Splošni pogoji s podatki za stranke

Tabla vsebine


2. Sklenitev pogodbe
3. Nakup na sojenje
4. Pravica do odstopa
5. Cene in plačilni pogoji
6. Pogoji dostave in pošiljanja
7. Podelitev pravic uporabe digitalnih vsebin
8. Podelitev pravic uporabe licenčnih ključev
9. Trajanje pogodbe in prekinitev pogodbe za naročniške pogodbe
10. Zadržanje naslova
11. Odgovornost za napake (garancija)
12. Reputiranje promocijskih kuponov
13. Odkup darilnih bonov
14. Zakonodaja, ki se uporablja
15. Jurisdikcija
16. Kodeks ravnanja
17. Alternativno reševanje sporov

1) Obseg
1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: SPP) družbe TIMmunity GmbH (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu: kupec) sklene s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec predstavlja v svoji spletni trgovini. Vključitev strankinih lastnih splošnih pogojev je sporna, razen če ni drugače dogovorjeno.
1.2 Ti splošni pogoji poslovanja se ustrezno uporabljajo za pogodbe o dobavi kuponov, razen če ni drugače dogovorjeno.
1.3 Ti splošni pogoji poslovanja se ustrezno uporabljajo za pogodbe o zagotavljanju digitalnih vsebin, razen če ni dogovorjeno drugače. Digitalna vsebina v smislu teh splošnih pogojev poslovanja so podatki, ki so ustvarjeni in zagotovljeni v digitalni obliki.
1.4 Ti splošni pogoji poslovanja se ustrezno uporabljajo za pogodbe o zagotavljanju licenčnih ključev, razen če ni drugače dogovorjeno. V tem okviru je prodajalec dolžan zagotoviti licenčni ključ za uporabo digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki jih je opisal (v nadaljnjem besedilu: digitalni izdelki), ter podeliti pogodbeno dogovorjene pravice za uporabo zadevnih digitalnih izdelkov. Kupec ne pridobi nobenih pravic intelektualne lastnine na digitalnem izdelku. Za kakovost digitalnega izdelka je odločilen prodajalčev opis ustreznega izdelka.
1.5 Potrošnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno komercialni ali samozaposlitveni.
1.6 Podjetnik v smislu teh splošnih pogojev poslovanja je fizična ali pravna oseba ali osebna družba s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru opravljanja svoje pridobitne ali samostojne poklicne dejavnosti.
1.7 Odvisno od prodajalčevega opisa izdelka je lahko predmet pogodbe tako nakup blaga z enkratno dobavo kot tudi nakup blaga s trajno dobavo (v nadaljnjem besedilu: naročniška pogodba). V primeru naročniške pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu dobavljal pogodbeno dolžno blago v času trajanja dogovorjenega pogodbenega obdobja v pogodbeno dolžnih časovnih intervalih.
1.8 Predmet pogodbe je lahko - odvisno od prodajalčevega opisa na spletni strani DeepL - tako enkratno zagotavljanje digitalnih vsebin kot tudi redno zagotavljanje digitalnih vsebin (v nadaljnjem besedilu: naročniška pogodba). V primeru naročniške pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu zagotavljal pogodbeno dolžne digitalne vsebine za čas trajanja pogodbe v pogodbeno dogovorjenih časovnih intervalih.
1.9 Komponente predstavljenega prodajalčevega asortimana so lahko - odvisno od prodajalčevega opisa izdelka - povezane s sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju telekomunikacijskih storitev (v nadaljnjem besedilu: telekomunikacijska pogodba) s tretjim ponudnikom (v nadaljnjem besedilu: ponudnik storitev). V tem primeru je obstoj pogodbe s prodajalcem odvisen od sklenitve telekomunikacijske pogodbe s ponudnikom storitev in od dejstva, da stranka ne prekliče telekomunikacijske pogodbe. Telekomunikacijsko pogodbo urejajo ustrezne zakonske določbe in po potrebi pogodbeni pogoji zadevnega ponudnika storitev, ki od njih odstopajo. Prodajalec pri takšnih pogodbah nastopa le kot posrednik.
2) Sklenitev pogodbe
2.1 Opisi izdelkov v prodajalčevi spletni trgovini ne predstavljajo zavezujočih ponudb prodajalca, temveč služijo za oddajo zavezujoče ponudbe s strani kupca.
2.2 Stranka lahko odda ponudbo prek spletnega obrazca za naročilo, ki je integriran v prodajalčevo spletno trgovino. Ko kupec izbrano blago vstavi v virtualno nakupovalno košarico in opravi elektronski postopek naročanja, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo v zvezi z blagom, ki ga vsebuje nakupovalna košarica. Poleg tega lahko kupec ponudbo prodajalcu predloži tudi po faksu, elektronski pošti, pošti ali prek spletnega kontaktnega obrazca.
2.3 Prodajalec lahko sprejme kupčevo ponudbo v petih dneh,
- s pošiljanjem pisne potrditve naročila ali potrditve naročila v besedilni obliki (po telefaksu ali elektronski pošti), pri čemer je v tem primeru odločilen prejem potrditve naročila s strani stranke, ali
- z zahtevo po plačilu s strani stranke po tem, ko je stranka oddala naročilo.
Če obstaja več navedenih možnosti, se pogodba sklene v trenutku, ko ena od navedenih možnosti nastopi prva. Rok za sprejem ponudbe začne teči naslednji dan po tem, ko stranka pošlje ponudbo, in se konča z iztekom petega dne po pošiljanju ponudbe. Če prodajalec ne sprejme ponudbe stranke v zgoraj navedenem roku, se to šteje za zavrnitev ponudbe, kar ima za posledico, da stranke njena izjava volje ne zavezuje več.
2.4 Če je izbran način plačila, ki ga ponuja PayPal, se plačilo obdela prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), ob upoštevanju pogojev uporabe PayPal, ki so na voljo na spletni strani https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima računa PayPal - ob upoštevanju pogojev za plačila brez računa PayPal, ki so na voljo na spletni strani https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Če stranka plača z načinom plačila, ki ga ponuja PayPal in ga je mogoče izbrati v postopku spletnega naročanja, prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka klikne gumb, ki zaključi postopek naročanja.
2.5 Če je izbran način plačila "Amazon Payments", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (v nadaljevanju: "Amazon"), v skladu z uporabniško pogodbo Amazon Payments Europe, ki si jo lahko ogledate na https://payments.amazon.de/help/201751590. Če stranka med postopkom spletnega naročanja izbere "Amazon Payments" kot način plačila, s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, izda Amazonu tudi plačilni nalog. V tem primeru prodajalec že izjavi, da sprejema strankino ponudbo v trenutku, ko stranka sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročila.
2.6 Če je ponudba oddana prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo, prodajalec po sklenitvi pogodbe shrani besedilo pogodbe in ga v besedilni obliki (npr. po elektronski pošti, telefaksu ali pismu) posreduje kupcu, ko je bilo kupčevo naročilo poslano. Prodajalec ne sme omogočiti, da bi bilo besedilo pogodbe dostopno izven tega. Če je stranka pred pošiljanjem naročila v prodajalčevi spletni trgovini vzpostavila uporabniški račun, bodo podatki o naročilu arhivirani na prodajalčevi spletni strani in do njih lahko stranka brezplačno dostopa prek svojega z geslom zaščitenega uporabniškega računa z navedbo ustreznih prijavnih podatkov.
2.7 Pred zavezujočo oddajo naročila prek prodajalčevega spletnega obrazca za naročilo lahko kupec s pozornim branjem informacij, prikazanih na zaslonu, ugotovi morebitne vnosne napake. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje vnosnih napak je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se poveča prikaz na zaslonu. Stranka lahko med postopkom elektronskega naročanja popravlja svoje vnose z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.
2.8 Za sklenitev pogodbe sta na voljo nemški in angleški jezik.
2.9 Obdelava naročil in vzpostavljanje stikov običajno potekata prek e-pošte in samodejne obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejme elektronska sporočila, ki jih pošlje prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov SPAM mora stranka zagotoviti, da se lahko dostavijo vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, ki jih je prodajalec pooblastil za obdelavo naročila.

3) Nakup na preizkus
3.1 Če je izbrana možnost "Naročilo ob odobritvi" (nakup na preizkus), je pogodba sklenjena pod pogojem, da kupec v štirinajstih dneh odobri naročeno blago z izrecno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) prodajalcu ali da kupec v štirinajstih dneh ne zavrne že izročenega blaga z izrecno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) prodajalcu. Obdobje odobritve začne teči naslednji dan po tem, ko kupec prejme blago.
3.2 V obdobju odobritve ima kupec pravico, da pregleda dobavljeno blago glede njegovega stanja, lastnosti in delovanja ter ga v te namene tudi hrani. Pri tem mora z blagom ravnati previdno glede na morebitno obveznost vračila blaga. Če kupec uporablja blago na način, ki ni potreben za preverjanje njegovega stanja, lastnosti in delovanja, je odgovoren za izgubo vrednosti blaga.
3.3 Če kupec v roku za odobritev blaga izjavi, da blago odobrava, ali če v roku za odobritev blaga ne zavrne, je dolžan prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino. V tem primeru mora kupec dogovorjeno kupnino nemudoma, najpozneje pa v sedmih dneh, nakazati na prodajalčev bančni račun, razen če ni dogovorjeno drugače. Plačilni rok začne teči naslednji dan po kupčevi izjavi o odobritvi ali - če ni izrecne odobritve - naslednji dan po izteku roka za odobritev. Za upoštevanje roka je odločilen pravočasen prejem plačila na prodajalčev bančni račun.
3.4 Če kupec v obdobju odobritve izjavi, da blago zavrača, ga mora v sedmih dneh na lastne stroške vrniti prodajalcu, razen če ni drugače dogovorjeno. Rok za vračilo blaga začne teči naslednji dan po dnevu, ko kupec poda izjavo o zavrnitvi. Pravočasna odprema blaga s strani kupca zadostuje za spoštovanje roka. Stranka mora uporabiti ustrezno transportno embalažo, da se izogne poškodbam pri prevozu.
3.5 Če kupec krivdno krši svojo dolžnost skrbnega ravnanja in/ali vračanja, je dolžan prodajalcu povrniti nastalo škodo.
3.6 Zgoraj navedene določbe ne vplivajo na kupčevo zakonsko pravico do odstopa od pogodbe.

4) Pravica do odstopa
4.1 Potrošniki so na splošno upravičeni do pravice do odstopa od pogodbe.
4.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe so na voljo v prodajalčevi politiki odstopa od pogodbe.

5) Cene in plačilni pogoji
5.1 Če v prodajalčevem opisu izdelka ni navedeno drugače, so navedene cene skupne cene, ki vključujejo zakonsko določen davek na dodano vrednost. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja bodo navedeni posebej v opisu posameznega izdelka.
5.2 Pri dostavi v države zunaj Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in jih nosi kupec. Med njimi so na primer stroški za prenos denarja s strani kreditnih institucij (npr. provizije za prenos, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi s prenosom sredstev, če dobava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, vendar stranka izvede plačilo iz države zunaj Evropske unije.
5.3 O možnostih plačila bo kupec obveščen v prodajalčevi spletni trgovini.
5.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, plačilo zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za kasnejši datum plačila.
5.5 Če je izbran način plačila "SOFORT", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljnjem besedilu: SOFORT). Da lahko stranka plača znesek računa prek storitve "SOFORT", mora imeti račun za spletno bančništvo, ki je bil aktiviran za sodelovanje v storitvi "SOFORT", med postopkom plačila se mora ustrezno identificirati in potrditi plačilno navodilo družbi "SOFORT". Plačilno transakcijo nato takoj izvede sistem "SOFORT" in bremeni strankin bančni račun. Podrobnejše informacije o načinu plačila "SOFORT" so stranki na voljo na spletni strani https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "Shopify Payments", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljnjem besedilu: Stripe). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja storitev Shopify Payments, bodo kupcu sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Družba Stripe lahko za obdelavo plačil uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je stranka obveščena posebej. Dodatne informacije o storitvi "Shopify Payments" so na voljo na spletni strani https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "mollie", bo plačilo obdelano prek ponudnika plačilnih storitev Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: "mollie"). Posamezni načini plačila, ki so na voljo prek storitve mollie, bodo kupcu sporočeni v prodajalčevi spletni trgovini. Za obdelavo plačil lahko mollie uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih bo kupec obveščen posebej. Dodatne informacije o "mollie" so na voljo na spletni strani https://www.mollie.com/de/.
5.8 Če je izbran način plačila nakup na račun, kupnina zapade v plačilo po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 7 (sedmih) dneh po prejemu računa brez odbitka, razen če ni dogovorjeno drugače. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini.
5.9 Če je izbran način plačila nakup na račun, kupnina zapade v plačilo po dobavi blaga in izstavitvi računa. V tem primeru je treba kupnino plačati v 7 (sedmih) dneh po prejemu računa brez odbitka, razen če ni dogovorjeno drugače. Prodajalec si pridržuje pravico, da način plačila nakup na račun ponudi le do določenega obsega naročila in da ta način plačila zavrne, če je določen obseg naročila presežen. V tem primeru bo prodajalec kupca obvestil o ustrezni omejitvi plačila v njegovih plačilnih podatkih v spletni trgovini. Prodajalec si nadalje pridržuje pravico, da pri izbiri načina plačila nakup na račun opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.
5.10 Če je izbran način plačila "Račun PayPal", prodajalec svojo terjatev za plačilo odstopi družbi PayPal. PayPal pred sprejetjem prodajalčeve izjave o odstopu opravi preverjanje kreditne sposobnosti z uporabo posredovanih podatkov o stranki. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru negativnega rezultata preverjanja stranki zavrne način plačila "račun PayPal". Če PayPal dovoli način plačila "račun PayPal", mora stranka plačati znesek računa družbi PayPal v 30 dneh po prejemu blaga, razen če ji PayPal določi drugačen rok plačila. V tem primeru lahko opravi plačilo v sistem PayPal le z učinkom odpisa dolga. Prodajalec pa ostaja odgovoren za splošna vprašanja strank, npr. v zvezi z blagom, dobavnim rokom, odpremo, vračili, pritožbami, preklicnimi izjavami in dobavnicami ali dobropisi, tudi v primeru odstopa terjatve. Poleg tega veljajo Splošni pogoji uporabe za uporabo storitve Nakup na račun PayPal, ki so na voljo na spletni strani https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za posredovanje predhodnih informacij. Direktna bremenitev se izvrši, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) prodajalca stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi navedbe napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, nosi stroške, ki jih je zaradi povratne obremenitve povzročila zadevna kreditna institucija, če je za to odgovorna.
5.12 Če je izbran način plačila z direktno obremenitvijo SEPA, znesek računa zapade v plačilo po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za vnaprejšnje obveščanje. Direktna bremenitev se izvrši, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Predhodno obvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba), s katerim prodajalec stranki najavi obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi pomanjkanja zadostnih sredstev na računu ali zaradi posredovanja napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, nosi stroške, ki nastanejo pri zadevni kreditni instituciji zaradi povratne obremenitve, če je za to odgovorna. Prodajalec si pridržuje pravico, da pri izbiri načina plačila z direktno obremenitvijo SEPA opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.
5.13 Če je izbran način plačila "Direktna obremenitev PayPal", bo PayPal po izdaji pooblastila za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom obdobja predhodnega obvestila, v imenu prodajalca z bančnega računa stranke pobral znesek računa. Predobvestilo je vsako sporočilo (npr. račun, pravilnik, pogodba) stranki, v katerem je napovedana obremenitev z direktno obremenitvijo SEPA. Če direktna obremenitev ni odobrena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali zaradi navedbe napačnih bančnih podatkov ali če stranka ugovarja direktni obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, nosi stroške, ki jih je zaradi povratne obremenitve povzročila zadevna kreditna institucija, če je za to odgovorna.
5.14 Če je izbran način plačila s kreditno kartico prek sistema Stripe, znesek na računu zapade v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo se obdela prek ponudnika plačilnih storitev Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljnjem besedilu: Stripe). Stripe si pridržuje pravico, da opravi preverjanje kreditne sposobnosti in v primeru negativnega preverjanja kreditne sposobnosti zavrne ta način plačila.
5.15 Če je izbran način plačila, ki je na voljo prek plačilne storitve "Klarna", bo plačilo obdelano prek družbe Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (v nadaljevanju: "Klarna"). Dodatne informacije in pogoje storitve Klarna najdete v prodajalčevih plačilnih informacijah, ki si jih lahko ogledate na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Pogoji dostave in pošiljanja
6.1 Če prodajalec ponudi pošiljanje blaga, se dobava opravi na območju dostave, ki ga določi prodajalec, na naslov dostave, ki ga določi kupec, razen če ni dogovorjeno drugače. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, ki ga je prodajalec navedel pri obdelavi naročila.
6.2 Če dobava blaga ne uspe iz razlogov, za katere je odgovorna stranka, stranka krije razumne stroške, ki so zaradi tega nastali prodajalcu. To ne velja v zvezi s stroški za povratno pošiljko, če kupec učinkovito uveljavlja svojo pravico do preklica. V primeru, da stranka učinkovito uveljavlja pravico do preklica, se za stroške vračila blaga uporablja določba iz prodajalčevih navodil za preklic.
6.3 Če stranka nastopa kot podjetnik, preide nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga na stranko takoj, ko prodajalec izroči blago špediterju, prevozniku ali drugi osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo odpreme. Če kupec nastopa kot potrošnik, tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga načeloma preide na kupca ali osebo, pooblaščeno za prevzem blaga, šele takrat, ko je blago izročeno kupcu. Nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja prodanega blaga preide na stranko tudi v primeru potrošnikov, takoj ko prodajalec izroči stvar špediterju, prevozniku ali osebi ali instituciji, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, če stranka za izvedbo pošiljke pooblasti špediterja, prevoznika ali osebo ali institucijo, ki je drugače določena za izvedbo pošiljke, in prodajalec te osebe ali institucije predhodno ni imenoval stranki.
6.4 Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru nepravilne ali neustrezne samopridobave. To velja le v primeru, da prodajalec ni odgovoren za nedobavo in da je prodajalec z dobaviteljem s skrbnostjo dobrega gospodarja sklenil poseben krovni posel. Prodajalec si mora po najboljših močeh prizadevati za nabavo blaga. V primeru nerazpoložljivosti ali le delne razpoložljivosti blaga bo kupec o tem nemudoma obveščen, kupnina pa mu bo nemudoma povrnjena.
6.5 Samostojni prevzem zaradi logističnih razlogov ni mogoč.
6.6 Kuponi se naročniku zagotovijo na naslednji način:
- po e-pošti
6.7 Digitalna vsebina bo stranki zagotovljena na naslednji način:
- po e-pošti
6.8 Licenčni ključi se stranki zagotovijo na naslednji način:
- po e-pošti

7) Podelitev pravic uporabe za digitalne vsebine
7.1 Če v opisu DeepL v prodajalčevi spletni trgovini ni navedeno drugače, prodajalec kupcu podeljuje neizključno, časovno in krajevno neomejeno pravico do uporabe posredovane vsebine v zasebne in komercialne namene.
7.2 Prenos vsebine na tretje osebe ali izdelava kopij za tretje osebe zunaj obsega teh splošnih pogojev poslovanja ni dovoljena, razen če se prodajalec strinja s prenosom pogodbene licence na tretjo osebo.
7.3 Če se pogodba nanaša na enkratno zagotavljanje digitalnih vsebin, postane dodelitev pravic veljavna šele, ko stranka v celoti plača dolgovano nadomestilo. Prodajalec lahko začasno dovoli uporabo pogodbene vsebine tudi pred tem trenutkom. Takšno začasno dovoljenje ne pomeni prenosa pravic.

8) Podelitev pravic uporabe licenčnih ključev
8.1 Zagotovljeni licenčni ključ daje kupcu pravico do uporabe digitalnega izdelka, razvidnega iz ustreznega prodajalčevega opisa izdelka, v obsegu, opisanem v njem.
8.2 V kolikor se licenčni ključ nanaša na enkratno zagotavljanje digitalnih vsebin, podelitev pravic začne veljati šele, ko stranka v celoti plača dolgovano nadomestilo.

9) Trajanje in prekinitev naročniških pogodb
9.1 Naročniške pogodbe se sklenejo za določen čas, za obdobje veljavnosti pogodbe, ki je navedeno v opisu zadevnega izdelka v prodajalčevi spletni trgovini, in se po izteku obdobja veljavnosti pogodbe samodejno končajo.
9.2 Pravica do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz utemeljenega razloga ostaja nespremenjena. Šteje se, da obstaja utemeljen razlog, če od stranke, ki odpoveduje pogodbo, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera in tehtanju interesov obeh strank ni mogoče razumno pričakovati, da bo pogodbeno razmerje nadaljevala do dogovorjene odpovedi ali do izteka odpovednega roka.
9.3 Odpoved je treba opraviti v pisni ali besedilni obliki (npr. po e-pošti.

10) Ohranitev naslova
Če prodajalec opravi predplačilo, obdrži lastništvo nad dobavljenim blagom, dokler ni v celoti plačana dolgovana kupnina.

11) Odgovornost za napake (garancija)
11.1 Če v naslednjih določbah ni določeno drugače, veljajo določbe o zakonski odgovornosti za napake. Ne glede na zgoraj navedeno se za pogodbe o dobavi blaga uporablja naslednje:
11.2 Če kupec nastopa kot podjetnik,
- ima prodajalec možnost izbire vrste naknadne izvedbe;
- pri novem blagu je zastaralni rok za napake eno leto od dobave blaga;
- zastaralni rok se ne obnovi, če je v okviru odgovornosti za napake opravljena nadomestna dobava.
11.3 Zgoraj navedene omejitve odgovornosti in skrajšanje rokov ne veljajo za
- v primeru, da je prodajalec goljufivo prikril napako,
- za kakršno koli obstoječo obveznost prodajalca, da zagotovi posodobitve za digitalne izdelke.
11.4 Poleg tega za podjetnike ostanejo zakonsko določeni zastaralni roki za vse zakonsko določene pravice do regresa nespremenjeni.
11.5 Če stranka nastopa kot trgovec v smislu člena 1 nemškega trgovinskega zakonika (HGB), zanjo velja poslovna dolžnost pregleda in obvestila o napakah v skladu s členom 377 nemškega trgovinskega zakonika (HGB). Če kupec ne izpolni tam urejenih obveznosti obveščanja, se šteje, da je blago odobreno.
11.6 Če kupec nastopa kot potrošnik, naj dostavljeno blago z očitnimi poškodbami pri prevozu reklamira pri dostavljavcu in o tem obvesti prodajalca. Če kupec tega ne upošteva, to ne vpliva na njegove zakonske ali pogodbene zahtevke zaradi napak.
11.7 Prodajalec ne odgovarja za napake pri izvajanju telekomunikacijske pogodbe, za katere je izključno odgovoren zadevni ponudnik storitev. V zvezi s tem veljajo ustrezne zakonske določbe in morebitni pogodbeni pogoji zadevnega ponudnika storitev, ki od njih odstopajo.

12) Odkup promocijskih kuponov
12.1 Kupone, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocijskih akcij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljevanju: "promocijski kuponi"), je mogoče unovčiti samo v prodajalčevi spletni trgovini in samo v določenem obdobju.
12.2 Posamezni izdelki so lahko izključeni iz promocije s kuponi, če ustrezna omejitev izhaja iz vsebine promocijskega kupona.
12.3 Promocijske kupone je mogoče unovčiti samo pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.
12.4 Za eno naročilo je mogoče unovčiti tudi več promocijskih kuponov.
12.5 Vrednost blaga mora biti vsaj enaka znesku promocijskega kupona. Morebitnega preostalega dobropisa prodajalec ne bo povrnil.
12.6 Če vrednost promocijskega kupona ne zadošča za kritje naročila, se lahko za poravnavo razlike izbere eden od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.
12.7 Dobroimetje promocijskega kupona se ne izplača v gotovini in se ne obrestuje.
12.8 Promocijski kupon ne bo povrnjen, če kupec vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano s promocijskim kuponom, v okviru svoje zakonske pravice do odstopa od pogodbe.
12.9 Promocijski kupon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice zadevnemu imetniku, ki promocijski kupon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil za zastopanje zadevnega imetnika.

13) Odkup darilnih bonov
13.1 Darilne bone, ki jih je mogoče kupiti v prodajalčevi spletni trgovini (v nadaljnjem besedilu: darilni boni), je mogoče unovčiti samo v prodajalčevi spletni trgovini, razen če je na darilnem bonu navedeno drugače.
13.2 Darilni boni in preostala stanja darilnih bonov so unovčljivi do konca tretjega leta po letu nakupa darilnega bona. Preostala dobroimetja bodo stranki nakazana do datuma izteka veljavnosti.
13.3 Darilne bone je mogoče unovčiti samo pred zaključkom postopka naročila. Kasnejši pobot ni mogoč.
13.4 Za eno naročilo lahko unovčite tudi več darilnih bonov.
13.5 Darilni bon je mogoče uporabiti samo za nakup blaga in ga ni mogoče uporabiti za nakup drugih darilnih bonov.
13.6 Če vrednost darilnega bona ne zadostuje za kritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.
13.7 Ostanek darilnega bona ne bo izplačan v gotovini ali obrestovan.
13.8 Darilni bon je prenosljiv. Prodajalec lahko opravi plačilo z učinkom razrešnice zadevnemu imetniku, ki darilni bon unovči v prodajalčevi spletni trgovini. To ne velja, če prodajalec ve ali iz hude malomarnosti ne ve za neupravičenost, pravno nesposobnost ali pomanjkanje pooblastil zadevnega imetnika.

14) Veljavno pravo
Za vsa pravna razmerja med strankama velja zakonodaja Zvezne republike Nemčije, z izjemo zakonodaje o mednarodni prodaji premičnin. V primeru potrošnikov se ta izbira prava uporablja le, če zagotovljeno varstvo ni umaknjeno z obveznimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

15) Pristojnost
Če je kupec trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava s sedežem na ozemlju Zvezne republike Nemčije, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, izključno pristojen prodajalčev sedež. Če ima stranka sedež zunaj ozemlja Zvezne republike Nemčije, je sedež prodajalca izključno pristojen za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, če je mogoče pogodbo ali zahtevke, ki izhajajo iz pogodbe, pripisati poklicni ali poslovni dejavnosti stranke. V zgoraj navedenih primerih pa ima prodajalec v vsakem primeru pravico vložiti tožbo pri sodišču v kraju poslovanja stranke.

16) Kodeks ravnanja
- Prodajalec je izpolnil merila kakovosti "EHI Geprüfter Online-Shop" EHI Retail Institute GmbH, ki so na voljo na spletni strani http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Alternativno reševanje sporov
17.1 Komisija EU zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: 17.2 Prodajalec ni dolžan sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo, vendar je to pripravljen storiti.