Algemene voorwaarden met klanteninformatie


Inhoudsopgave


1. Toepassingsgebied
2. Opzegging van het contract
3. Koop op proef
4. Recht van herroeping
5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
7. Generantie van gebruiksrechten voor digitale inhoud
8. Generantie van gebruiksrechten voor licentiesleutels
9. Contractduur en contractbeëindiging voor abonnementscontracten
10. Behoud van titel
11. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
12. Inwisseling van promotionele waardebonnen
13. Inwisseling van cadeaubonnen
14. Toepasselijke wetgeving
15. Jurisdictie
16. Gedragscode
17. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied.
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van TIMmunity GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online-shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op contracten voor de levering van vouchers, tenzij anders is overeengekomen.
1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, tenzij anders is overeengekomen. Digitale inhoud in de zin van deze AV is gegevens die in digitale vorm worden gecreëerd en geleverd.
. 1.4 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van licentiesleutels, tenzij anders overeengekomen. In dit verband is de Verkoper verplicht tot het verstrekken van een licentiesleutel voor het gebruik van de door hem beschreven digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten"), alsmede tot het verlenen van de contractueel overeengekomen rechten op het gebruik van de respectieve digitale producten. De klant verwerft geen intellectuele eigendomsrechten op het digitale product. De respectieve productbeschrijving van de verkoper is bepalend voor de kwaliteit van het digitale product.
1.5 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch overwegend commercieel noch overwegend zelfstandig zijn.
1.6 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
1.7 Afhankelijk van de productbeschrijving van de Verkoper kan het voorwerp van de overeenkomst zowel de aankoop van goederen door middel van een eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering (hierna "abonnementscontract") zijn. In het geval van een abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de klant de contractueel verschuldigde goederen te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode met de contractueel verschuldigde tussenpozen.
1.8 Het voorwerp van de overeenkomst kan - afhankelijk van de beschrijving van de Verkoper op DeepL - zowel de eenmalige levering van digitale inhoud als de regelmatige levering van digitale inhoud zijn (hierna "abonnementsovereenkomst" genoemd). In het geval van het abonnementscontract verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant de contractueel verschuldigde digitale inhoud te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode op de contractueel overeengekomen tijdstippen.
1.9 Onderdelen van het aangeboden assortiment van de Verkoper kunnen - afhankelijk van de productbeschrijving van de Verkoper - gekoppeld zijn aan het sluiten van een contract voor het leveren van telecommunicatiediensten (hierna "Telecommunicatiecontract") met een derde provider (hierna "Dienstverlener"). In dit geval hangt het bestaan van het contract met de verkoper af van de sluiting van een telecommunicatiecontract met de dienstverlener en van het feit dat het telecommunicatiecontract niet door de klant wordt herroepen. Het telecommunicatiecontract wordt beheerst door de desbetreffende wettelijke bepalingen en, in voorkomend geval, door de van deze bepalingen afwijkende contractuele voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. De verkoper treedt voor dergelijke contracten slechts als tussenpersoon op.
2) Sluiting van het contract
2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.
2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de Verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper doen toekomen.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.
. Indien er meerdere van voornoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.
2.4 Als een door PayPal aangeboden betalingsmethode wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betalingsmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.
2.5 Als de betaalmethode "Amazon Payments" is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de Klant "Amazon Payments" selecteert als betalingsmethode tijdens het online bestelproces, geeft de Klant ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop die het bestelproces voltooit. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te hebben aanvaard op het moment dat de klant de betalingsprocedure in gang zet door te klikken op de knop waarmee de bestelprocedure wordt afgesloten.
2.6 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van het contract door de Verkoper na het sluiten van het contract opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant doorgegeven nadat de bestelling van de Klant is verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract verder niet toegankelijk maken. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige inloggegevens.
2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.
2.8 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.
2.9 De verwerking van bestellingen en het opnemen van contact vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de orderverwerking opgegeven e-mailadres juist is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Aankoop op proef
. 3.1 Indien voor de optie "bestelling op proef" wordt gekozen, komt de overeenkomst tot stand op voorwaarde dat de klant de bestelde goederen binnen een termijn van veertien dagen goedkeurt door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) aan de verkoper of dat de klant de reeds overhandigde goederen binnen een termijn van veertien dagen niet afkeurt door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) aan de verkoper. De goedkeuringsperiode gaat in op de dag volgende op de ontvangst van de goederen door de klant.
3.2 Tijdens de zichttermijn is de klant gerechtigd de aan hem geleverde goederen te inspecteren op hun staat, eigenschappen en werking en deze voor deze doeleinden op te slaan. Daarbij zal hij de zaken met zorg behandelen in verband met een eventuele verplichting tot terugzending. Indien de klant de goederen gebruikt op een wijze die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de staat, eigenschappen en werking ervan, is hij aansprakelijk voor elk waardeverlies van de goederen.
3.3 Indien de klant de goederen binnen de goedkeuringstermijn goedkeurt of indien hij de goederen binnen de goedkeuringstermijn niet afkeurt, is hij verplicht de verkoper de overeengekomen koopprijs te betalen. In dit geval maakt de koper de overeengekomen koopprijs onverwijld, doch uiterlijk binnen een termijn van zeven dagen, over op de bankrekening van de verkoper, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn gaat in op de dag volgend op de akkoordverklaring van de klant of - bij gebreke van uitdrukkelijke akkoordverklaring - op de dag volgend op het verstrijken van de akkoordtermijn. De tijdige ontvangst van de betaling op de bankrekening van de Verkoper is bepalend voor de naleving van de termijn.
3.4 Indien de klant de goederen binnen de goedkeuringsperiode afkeurt, moet hij de goederen binnen een termijn van zeven dagen op eigen kosten aan de verkoper terugzenden, tenzij anders is overeengekomen. De termijn voor terugzending vangt aan op de dag na de afwijzende verklaring van de klant. De tijdige verzending van de goederen door de klant volstaat om de termijn te respecteren. De klant moet een geschikte transportverpakking gebruiken om transportschade te voorkomen.
3.5 Indien de klant verwijtbaar zijn zorgplicht en/of retourplicht schendt, is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan de verkoper te vergoeden.
3.6 Bovengenoemde bepalingen laten het wettelijke herroepingsrecht van de klant onverlet.

4) Recht op herroeping
. 4.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op herroeping.
4.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

5) Prijzen en betalingsvoorwaarden
. 5.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.
5.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.
5.3 De betalingsmogelijkheid(ën) wordt (worden) aan de Klant meegedeeld in de online winkel van de Verkoper.
5.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.
5.5 Als de betaalmethode "SOFORT" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant over een voor deelname aan "SOFORT" geactiveerde online-bankrekening beschikken, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT" betalingsmethode is voor de klant beschikbaar op het Internet op https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Indien een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruikmaken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "mollie" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betalingsmogelijkheden die via mollie worden aangeboden, worden in de online shop van de Verkoper aan de Klant meegedeeld. Voor de afwikkeling van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Verdere informatie over "mollie" is beschikbaar op het internet op https://www.mollie.com/de/.
5.8 Indien voor de betalingswijze koop op rekening is gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de zaken zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval dient de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.
5.9 Indien voor de betalingswijze koop op rekening wordt gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de zaken zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval dient de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de betalingsmethode kopen op rekening slechts tot een bepaald ordervolume aan te bieden en deze betalingsmethode te weigeren indien het aangegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant op de hoogte brengen van een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop. De verkoper behoudt zich verder het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren bij de keuze van de betalingsmethode aankoop op rekening en deze betalingsmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.
5.10 Als de betalingsmethode "PayPal-factuur" is geselecteerd, draagt de Verkoper zijn betalingsvordering over aan PayPal. Alvorens de overdrachtsverklaring van de Verkoper te accepteren, voert PayPal een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de betaalmethode "PayPal-factuur" te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de betaalwijze "PayPal-factuur" door PayPal is toegestaan, dient de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen aan PayPal te betalen, tenzij hem door PayPal een andere betalingstermijn wordt gegeven. In dat geval kan hij alleen met schuldkwijtscheldend effect aan PayPal betalen. De Verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in het geval van overdracht van de vordering. Bovendien zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van PayPal's Aankoop op rekening van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Indien voor de SEPA-incassobetaalmethode is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De domiciliëring zal worden geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande informatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de desbetreffende kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
5.12 Indien voor de SEPA-incassobetaalmethode is gekozen, is het factuurbedrag opeisbaar nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de vooraankondiging. De domiciliëring zal worden geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande informatie. Onder vooraankondiging wordt verstaan elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Indien de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de door de desbetreffende kredietinstelling gemaakte kosten als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij de keuze van de betalingsmethode SEPA-incasso een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingsmethode af te wijzen in geval van een negatieve kredietcontrole.
5.13 Als de betalingsmethode "PayPal Automatische Incasso" is geselecteerd, incasseert PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtiging voor automatische incasso is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de prenotificatieperiode namens de verkoper. Pre-notificatie is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA-incasso wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling maakt als gevolg van de terugboeking, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
5.14 Indien voor de betaalmethode met creditcard via Stripe wordt gekozen, is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van de overeenkomst. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: "Stripe"). Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren in geval van een negatieve kredietcontrole.
5.15 Indien een betaalmethode aangeboden via de "Klarna" betaaldienst wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie en de voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die op het volgende internetadres kan worden geraadpleegd:
https://www.klarna.com/de/smoooth/
.
6) Leverings- en verzendingsvoorwaarden
. 6.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, geschiedt de levering binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven leveringsadres bepalend.
6.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten voor het retourneren van de goederen.
6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed in het geval van consumenten eveneens over op de klant zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft de zending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.
6.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie met de leverancier heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de tegenprestatie onverwijld worden terugbetaald.
6.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.
6.6 De tegoedbonnen worden als volgt aan de klant verstrekt:
- per e-mail
. 6.7 Digitale inhoud wordt als volgt aan de klant verstrekt:
- per e-mail

6.8 Licentiesleutels worden als volgt aan de Klant verstrekt:
- per e-mail
.
7) Verlenen van gebruiksrechten voor digitale inhoud
. 7.1 Tenzij anders vermeld in de DeepL beschrijving in de online winkel van de Verkoper, verleent de Verkoper de Klant het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de verstrekte inhoud te gebruiken voor privé- en commerciële doeleinden.
7.2 Een overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het toepassingsgebied van deze AV is niet toegestaan, tenzij de Verkoper heeft ingestemd met een overdracht van de contractuele licentie aan de derde partij.
7.3 Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de eenmalige terbeschikkingstelling van digitale inhoud, wordt de toekenning van rechten pas effectief wanneer de klant de verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De Verkoper kan het gebruik van de contractuele inhoud reeds voor dit tijdstip voorlopig toestaan. Een dergelijke voorlopige toestemming houdt geen overdracht van rechten in.

8) Verlenen van gebruiksrechten voor licentiesleutels
. 8.1 De verstrekte licentiesleutel geeft de Klant het recht het digitale product te gebruiken dat duidelijk uit de respectieve productbeschrijving van de Verkoper naar voren komt, in de mate die daarin wordt beschreven.
8.2 Voor zover de licentiesleutel betrekking heeft op het eenmalig ter beschikking stellen van digitale inhoud, wordt de toekenning van rechten pas effectief wanneer de klant de verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald.

9) Beëindiging en opzegging van abonnementscontracten
. 9.1 Abonnementscontracten worden afgesloten voor een beperkte periode, voor de contractperiode die wordt vermeld in de respectieve productbeschrijving in de online winkel van de verkoper en eindigen automatisch na afloop van de contractperiode.
9.2 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet. Er is sprake van een goede reden wanneer, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met afweging van de belangen van beide partijen, redelijkerwijs niet van de opzeggende partij kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzeggingstermijn.
9.3 Annuleringen moeten schriftelijk of in tekstvorm (bijv. per e-mail) worden ingediend.

10) Eigendomsvoorbehoud
. Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

11) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
11.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande is het volgende van toepassing op contracten voor de levering van goederen:
11.2 Als de klant als ondernemer optreedt,
- heeft de verkoper de keuze van het type latere prestatie;
- in het geval van nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
- de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
- de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als er een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.
11.3 De hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de termijnen zijn niet van toepassing op
- voor eisen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
- indien de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
- voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
- voor een bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verschaffen, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.
. 11.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor elk wettelijk verhaalsrecht onverlet.
11.5 Indien de klant optreedt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsplicht tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
11.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant hier geen gehoor aan geeft, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.
11.7 De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken bij de uitvoering van het telecommunicatiecontract waarvoor uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk is. In dit verband zijn de desbetreffende wettelijke bepalingen en de van deze bepalingen afwijkende contractuele voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.

12) Inwisseling van promotionele waardebonnen
12.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een specifieke geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.
12.2 Afzonderlijke producten kunnen van de bonnenactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.
12.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.
12.4 Meerdere kortingsbonnen kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.
12.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Resterende tegoeden worden niet door de Verkoper terugbetaald.
12.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.
12.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet in contant geld uitbetaald en brengt geen rente op.
12.8 De promotionele waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de promotionele waardebon zijn betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.
12.9 De promotiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling uitvoeren met bevrijdende werking aan de respectieve houder die de promotiebon in de online winkel van de Verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing indien de Verkoper kennis heeft of ernstig nalatig is met betrekking tot de onverkiesbaarheid, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

13) Inwisseling van cadeaubonnen
13.1 Cadeaubonnen die via de webwinkel van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen" genoemd), kunnen alleen in de webwinkel van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.
13.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende tegoeden worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.
13.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.
13.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen ook worden ingewisseld voor één bestelling.
13.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere Cadeaubonnen te kopen.
13.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die de Verkoper aanbiedt, worden gekozen om het verschil te vereffenen.
13.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten uitbetaald en levert geen rente op.
13.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling uitvoeren met bevrijdende werking aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis heeft of ernstig nalatig is in het niet in aanmerking komen, handelingsonbekwaamheid of gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

14) Toepasselijk recht
. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het recht inzake de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt ingetrokken.

15) Jurisdictie
. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de statutaire zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of de vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

16) Gedragscode
- De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria "EHI Geprüfter Online-Shop" van het EHI Retail Institute GmbH, die op internet kunnen worden geraadpleegd op http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
.
17) Alternatieve geschillenbeslechting
17.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.
17.2 De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken, maar is hiertoe wel bereid.