Pravidlá zrušenia a storno formulár


Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon pre účely, ktoré nemožno v prevažnej miere pripísať ani jeho obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti:


A) Storno podmienky


Právo na odstúpenie od zmluvy 
 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Nemecko, tel.: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com) prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom zaslaným poštou) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je, nie je však povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na zrušenie.


Dôsledky odvolania 


Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Na túto úhradu použijeme rovnaké platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ výslovne sa s vami nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude účtovaný poplatok za toto vrátenie.


Zánik práva na odstúpenie od zmluvy 


Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne zaniká, ak sme začali plniť zmluvu po tom, čo ste ste výslovne súhlasili s tým, aby sme začali plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vy ste nám potvrdili svoju vedomosť o tom, že udelením súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po začatím plnenia zmluvy.


B) Formulár na odstúpenie od zmluvy


Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite tento formulár.


To

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Nemecko

E-mail: info@timmunity.com

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy, ktorú som/jeme (*) uzavrel/uzavrela na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutia nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________

Názov spotrebiteľa (spotrebiteľov)

________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa(ov)

________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa(ov) (len v prípade oznámenia na papieri)

_________________________

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite