtalsenliga licensen till tredje part.
7.3 I den mån avtalet avser engångsleverans av digitalt innehåll ska upplåtelsen av rättigheter träda i kraft först när kunden har betalat hela den ersättning som han eller hon är skyldig. Säljaren kan preliminärt tillåta användningen av avtalsinnehållet även före denna tidpunkt. Ett sådant provisoriskt tillstånd ska inte utgöra en överföring av rättigheter.

8) Beviljande av nyttjanderätt till licensnycklar
8.1 Den tillhandahållna licensnyckeln ger kunden rätt att använda den digitala produkt som framgår av säljarens respektive produktbeskrivning i den omfattning som beskrivs där.
8.2 I den mån licensnyckeln avser engångsleverans av digitalt innehåll ska beviljandet av rättigheter träda i kraft först när kunden har betalat hela den ersättning han eller hon är skyldig.

9) Term och uppsägning av abonnemangsavtal
9.1 Abonnemangsavtal ingås för en begränsad tidsperiod, för den avtalsperiod som anges i respektive produktbeskrivning i säljarens webbutik och upphör automatiskt när avtalsperioden har löpt ut.
9.2 Rätten till extraordinär uppsägning av goda skäl förblir oförändrad. Goda skäl ska anses föreligga om den uppsägande parten, med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet och med en avvägning av båda parters intressen, rimligen inte kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet fram till den överenskomna uppsägningen eller till utgången av en uppsägningstid.
9.3 Uppsägningar måste göras skriftligen eller i textform (t.ex. via e-post).

10) Behållning av titeln
Om säljaren gör förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

11) Ansvar för brister (garanti)
11.1 Om inget annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat felansvar gälla. Utan hinder av det föregående ska följande gälla för avtal om leverans av varor:
11.2 Om kunden agerar som entreprenör,
- säljaren har möjlighet att välja typ av efterföljande prestation;
- När det gäller nya varor ska preskriptionstiden för fel vara ett år från varans leverans;
- rättigheter och krav på grund av fel är uteslutna när det gäller begagnade varor;
- preskriptionstiden ska inte börja löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.
11.3 Ovanstående ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte för
- för skadeståndsanspråk och kostnadsersättning från kunden,
- i händelse av att säljaren på ett bedrägligt sätt har dolt felet,
- för varor som har använts för en byggnad i enlighet med dess sedvanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet,
- för säljarens befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om tillhandahållande av varor med digitala element.
11.4 När det gäller företagare ska de lagstadgade preskriptionstiderna för lagstadgad regressrätt inte påverkas.
11.5 Om kunden agerar som köpman i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att undersöka och anmäla fel enligt § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden underlåter att uppfylla den anmälningsskyldighet som regleras där ska varorna anses ha godkänts.
11.6 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att klaga på levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.
11.7 Säljaren är inte ansvarig för fel i utförandet av telekommunikationsavtalet för vilka respektive tjänsteleverantör är exklusivt ansvarig. I detta avseende ska de relevanta lagstadgade bestämmelserna och eventuella avtalsvillkor från respektive tjänsteleverantör som avviker från dessa gälla.
.
12) Inlösen av kampanjkuponger
12.1 Kuponger som säljaren utfärdar gratis som en del av kampanjer med en viss giltighetsperiod och som inte kan köpas av kunden (nedan kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens webbshop och endast under den angivna perioden.
12.2 Enskilda produkter får uteslutas från kampanjvouchern om en motsvarande begränsning följer av kampanjvoucherns innehåll.
12.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Senare kvittning är inte möjlig.
12.4 Flera rabattkuponger kan också lösas in för en beställning.
12.5 Varornas värde måste vara minst lika stort som beloppet för kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.
12.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera mellanskillnaden.
12.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.
12.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.
12.9 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i säljarens nätbutik. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller av grov oaktsamhet inte känner till att innehavaren är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

13) Inlösen av presentkort
13.1 Presentkort som kan köpas via säljarens webbshop (nedan kallade "presentkort") kan endast lösas in i säljarens webbshop, om inget annat anges i presentkortet.
13.2 Presentkort och återstående saldon på presentkortet kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet köptes. Återstående krediter kommer att krediteras kunden fram till förfallodagen.
13.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Senare kvittning är inte möjlig.
13.4 Flera presentkort kan också lösas in för en beställning.
13,5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och kan inte användas för att köpa andra presentkort.
13.6 Om presentkortets värde inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.
13.7 Saldot på ett presentkort kommer inte att betalas ut kontant eller ge ränta.
13.8 Presentkortet är överförbart. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in presentkortet i säljarens webbutik. Detta gäller inte om Säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

14) Tillämplig lag
Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar med undantag för lagarna om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

15) Behörighet
Om kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med sitt säte på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, är säljarens säte exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller de krav som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall ska dock säljaren i alla fall ha rätt att väcka talan vid domstol på kundens verksamhetsställe.
.
16) Uppförandekod
- Säljaren har uppfyllt kvalitetskriterierna "EHI Geprüfter Online-Shop" från EHI Retail Institute GmbH, som kan läsas på Internet på http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
.
17) Alternativ tvistlösning
17.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal online som berör en konsument.
17.2 Säljaren är inte skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister, men är beredd att göra det.

.