Obsah


1. Rozsah žiadosti
2. Záver zmluvy
3. Kúpa na skúšku
4. Právo na odstúpenie od zmluvy
5. Ceny a platobné podmienky
6. Dodacie a prepravné podmienky
7. Poskytnutie práv na používanie digitálneho obsahu
8. Poskytnutie práv na používanie licenčných kľúčov
9. Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvy v prípade zmlúv o predplatnom
10. Zachovanie titulu
11. Zodpovednosť za vady (záruka)
12. Uplatnenie propagačných poukážok
13. Uplatnenie darčekových poukážok
14. Platný zákon
15. Jurisdikcia
16. Kódex správania
17. Alternatívne riešenie sporov

1) Rozsah pôsobnosti
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti TIMmunity GmbH (ďalej len "predávajúci") sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodaní tovaru, ktoré uzatvára spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len "zákazník") s predávajúcim v súvislosti s tovarom prezentovaným predávajúcim v jeho internetovom obchode. Týmto sa namieta zahrnutie vlastných obchodných podmienok zákazníka, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
1.2 Tieto VOP sa primerane vzťahujú na zmluvy o dodaní poukážok, ak nie je dohodnuté inak.
1.3 Tieto VOP sa primerane vzťahujú na zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu, ak nie je dohodnuté inak. Digitálny obsah v zmysle týchto VOP sú údaje, ktoré sú vytvorené a poskytnuté v digitálnej forme.
1.4 Tieto VOP sa primerane vzťahujú na zmluvy o poskytnutí licenčných kľúčov, ak nie je dohodnuté inak. V tejto súvislosti predávajúci dlhuje poskytnutie licenčného kľúča na používanie ním opísaného digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb (ďalej len "digitálne produkty"), ako aj poskytnutie zmluvne dohodnutých práv na používanie príslušných digitálnych produktov. Zákazník nenadobúda žiadne práva duševného vlastníctva k digitálnemu produktu. Pre kvalitu digitálneho produktu je rozhodujúci príslušný popis produktu predávajúceho.
1.5 Spotrebiteľom v zmysle týchto VOP je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkovo činné.
1.6 Podnikateľom v zmysle týchto VOP je fyzická osoba, právnická osoba alebo obchodná spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej odbornej činnosti.
1.7 Predmetom zmluvy môže byť v závislosti od popisu produktu predávajúceho tak kúpa tovaru formou jednorazovej dodávky, ako aj kúpa tovaru formou trvalej dodávky (ďalej len "odberateľská zmluva"). V prípade predplatiteľskej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodávať zákazníkovi tovar, ktorý je predmetom zmluvy, počas dohodnutej doby trvania zmluvy v zmluvne dohodnutých časových intervaloch.
1.8 Predmetom zmluvy môže byť - v závislosti od popisu Predávajúceho na DeepL - jednorazové poskytovanie digitálneho obsahu, ako aj pravidelné poskytovanie digitálneho obsahu (ďalej len "zmluva o predplatnom"). V prípade zmluvy o predplatnom sa predávajúci zaväzuje poskytovať zákazníkovi zmluvne povinný digitálny obsah počas trvania dohodnutej doby trvania zmluvy v zmluvne dohodnutých časových intervaloch.
1.9 Komponenty prezentovaného sortimentu Predávajúceho môžu byť - v závislosti od popisu produktu Predávajúceho - viazané na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (ďalej len "Telekomunikačná zmluva") s treťou stranou - poskytovateľom služieb (ďalej len "Poskytovateľ služieb"). V tomto prípade je existencia zmluvy s predávajúcim závislá od uzavretia telekomunikačnej zmluvy s poskytovateľom služieb a od toho, či zákazník neodvolá telekomunikačnú zmluvu. Telekomunikačná zmluva sa riadi príslušnými zákonnými ustanoveniami a prípadne zmluvnými podmienkami príslušného poskytovateľa služieb, ktoré sa od nich odchyľujú. Predávajúci pri takýchto zmluvách vystupuje len ako sprostredkovateľ.
2) Uzavretie zmluvy
2.1 Popisy produktov uvedené v internetovom obchode Predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany Predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky Zákazníkom.
2.2 Zákazník môže predložiť ponuku prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného do internetového obchodu Predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní elektronického objednávkového procesu zákazník kliknutím na tlačidlo, ktorým sa ukončí objednávkový proces, predloží právne záväznú zmluvnú ponuku týkajúcu sa tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku. Okrem toho môže zákazník predložiť ponuku predávajúcemu aj faxom, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online kontaktného formulára.
2.3 Predávajúci môže prijať ponuku Zákazníka do piatich dní,
- zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej forme (faxom alebo e-mailom), pričom rozhodujúce je v tomto prípade prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo
- vyžiadaním platby od zákazníka po odoslaní objednávky.
Ak existuje viacero z uvedených alternatív, zmluva sa uzavrie v okamihu, keď jedna z uvedených alternatív nastane ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť nasledujúci deň po odoslaní ponuky zákazníkom a končí uplynutím piateho dňa od odoslania ponuky. Ak predávajúci neprijme ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je svojím prejavom vôle viazaný.
2.4 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný spoločnosťou PayPal, platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len "PayPal"), pričom sa riadi podmienkami používania PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - podmienkami pre platby bez účtu PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak zákazník platí prostredníctvom platobnej metódy ponúkanej spoločnosťou PayPal, ktorú je možné vybrať v procese online objednávky, predávajúci už v okamihu, keď zákazník klikne na tlačidlo, ktorým sa dokončí proces objednávky, vyhlasuje, že prijíma ponuku zákazníka.
2.5 Ak je vybraný spôsob platby "Amazon Payments", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (ďalej len "Amazon"), pričom sa riadi Zmluvou s používateľom Amazon Payments Europe, ktorá je k dispozícii na https://payments.amazon.de/help/201751590. Ak si zákazník počas procesu online objednávky vyberie ako spôsob platby "Amazon Payments", kliknutím na tlačidlo, ktorým sa dokončí proces objednávky, zároveň vystaví platobný príkaz spoločnosti Amazon. V tomto prípade predávajúci deklaruje prijatie ponuky zákazníka už v okamihu, keď zákazník spustí proces platby kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky.
2.6 Ak je ponuka podaná prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho, text zmluvy bude po uzavretí zmluvy uložený predávajúcim a po odoslaní objednávky zákazníka bude zákazníkovi zaslaný v textovej forme (napr. e-mailom, faxom alebo listom). Predávajúci text zmluvy nesprístupní nad rámec tejto povinnosti. Ak si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľské konto v internetovom obchode predávajúceho, údaje o objednávke sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim môže bezplatne pristupovať prostredníctvom svojho používateľského konta chráneného heslom po poskytnutí príslušných prihlasovacích údajov.
2.7 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára Predávajúceho môže Zákazník identifikovať prípadné chyby pri zadávaní údajov pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže počas procesu elektronického objednávania opravovať svoje vstupy pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, až kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.
2.8 Pri uzatváraní zmluvy sú k dispozícii nemecký a anglický jazyk.
2.9 Spracovanie objednávok a kontaktovanie sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávok. Zákazník sa musí uistiť, že e-mailová adresa, ktorú uviedol na spracovanie objednávky, je správna, aby na ňu bolo možné prijímať e-maily zaslané predávajúcim. Najmä pri používaní SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby všetky e-maily zaslané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim spracovaním objednávky mohli byť doručené.

3) Nákup na skúšku
3.1 Ak je zvolená možnosť "Objednávka na schválenie" (nákup na skúšku), zmluva sa uzatvára za podmienky, že zákazník objednaný tovar schváli v lehote štrnástich dní výslovným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) predávajúcemu alebo že zákazník neodmietne už odovzdaný tovar v lehote štrnástich dní výslovným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) predávajúcemu. Lehota na schválenie začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru zákazníkom.
3.2 Zákazník je oprávnený počas schvaľovacej lehoty kontrolovať dodaný tovar z hľadiska jeho stavu, vlastností a funkčnosti a na tieto účely ho aj skladovať. Pritom musí s tovarom zaobchádzať opatrne s ohľadom na prípadnú povinnosť jeho vrátenia. Ak zákazník používa tovar spôsobom, ktorý nie je potrebný na preskúmanie jeho stavu, vlastností a funkčnosti, zodpovedá za prípadnú stratu hodnoty tovaru.
3.3 Ak zákazník v lehote na schválenie tovaru vyhlási, že s tovarom súhlasí, alebo ak tovar v lehote na schválenie neodmietne, je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. V takom prípade kupujúci poukáže dohodnutú kúpnu cenu na bankový účet predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do siedmich dní, ak sa nedohodnú inak. Platobná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni vyhlásenia zákazníka o schválení alebo - v prípade, že nedošlo k výslovnému schváleniu - dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na schválenie. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce včasné prijatie platby na bankový účet predávajúceho.
3.4 Ak zákazník v rámci schvaľovacej lehoty vyhlási, že tovar odmieta, je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v lehote siedmich dní na vlastné náklady, ak nie je dohodnuté inak. Lehota na vrátenie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď zákazník vyhlásil, že tovar odmieta. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie tovaru zákazníkom. Zákazník je povinný použiť vhodný prepravný obal, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
3.5 Ak zákazník zavinene poruší povinnosť starostlivosti a/alebo vrátenia tovaru, je povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá tým vznikla.
3.6 Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na zákonné právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy.

4) Právo na odstúpenie od zmluvy
4.1 Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odstúpenie od zmluvy.
4.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v zásadách odstúpenia od zmluvy predávajúceho.

5) Ceny a platobné podmienky
5.1 Ak nie je v popise výrobku predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny, ktoré zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a dopravu budú uvedené samostatne v príslušnom popise produktu.
5.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu v jednotlivých prípadoch vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nezodpovedá a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. poplatky za prevod, poplatky za výmenný kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. clo). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutočňuje do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutočňuje platbu z krajiny mimo Európskej únie.
5.3 O spôsobe (spôsoboch) platby bude Zákazník informovaný v internetovom obchode Predávajúceho.
5.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.
5.5 Ak je zvolený spôsob platby "SOFORT", platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len "SOFORT"). Aby mohol zákazník uhradiť fakturovanú sumu prostredníctvom služby "SOFORT", musí mať účet v internetovom bankovníctve, ktorý bol aktivovaný na účasť v službe "SOFORT", musí sa počas platobného procesu zodpovedajúcim spôsobom identifikovať a musí potvrdiť platobný príkaz spoločnosti "SOFORT". Platobnú transakciu potom okamžite vykoná "SOFORT" a z bankového účtu zákazníka sa odpíše suma. Podrobnejšie informácie o spôsobe platby "SOFORT" sú zákazníkovi k dispozícii na internetovej stránke https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "Shopify Payments", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom služby Shopify Payments bude Zákazník informovaný v internetovom obchode Predávajúceho. Spoločnosť Stripe môže na spracovanie platieb využívať iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o službe "Shopify Payments" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "mollie", platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandsko (ďalej len "mollie"). O jednotlivých spôsoboch platby ponúkaných prostredníctvom služby mollie bude zákazník informovaný v internetovom obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže mollie využívať aj iné platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať osobitné platobné podmienky, o ktorých môže byť Zákazník informovaný osobitne. Ďalšie informácie o "mollie" sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.mollie.com/de/.
5.8 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet, kúpna cena sa stáva splatnou po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V takom prípade sa kúpna cena uhradí do 7 (siedmich) dní od doručenia faktúry bez zrážky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode.
5.9 Ak je zvolený spôsob platby nákup na účet, kúpna cena je splatná po dodaní tovaru a vystavení faktúry. V takom prípade sa kúpna cena uhradí do 7 (siedmich) dní od doručenia faktúry bez zrážky, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť spôsob platby nákup na účet len do určitého objemu objednávky a odmietnuť tento spôsob platby, ak je stanovený objem objednávky prekročený. V takom prípade predávajúci informuje zákazníka o príslušnom obmedzení platby v jeho platobných údajoch v internetovom obchode. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby nákup na účet a v prípade negatívnej kontroly bonity tento spôsob platby odmietnuť.
5.10 Ak je zvolený spôsob platby "Faktúra PayPal", Predávajúci postúpi svoju pohľadávku na platbu spoločnosti PayPal. Pred prijatím vyhlásenia predávajúceho o postúpení pohľadávky spoločnosť PayPal vykoná kontrolu bonity na základe zaslaných údajov o zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi spôsob platby "PayPal faktúra" v prípade negatívneho výsledku kontroly. Ak je spôsob platby "PayPal faktúra" spoločnosťou PayPal povolený, zákazník je povinný uhradiť fakturovanú sumu spoločnosti PayPal do 30 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ mu spoločnosť PayPal neurčí inú lehotu splatnosti. V takom prípade môže vykonať platbu spoločnosti PayPal len s účinkom odpustenia dlhu. Predávajúci však zostáva zodpovedný za všeobecné otázky zákazníka, napr. týkajúce sa tovaru, dodacej lehoty, prepravy, vrátenia tovaru, reklamácií, odvolania vyhlásení a dodávok alebo dobropisov, a to aj v prípade postúpenia pohľadávky. Okrem toho platia Všeobecné obchodné podmienky používania služby Nákup na účet PayPal, ktoré si môžete pozrieť na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, splatnosť fakturovanej sumy nastane po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso sa inkasuje, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.
5.12 Ak je zvolený spôsob platby SEPA inkasom, suma faktúry je splatná po vystavení mandátu na SEPA inkaso, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Inkaso sa inkasuje, keď objednaný tovar opustí sklad predávajúceho, nie však pred uplynutím lehoty na poskytnutie zálohovej informácie. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, poistka, zmluva) predávajúceho zákazníkovi, ktorým sa oznamuje inkaso prostredníctvom SEPA inkasa. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša zákazník poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobu platby SEPA inkasom a v prípade negatívnej kontroly bonity tento spôsob platby odmietnuť.
5.13 Ak je vybraný spôsob platby "PayPal Direct Debit", spoločnosť PayPal vyberie fakturovanú sumu z bankového účtu zákazníka po vystavení mandátu na inkaso SEPA, ale nie pred uplynutím lehoty na predbežné oznámenie v mene predávajúceho. Predbežné oznámenie je akékoľvek oznámenie (napr. faktúra, zásady, zmluva) zákazníkovi, v ktorom sa oznamuje inkaso prostredníctvom inkasa SEPA. Ak sa inkaso neuskutoční z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník vznesie námietku proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, znáša poplatky, ktoré vznikli príslušnej úverovej inštitúcii v dôsledku spätného inkasa, ak je za to zodpovedný.
5.14 Ak je zvolený spôsob platby kreditnou kartou prostredníctvom služby Stripe, fakturovaná suma je splatná okamžite po uzavretí zmluvy. Platba sa spracuje prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len "Stripe"). Spoločnosť Stripe si vyhradzuje právo vykonať kontrolu úverovej bonity a v prípade negatívnej kontroly úverovej bonity odmietnuť tento spôsob platby.
5.15 Ak sa vyberie spôsob platby ponúkaný prostredníctvom platobnej služby "Klarna", platba sa spracuje prostredníctvom Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len "Klarna"). Ďalšie informácie a podmienky spoločnosti Klarna nájdete v platobných informáciách predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Dodacie a prepravné podmienky
6.1 Ak predávajúci ponúkne zaslanie tovaru, dodanie sa uskutoční v rámci dodacej oblasti určenej predávajúcim na adresu dodania určenú zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca adresa dodania uvedená pri spracovaní objednávky Predávajúcim.
6.2 Ak sa dodanie tovaru nepodarí z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, zákazník znáša primerané náklady, ktoré v dôsledku toho vznikli predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na spätnú prepravu, ak zákazník účinne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade účinného uplatnenia práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy sa na náklady na vrátenie tovaru vzťahuje ustanovenie uvedené v pokynoch predávajúceho na odstúpenie od zmluvy.
6.3 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru prechádza na zákazníka okamihom, keď predávajúci odovzdá tovar prepravcovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie prepravy. Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predaného tovaru prechádza na zákazníka alebo osobu oprávnenú na prevzatie tovaru v zásade až v okamihu, keď je tovar odovzdaný zákazníkovi. Odchylne od toho prechádza riziko náhodnej straty a náhodného zhoršenia predávaného tovaru na zákazníka aj v prípade spotrebiteľov, akonáhle predávajúci odovzdá vec zasielateľovi, dopravcovi alebo osobe alebo inštitúcii inak určenej na vykonanie prepravy, ak zákazník poverí zasielateľa, dopravcu alebo osobu alebo inštitúciu inak určenú na vykonanie prepravy vykonaním prepravy a predávajúci túto osobu alebo inštitúciu vopred neurčil zákazníkovi.
6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nesprávneho alebo nevhodného vlastného dodania. To platí len v prípade, že predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie a predávajúci s náležitou starostlivosťou uzavrel s dodávateľom konkrétnu kryciu transakciu. Predávajúci vynaloží všetko primerané úsilie na obstaranie tovaru. V prípade nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti tovaru bude zákazník bezodkladne informovaný a odplata mu bude bezodkladne vrátená.
6.5 Vlastný odber nie je z logistických dôvodov možný.
6.6 Poukážky sa poskytujú Objednávateľovi nasledovne:
- e-mailom
6.7 Digitálny obsah bude Zákazníkovi poskytnutý nasledovne:
- e-mailom
6.8 Licenčné kľúče sa Zákazníkovi poskytujú nasledovne:
- e-mailom


7) Poskytnutie práv na používanie digitálneho obsahu
7.1 Ak nie je v popise DeepL v internetovom obchode predávajúceho uvedené inak, predávajúci udeľuje zákazníkovi nevýhradné, časovo a miestne neobmedzené právo na použitie poskytnutého obsahu na súkromné a komerčné účely.
7.2 Prenos obsahu na tretie osoby alebo vyhotovenie kópií pre tretie osoby mimo rozsahu týchto VOP nie je povolené, pokiaľ Predávajúci nesúhlasil s prevodom zmluvnej licencie na tretiu osobu.
7.3 Pokiaľ sa zmluva týka jednorazového poskytnutia digitálneho obsahu, udelenie práv nadobúda účinnosť až po úplnom zaplatení dlžnej odmeny zákazníkom. Predávajúci môže predbežne povoliť používanie zmluvného obsahu aj pred týmto okamihom. Takéto predbežné povolenie nepredstavuje prevod práv.

8) Poskytnutie práv na používanie licenčných kľúčov
8.1 Poskytnutý licenčný kľúč oprávňuje zákazníka používať digitálny produkt zrejmý z príslušného popisu produktu predávajúceho v rozsahu v ňom uvedenom.
8.2 Pokiaľ sa licenčný kľúč vzťahuje na jednorazové poskytnutie digitálneho obsahu, nadobudne poskytnutie práv účinnosť až po úplnom zaplatení dlžnej odmeny zákazníkom.

9) Doba platnosti a ukončenie zmlúv o predplatnom
9.1 Predplatiteľské zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú, na dobu platnosti zmluvy uvedenú v popise príslušného produktu v internetovom obchode predávajúceho a po uplynutí doby platnosti zmluvy sa automaticky ukončia.
9.2 Právo na mimoriadne ukončenie zmluvy z vážneho dôvodu zostáva nedotknuté. Za závažný dôvod sa považuje, ak od ukončujúcej strany nemožno s prihliadnutím na všetky okolnosti konkrétneho prípadu a pri zvážení záujmov oboch strán rozumne očakávať, že bude pokračovať v zmluvnom vzťahu až do dohodnutého ukončenia alebo do uplynutia výpovednej lehoty.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne alebo v textovej forme (napr. e-mailom).

10) Zachovanie titulu
Ak predávajúci zaplatí zálohu, ponechá si vlastnícke právo k dodanému tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

11) Zodpovednosť za vady (záruka)
11.1 Pokiaľ nie je v nasledujúcich ustanoveniach uvedené inak, platia ustanovenia o zákonnej zodpovednosti za vady. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa na zmluvy o dodaní tovaru vzťahujú nasledujúce ustanovenia:
11.2 Ak zákazník vystupuje ako podnikateľ,
- predávajúci má možnosť voľby druhu následného plnenia;
- v prípade nového tovaru je premlčacia doba pre vady jeden rok od dodania tovaru;
- premlčacia doba neplynie znova, ak sa v rámci zodpovednosti za vady uskutoční náhradná dodávka.
11.3 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti a skrátenie lehôt sa nevzťahujú na
- v prípade, že predávajúci podvodne zatajil vadu,
- v prípade tovaru, ktorý bol použitý na stavbu v súlade s jej obvyklým užívaním a spôsobil jej vadnosť,
- v prípade existujúceho záväzku predávajúceho poskytovať aktualizácie digitálnych produktov, v prípade zmlúv o dodávke tovaru s digitálnymi prvkami.
11.4 Okrem toho pre podnikateľov zostávajú nedotknuté zákonné premlčacie lehoty pre akékoľvek zákonné právo na odvolanie.
11.5 Ak zákazník vystupuje ako obchodník v zmysle § 1 Obchodného zákonníka (HGB), vzťahuje sa na neho obchodná povinnosť kontroly a oznámenia vád podľa § 377 Obchodného zákonníka (HGB). Ak zákazník nesplní tam upravenú oznamovaciu povinnosť, tovar sa považuje za schválený.
11.6 Ak zákazník vystupuje ako spotrebiteľ, je povinný reklamovať dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave u dodávateľa a informovať o tom predávajúceho. Ak to zákazník nedodrží, nemá to vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád
11.7 Predávajúci nezodpovedá za vady plnenia telekomunikačnej zmluvy, za ktoré zodpovedá výlučne príslušný poskytovateľ služieb. V tomto ohľade platia príslušné zákonné ustanovenia a všetky zmluvné podmienky príslušného poskytovateľa služieb, ktoré sa od nich odchyľujú.

12) Uplatnenie propagačných poukážok
12.1 Poukážky, ktoré predávajúci bezplatne vydáva v rámci akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len "akciové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho, a to len počas určeného obdobia.
12.2 Jednotlivé výrobky môžu byť z propagačnej akcie na kupóny vylúčené, ak z obsahu propagačného kupónu vyplýva príslušné obmedzenie.
12.3 Propagačné poukazy je možné uplatniť len pred ukončením procesu objednávky. Následná kompenzácia nie je možná.
12.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť aj niekoľko propagačných poukážok.
12.5 Hodnota tovaru musí byť minimálne rovnaká ako suma propagačného poukazu. Prípadný zvyšný kredit predávajúci nevracia.
12.6 Ak hodnota propagačného poukazu nepostačuje na úhradu objednávky, je možné na vyrovnanie rozdielu zvoliť niektorý z ďalších spôsobov platby ponúkaných Predávajúcim.
12.7 Kreditný zostatok propagačného kupónu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.
12.8 Propagačný poukaz sa nevracia, ak zákazník vráti tovar zaplatený propagačným poukazom v plnej výške alebo čiastočne v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.
12.9 Propagačný poukaz je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s likvidačným účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa.

13) Uplatnenie darčekových poukážok
13.1 Darčekové poukážky, ktoré je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len "Darčekové poukážky"), je možné uplatniť len v internetovom obchode Predávajúceho, pokiaľ nie je v Darčekovej poukážke uvedené inak.
13.2 Darčekové poukazy a zostatok na Darčekovom poukaze je možné uplatniť do konca tretieho roka nasledujúceho po roku zakúpenia Darčekového poukazu. Zostávajúce kredity budú zákazníkovi pripísané do dátumu skončenia platnosti.
13.3 Darčekové poukážky je možné uplatniť len pred ukončením procesu objednávky. Následná kompenzácia nie je možná.
13.4 Na jednu objednávku možno uplatniť aj niekoľko darčekových poukazov.
13.5 Darčekové poukážky možno použiť len na nákup Tovaru a nemožno ich použiť na nákup iných Darčekových poukážok.
13.6 Ak hodnota darčekového poukazu nepostačuje na úhradu objednávky, je možné na vyrovnanie rozdielu zvoliť niektorý z ďalších spôsobov platby ponúkaných Predávajúcim.
13.7 Zostatok darčekového poukazu sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.
13.8 Darčekový poukaz je prenosný. Predávajúci môže vykonať platbu s vyraďovacím účinkom príslušnému držiteľovi, ktorý uplatní Darčekový poukaz v internetovom obchode Predávajúceho. To neplatí, ak Predávajúci vie alebo z hrubej nedbanlivosti nevie o nespôsobilosti, nespôsobilosti na právne úkony alebo nedostatku zástupného oprávnenia príslušného držiteľa

14) Platné právo
Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením právnych predpisov o medzinárodnom predaji hnuteľného tovaru. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatní len v rozsahu, v akom nie je poskytnutá ochrana odňatá kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.

15) Súdna právomoc
Ak je zákazníkom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo osobitný fond verejného práva so sídlom na území Spolkovej republiky Nemecko, výlučným miestom pre riešenie všetkých sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho. Ak má zákazník sídlo mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, výlučným miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je sídlo predávajúceho, ak zmluvu alebo nároky vyplývajúce zo zmluvy možno pripísať odbornej alebo obchodnej činnosti zákazníka. V uvedených prípadoch je však predávajúci v každom prípade oprávnený podať žalobu na súd v mieste podnikania zákazníka.

16) Kódex správania
- Predávajúci sa podriadil kritériám kvality "EHI Geprüfter Online-Shop" EHI Retail Institute GmbH, ktoré sú k dispozícii na internete na http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Alternatívne riešenie sporov
17.1 Komisia EÚ poskytuje platformu na riešenie sporov online na internete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Táto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb, ktorých účastníkom je spotrebiteľ.
17.2 Predávajúci nie je povinný zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou, ale je pripravený tak urobiť.