Ogólne Warunki Umowy wraz z Informacją dla Klienta


Spis treści


1. Zakres stosowania
2. Zawarcie umowy
3. Kupno na próbę
4. Prawo odstąpienia od umowy
5. Ceny i warunki płatności
6. Warunki dostawy i wysyłki
7. Udzielenie praw do korzystania z Treści Cyfrowych
8. Udzielenie praw do korzystania z Kluczy Licencyjnych
9. Okres obowiązywania Umowy i rozwiązanie Umowy w przypadku Umów abonamentowych
10. Zatrzymanie Tytułu
11. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
12. Realizacja Bonów Promocyjnych
13. Realizacja Bonów Podarunkowych
14. Mające zastosowanie prawo
15. Jurysdykcja
16. Kodeks postępowania
17.

.
1) Zakres.
. 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") TIMmunity GmbH (zwanego dalej "Sprzedawcą") mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Klientem") ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym sprzeciwia się włączaniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
. 1.2 Niniejsze OWU mają zastosowanie odpowiednio do umów o dostawę bonów, chyba że uzgodniono inaczej.
1.3 Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów o dostawę bonów, chyba że uzgodniono inaczej. 1.3
Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostarczanie treści cyfrowych, chyba że uzgodniono inaczej. Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych OWU to dane, które są tworzone i dostarczane w formie cyfrowej.
. 1.4 Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do umów o dostarczenie kluczy licencyjnych, chyba że uzgodniono inaczej. W tym kontekście Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klucza licencyjnego do korzystania z opisanych przez niego treści cyfrowych lub usług cyfrowych (zwanych dalej "produktami cyfrowymi"), a także do przyznania uzgodnionych w umowie praw do korzystania z odpowiednich produktów cyfrowych. Klient nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do produktu cyfrowego. O jakości produktu cyfrowego decyduje odpowiedni opis produktu przedstawiony przez sprzedawcę.
. 1.5 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWU jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który nie jest w przeważającej mierze działalnością gospodarczą ani samozatrudnieniem.
. 1.6 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWU jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w wykonaniu swojej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.
. 1.7 W zależności od opisu produktu Sprzedawcy, przedmiotem umowy może być zarówno zakup towarów w drodze jednorazowej dostawy, jak i zakup towarów w drodze stałej dostawy (dalej "umowa abonamentowa"). W przypadku umowy abonamentowej sprzedawca zobowiązuje się dostarczać klientowi należne mu towary przez czas trwania uzgodnionego okresu obowiązywania umowy w należnych mu umownie odstępach czasu.
. 1.8 Przedmiotem umowy może być - w zależności od opisu Sprzedawcy DeepL - zarówno jednorazowe dostarczenie treści cyfrowych, jak i regularne dostarczanie treści cyfrowych (dalej "Umowa abonamentowa"). W przypadku Umowy abonamentowej Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Klientowi należnych mu treści cyfrowych przez okres obowiązywania umowy w ustalonych w umowie odstępach czasu.
. 1.9 Prezentowane elementy asortymentu Sprzedawcy mogą - w zależności od opisu produktu Sprzedawcy - być związane z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej "Umowa Telekomunikacyjna") z dostawcą zewnętrznym (dalej "Dostawca Usług"). W tym przypadku istnienie umowy ze sprzedawcą zależy od zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawcą usług oraz od tego, czy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie została przez klienta odwołana. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest regulowana odpowiednimi przepisami ustawowymi oraz, jeśli ma to zastosowanie, odbiegającymi od nich warunkami umownymi danego dostawcy usług. Sprzedawca działa jedynie jako pośrednik przy zawieraniu takich umów.
. . 2) Zawarcie umowy
. 2.1 Opisy produktów zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez Klienta.
. 2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego.
. 2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
. - poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), w którym to przypadku decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub
- poprzez dostarczenie zamówionych towarów do klienta, przy czym w takim przypadku decydujące znaczenie ma odbiór towarów przez klienta, lub
- poprzez żądanie zapłaty od klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
. Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych możliwości, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Termin na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia od wysłania oferty. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, będzie to uważane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
. 2.4 W przypadku wybrania metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: "PayPal"), zgodnie z warunkami korzystania z systemu PayPal, z którymi można zapoznać się pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca oświadcza o przyjęciu oferty klienta już w momencie kliknięcia przez klienta przycisku kończącego proces składania zamówienia.
. 2.5 W przypadku wyboru metody płatności "Amazon Payments", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: "Amazon"), z zastrzeżeniem Umowy użytkownika Amazon Payments Europe, z którą można zapoznać się na stronie https://payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli Klient wybierze "Amazon Payments" jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, Klient składa również zlecenie płatnicze do Amazon poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty Klienta już w momencie, gdy Klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.
. 2.6 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia Klienta. Sprzedawca nie będzie udostępniał tekstu umowy w sposób wykraczający poza ten zakres. Jeżeli Klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp poprzez swoje konto użytkownika chronione hasłem, podając odpowiednie dane do logowania.
. 2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym służącym lepszemu rozpoznawaniu błędów we wprowadzaniu danych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której wyświetlacz na ekranie jest powiększany. Klient może poprawiać swoje wpisy w trakcie procesu elektronicznego składania zamówienia, korzystając ze zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.
. 2.8 Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki i angielski.
. 2.9 Realizacja zamówień i kontakt zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest prawidłowy, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być na ten adres odbierane. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi upewnić się, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.
.
3) Zakup na próbę
. 3.1 W przypadku wybrania opcji "Zamówienie po zatwierdzeniu" (zakup na próbę), umowa zostaje zawarta pod warunkiem, że klient zatwierdzi zamówiony towar w ciągu czternastu dni poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) skierowane do sprzedawcy lub że klient nie odrzuci już przekazanego towaru w ciągu czternastu dni poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) skierowane do sprzedawcy. Okres zatwierdzenia rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu towarów przez klienta.
. 3.2 W okresie zatwierdzenia Klient ma prawo do kontroli dostarczonych mu towarów pod względem ich stanu, właściwości i funkcjonowania oraz do przechowywania ich w tych celach. Powinien przy tym postępować z towarami ostrożnie, mając na uwadze ewentualny obowiązek ich zwrotu. Jeżeli Klient korzysta z towarów w sposób, który nie jest konieczny do zbadania ich stanu, właściwości i funkcjonowania, ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towarów.
. 3.3 Jeśli kupujący zadeklaruje akceptację towaru w okresie akceptacji lub jeśli nie odrzuci towaru w okresie akceptacji, będzie zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu uzgodnionej ceny zakupu. W takim przypadku kupujący niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu siedmiu dni, przeleje uzgodnioną cenę kupna na konto bankowe sprzedającego, chyba że uzgodniono inaczej. Termin płatności rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu przez kupującego oświadczenia o zatwierdzeniu lub - w przypadku braku wyraźnego zatwierdzenia - w dniu następującym po upływie terminu zatwierdzenia. O dotrzymaniu terminu decyduje terminowe wpłynięcie płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
. 3.4 Jeśli klient zgłosi odrzucenie towaru w okresie zatwierdzenia, musi on zwrócić towar sprzedawcy w ciągu siedmiu dni na własny koszt, chyba że uzgodniono inaczej. Okres zwrotu towaru rozpoczyna się następnego dnia po złożeniu przez klienta oświadczenia o odrzuceniu towaru. Do zachowania terminu wystarczy terminowe wysłanie towaru przez klienta. Klient musi stosować odpowiednie opakowanie transportowe, aby uniknąć uszkodzeń w transporcie.
. 3.5 Jeżeli Klient w sposób zawiniony naruszy swój obowiązek staranności i/lub zwrotu, jest zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy wynikłej stąd szkody.
. 3.6 Powyższe postanowienia nie mają wpływu na ustawowe prawo klienta do odstąpienia od umowy.
.
4) Prawo do odstąpienia od umowy
. 4.1 Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
. 4.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.
.
5) Ceny i warunki płatności
. 5.1 O ile w opisie produktu Sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną wskazane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.
. 5.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą powstać dalsze koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany walut) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Takie koszty mogą być również ponoszone w związku z transferem środków, jeżeli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
. 5.3 O opcjach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy.
. 5.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność będzie wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.
. 5.5 Jeśli wybrano metodę płatności "SOFORT", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwanego dalej "SOFORT"). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem "SOFORT", klient musi posiadać konto bankowości internetowej, które zostało aktywowane do udziału w "SOFORT", musi się odpowiednio zidentyfikować podczas procesu płatności i musi potwierdzić dyspozycję płatności dla "SOFORT". Transakcja płatnicza zostanie natychmiast zrealizowana przez "SOFORT", a rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. Szczegółowe informacje na temat metody płatności "SOFORT" dostępne są dla Klienta w Internecie na stronie https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem usługi płatniczej "Płatności Shopify", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (zwanego dalej "Stripe"). O poszczególnych metodach płatności oferowanych za pośrednictwem Shopify Payments Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu przetwarzania płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą mieć zastosowanie specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać poinformowany oddzielnie. Dalsze informacje na temat "Płatności Shopify" są dostępne w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Jeśli wybrano metodę płatności oferowaną za pośrednictwem serwisu płatniczego "mollie", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: "mollie"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych przez mollie Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których Klient może zostać oddzielnie poinformowany. Dodatkowe informacje na temat "mollie" dostępne są w Internecie pod adresem https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu powinna zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych dotyczących płatności w sklepie internetowym.
. 5.9 Jeśli wybrana została metoda płatności zakup na rachunek, cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu powinna zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia i do odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku Sprzedający poinformuje Klienta o odpowiednim ograniczeniu płatności w jego danych płatniczych w sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej przy wyborze metody płatności zakup na rachunek oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnej kontroli kredytowej.
. 5.10 W przypadku wyboru metody płatności "Faktura PayPal", Sprzedawca dokonuje cesji swojego roszczenia o zapłatę na rzecz firmy PayPal. Przed zaakceptowaniem oświadczenia Sprzedawcy o cesji firma PayPal przeprowadzi sprawdzenie wiarygodności kredytowej przy użyciu przekazanych danych klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi skorzystania ze sposobu płatności "Faktura PayPal" w przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia. Jeśli metoda płatności "Faktura PayPal" jest dozwolona przez firmę PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury firmie PayPal w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, chyba że firma PayPal wyznaczy mu inny termin płatności. W takim przypadku może on dokonać płatności na rzecz firmy PayPal wyłącznie ze skutkiem umarzającym dług. Sprzedawca pozostaje jednak odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towarów, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy oraz dostaw lub not kredytowych, nawet w przypadku cesji wierzytelności. Ponadto zastosowanie mają Ogólne warunki korzystania z usługi Zakupy na konto w systemie PayPal, z którymi można się zapoznać na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 W przypadku wyboru metody płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, kwota faktury staje się wymagalna do zapłaty po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji zaliczkowej. Polecenie zapłaty jest pobierane w momencie opuszczenia przez zamówiony towar magazynu Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od Sprzedawcy do Klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient zgłosi sprzeciw wobec polecenia zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.
. 5.12 Jeżeli wybrano metodę płatności w formie polecenia zapłaty SEPA, kwota faktury jest wymagalna do zapłaty po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem terminu podania informacji zaliczkowej. Polecenie zapłaty zostanie pobrane, gdy zamówiony towar opuści magazyn Sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż po upływie terminu podania informacji wstępnej. Powiadomienie wstępne to każdy komunikat (np. faktura, polisa, umowa) od Sprzedawcy do Klienta zapowiadający obciążenie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu braku wystarczających środków na koncie lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeśli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient poniesie opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeśli jest za to odpowiedzialny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji kredytowej przy wyborze metody płatności Polecenie zapłaty SEPA oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku negatywnej weryfikacji kredytowej.
. 5.13 Jeśli wybrano metodę płatności "Polecenie zapłaty PayPal", firma PayPal pobierze kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA, ale nie przed upływem okresu wstępnego powiadomienia w imieniu sprzedawcy. Prenotyfikacja to jakakolwiek informacja (np. faktura, polisa, umowa) skierowana do klienta, zapowiadająca obciążenie rachunku za pomocą Polecenia Zapłaty SEPA. Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie uznane z powodu niewystarczających środków na rachunku lub z powodu podania nieprawidłowych danych bankowych, lub jeżeli klient sprzeciwi się poleceniu zapłaty, mimo że nie jest do tego uprawniony, klient ponosi opłaty poniesione przez odpowiednią instytucję kredytową w wyniku obciążenia zwrotnego, jeżeli jest za to odpowiedzialny.
. 5.14 Jeśli wybrano metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota na fakturze jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: "Stripe"). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odmowy przyjęcia tej metody płatności w przypadku negatywnego wyniku kontroli kredytowej.
. 5.15 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego "Klarna", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanego dalej "Klarna"). Dalsze informacje oraz warunki Klarna można znaleźć w informacjach dotyczących płatności Sprzedawcy, z którymi można zapoznać się pod następującym adresem internetowym:
https://www.klarna.com/de/smoooth/
.
6) Warunki dostawy i wysyłki
. 6.1 Jeżeli Sprzedawca oferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana na obszarze dostawy określonym przez Sprzedawcę na adres dostawy podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy podany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
. 6.2 Jeśli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi klient, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione w związku z tym przez Sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów przesyłki zwrotnej, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu towarów stosuje się postanowienia zawarte w instrukcji odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę.
. 6.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanych towarów przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów przez sprzedawcę do spedytora, przewoźnika lub innej osoby lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jeżeli klient działa jako konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta lub osobę upoważnioną do odbioru towaru w zasadzie dopiero z chwilą wydania towaru klientowi. W drodze odstępstwa od powyższego, w przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi na klienta również z chwilą wydania rzeczy przez sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, jeżeli klient zleci realizację wysyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie albo instytucji wyznaczonej w inny sposób do realizacji wysyłki, a sprzedawca nie wskazał wcześniej klientowi tej osoby lub instytucji.
. 6.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, a Sprzedawca z należytą starannością zawarł z dostawcą określoną transakcję pokrywającą. Sprzedawca podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub jedynie częściowej dostępności towarów, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a świadczenie wzajemne zostanie niezwłocznie zwrócone.
. 6.5 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.
6.6 Vouchery będą przekazywane Klientowi w następujący sposób:
- pocztą elektroniczną
. 6.7 Treści Cyfrowe będą dostarczane Klientowi w następujący sposób:
- pocztą elektroniczną
. 6.
7) Udzielanie praw do korzystania z Treści Cyfrowych
. 7.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie DeepL w sklepie internetowym Sprzedawcy, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznego prawa, nieograniczonego w czasie i miejscu, do korzystania z dostarczonych treści w celach prywatnych i komercyjnych.
. 7.2 Przekazywanie treści osobom trzecim lub tworzenie kopii dla osób trzecich poza zakresem niniejszych OWU jest niedozwolone, chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na przeniesienie licencji umownej na osobę trzecią.
. 7.3 W zakresie, w jakim umowa dotyczy jednorazowego udostępnienia treści cyfrowych, przyznanie praw staje się skuteczne dopiero z chwilą uiszczenia przez Klienta należnego wynagrodzenia w całości. Sprzedawca może tymczasowo zezwolić na korzystanie z treści umowy jeszcze przed tym terminem. Takie tymczasowe zezwolenie nie stanowi przeniesienia praw.
.
8) Przyznanie praw do używania kluczy licencyjnych
. 8.1 Dostarczony klucz licencyjny uprawnia Klienta do korzystania z produktu cyfrowego widocznego w odpowiednim opisie produktu Sprzedawcy w zakresie w nim opisanym.
. 8.2 W zakresie, w jakim klucz licencyjny dotyczy jednorazowego udostępnienia treści cyfrowych, przyznanie praw staje się skuteczne dopiero po uiszczeniu przez klienta należnego wynagrodzenia w pełnej wysokości.
.
9) Okres obowiązywania i rozwiązywanie umów abonamentowych
. 9.1 Umowy abonamentowe zawierane są na czas określony, na okres obowiązywania umowy podany w opisie danego produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy i kończą się automatycznie po upływie okresu obowiązywania umowy.
. 9.2 Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Uznaje się, że dobry powód istnieje, jeżeli od strony wypowiadającej, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie można w sposób uzasadniony oczekiwać, że będzie kontynuować stosunek umowny do czasu uzgodnionego rozwiązania lub do czasu upływu okresu wypowiedzenia.
. 9.3 Odwołanie musi być dokonane w formie pisemnej lub tekstowej (np. e-mailem).
.
10) Zastrzeżenie własności
. Jeżeli sprzedawca dokonuje płatności z góry, zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do chwili uiszczenia całej należnej ceny zakupu.
.
11) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
. 11.1 O ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności za wady. Niezależnie od powyższego, do umów o dostawę towarów stosuje się następujące postanowienia:
. 11.2 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca,
- sprzedawca ma wybór rodzaju późniejszego świadczenia;
- w przypadku nowych towarów, termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towarów;
- prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone w przypadku towarów używanych;
- bieg terminu przedawnienia nie ulega wznowieniu, jeżeli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie zrealizowana dostawa zastępcza.
. 11.3 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności i skrócenie terminów nie mają zastosowania do
- do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu wydatków przez klienta,
- w przypadku, gdy sprzedawca w sposób nieuczciwy zataił wadę,
- w odniesieniu do towarów, które były używane w budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość,
- w odniesieniu do wszelkich istniejących zobowiązań sprzedawcy do dostarczania aktualizacji dla produktów cyfrowych, w przypadku umów o dostawę towarów z elementami cyfrowymi.
. 11.4 Ponadto, w przypadku przedsiębiorców, ustawowe terminy przedawnienia dla wszelkich ustawowych roszczeń regresowych pozostają nienaruszone.
. 11.5 Jeśli klient działa jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), podlega on handlowemu obowiązkowi kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeżeli Klient nie dopełni uregulowanych w nim obowiązków zawiadomienia, towar uznaje się za zatwierdzony.
. 11.6 Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o zgłoszenie reklamacji dostarczonego towaru z widocznymi uszkodzeniami transportowymi do dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.
. 11.7 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w wykonaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi odpowiedni dostawca usług. W tym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe oraz odbiegające od nich warunki umowne odpowiedniego dostawcy usług.
.
12) 12.1 Bony wydawane nieodpłatnie przez Sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności, których Klient nie może nabyć (dalej "Bony Promocyjne"), mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i tylko w określonym okresie.
. 12.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z promocji bonowej, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu promocyjnego.
. 12.3 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa.
. 12.4 W ramach jednego zamówienia można zrealizować również kilka kuponów promocyjnych.
12.5 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie bonu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie będą zwracane przez Sprzedawcę.
. 12.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.
. 12.7 Saldo kredytowe bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.
. 12.8 Zwrot bonu promocyjnego nie nastąpi, jeżeli Klient dokona zwrotu towarów, za które zapłacił w całości lub w części bonem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
. 12.9 Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz odpowiedniego posiadacza realizującego bon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedawca wie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wie o braku uprawnień, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.
.
13) 13.1 Bony podarunkowe, które można nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (zwane dalej "Bonami Podarunkowymi") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy, chyba że bon podarunkowy stanowi inaczej.
13.2 Bony Podarunkowe i pozostałe salda Bonów Podarunkowych podlegają realizacji do końca trzeciego roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie Bonu Podarunkowego. Pozostałe środki będą dopisywane do konta klienta do daty wygaśnięcia ważności.
. 13.3 Bony upominkowe można zrealizować wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensata nie jest możliwa.
. 13.4 Kilka bonów upominkowych może być zrealizowanych w ramach jednego zamówienia.
13.5 Bony Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu Towarów i nie mogą być wykorzystane do zakupu innych Bonów Podarunkowych.
. 13.6 Jeśli wartość bonu upominkowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę w celu uregulowania różnicy.
13.7 Saldo Bonu Podarunkowego nie będzie wypłacane w gotówce ani nie będzie oprocentowane.
. 13.8 Bon Podarunkowy jest zbywalny. Sprzedawca może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz odpowiedniego posiadacza realizującego Bon Podarunkowy w sklepie internetowym Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca wie lub w wyniku rażącego zaniedbania nie wie o niekwalifikowalności, niezdolności prawnej lub braku uprawnień do reprezentacji danego posiadacza.
.
14) Prawo właściwe
14. Wszelkie stosunki prawne pomiędzy stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa dotyczącego międzynarodowej sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
.
15) Jurysdykcja
15. Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy. Jeżeli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Sprzedawcy, o ile umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W powyższych przypadkach Sprzedawca będzie jednak w każdym przypadku uprawniony do wytoczenia powództwa przed sądem w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.
.
16) Kodeks Postępowania
16. - Sprzedawca spełnił kryteria jakości "EHI Geprüfter Online-Shop" opracowane przez EHI Retail Institute GmbH, z którymi można zapoznać się w Internecie pod adresem http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
.
17) Alternatywne metody rozwiązywania sporów
17). 17.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna lub umów o świadczenie usług, w których stroną jest konsument.
. 17.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów, ale jest gotów to uczynić.

/div>