1. Pieteikuma darbības joma
2. Līguma noslēgšana
3. Izpirkšana tiesas ceļā
4. Atteikuma tiesības
5. Cenas un maksāšanas noteikumi
6. Piegādes un nosūtīšanas nosacījumi
7. Digitālā satura lietošanas tiesību piešķiršana
8. Licences atslēgu lietošanas tiesību piešķiršana
9. Līguma termiņš un līguma izbeigšana abonēšanas līgumiem
10. Titulu saglabāšana
11. Atbildība par defektiem (garantija)
12. Akcijas kuponu izmantošana
13. Dāvanu kuponu atpirkšana
14. Pieejamie tiesību akti
15. Jurisdikcija
16. pants. Rīcības kodekss
17. Alternatīva strīdu izšķiršana

1) Darbības joma
1.1 Šie TIMmunity GmbH (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") Vispārējie darījumu noteikumi (turpmāk tekstā - "VDN") attiecas uz visiem preču piegādes līgumiem, ko patērētājs vai uzņēmējs (turpmāk tekstā - "Pircējs") noslēdz ar Pārdevēju attiecībā uz precēm, kuras Pārdevējs piedāvā savā interneta veikalā. Ar šo tiek iebilsts pret paša klienta noteikumu un nosacījumu iekļaušanu, ja vien nav panākta cita vienošanās.
1.2 Šie Vispārīgie darījumu noteikumi attiecīgi attiecas uz kuponu piegādes līgumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās.
. 1.3 Šie VDN attiecīgi attiecas uz līgumiem par digitālā satura piegādi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Digitālais saturs šo VDN izpratnē ir dati, kas ir izveidoti un sniegti digitālā formā.
. 1.4 Šie VDN attiecīgi attiecas uz līgumiem par licences atslēgu piegādi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Šajā kontekstā Pārdevējs ir parādā licences atslēgas nodrošināšanu viņa aprakstītā digitālā satura vai digitālo pakalpojumu (turpmāk tekstā - "digitālie produkti") izmantošanai, kā arī līgumā noteikto tiesību piešķiršanu attiecīgo digitālo produktu izmantošanai. Pircējs neiegūst nekādas intelektuālā īpašuma tiesības uz digitālo produktu. Pārdevēja attiecīgais produkta apraksts ir noteicošais attiecībā uz digitālā produkta kvalitāti.
. 1.5 Patērētājs šo VDN izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu galvenokārt nekomerciālos vai pašnodarbinātības nolūkos.
1.6 Uzņēmējs šo Vispārīgo darījumu noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas, slēdzot tiesisku darījumu, darbojas, veicot savu komercdarbību vai patstāvīgu profesionālo darbību.
1.7 Atkarībā no Pārdevēja preču apraksta līguma priekšmets var būt gan preču iegāde, veicot vienreizēju piegādi, gan preču iegāde, veicot pastāvīgu piegādi (turpmāk tekstā - "abonēšanas līgums"). Abonēšanas līguma gadījumā pārdevējs apņemas piegādāt klientam līgumā paredzētās preces līgumā noteiktajos laika intervālos visā līguma darbības laikā.
1.8 Līguma priekšmets var būt - atkarībā no Pārdevēja DeepL apraksta - gan vienreizēja digitālā satura sniegšana, gan regulāra digitālā satura sniegšana (turpmāk tekstā - "abonēšanas līgums"). Abonēšanas līguma gadījumā Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēju ar līgumā paredzēto digitālo saturu līgumā noteiktajā termiņā un ar līgumā noteiktajiem laika intervāliem.
1.9 Piedāvātā Pārdevēja sortimenta komponenti atkarībā no Pārdevēja produkta apraksta var būt saistīti ar telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas līguma (turpmāk tekstā - "Telekomunikāciju līgums") noslēgšanu ar trešo personu - pakalpojumu sniedzēju (turpmāk tekstā - "Pakalpojumu sniedzējs"). Šādā gadījumā līguma pastāvēšana ar pārdevēju ir atkarīga no tā, vai ir noslēgts telekomunikāciju līgums ar pakalpojumu sniedzēju un vai klients nav atsaucis telekomunikāciju līgumu. Telekomunikāciju līgumu reglamentē attiecīgie tiesību aktu noteikumi un, ja piemērojams, attiecīgā pakalpojuma sniedzēja līguma noteikumi un nosacījumi, kas atšķiras no tiem. Pārdevējs šādos līgumos darbojas tikai kā starpnieks.
2) Līguma noslēgšana
2.1 Pārdevēja interneta veikalā ietvertie preču apraksti nav saistoši piedāvājumi no Pārdevēja puses, bet kalpo Pircējam saistoša piedāvājuma iesniegšanai.
2.2 Klients var iesniegt piedāvājumu, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā integrēto tiešsaistes pasūtījuma formu. Pēc izvēlēto preču ievietošanas virtuālajā iepirkumu grozā un elektroniskā pasūtīšanas procesa iziešanas klients iesniedz juridiski saistošu līguma piedāvājumu attiecībā uz iepirkumu grozā esošajām precēm, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu. Turklāt klients var iesniegt piedāvājumu pārdevējam arī pa faksu, e-pastu, pa pastu vai izmantojot tiešsaistes kontaktformu.
. 2.3 Pārdevējs var pieņemt Pircēja piedāvājumu piecu dienu laikā,
. - nosūtot klientam rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu vai pasūtījuma apstiprinājumu teksta veidā (pa faksu vai e-pastu), un šajā gadījumā izšķiroša nozīme ir pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanai pie klienta, vai
-, pieprasot no klienta samaksu pēc tam, kad klients ir veicis pasūtījumu.
Ja pastāv vairākas no iepriekš minētajām alternatīvām, līgums tiek noslēgts brīdī, kad viena no iepriekš minētajām alternatīvām iestājas pirmā. Piedāvājuma pieņemšanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients nosūta piedāvājumu, un beidzas ar piektās dienas beigām pēc piedāvājuma nosūtīšanas. Ja pārdevējs nepieņem klienta piedāvājumu iepriekš minētajā termiņā, tas uzskatāms par piedāvājuma noraidīšanu, kā rezultātā klientam vairs nav saistošs viņa nodomu paziņojums.
2.4 Ja tiek izvēlēts PayPal piedāvātais maksājuma veids, maksājums tiek apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. pakalpojumus, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (turpmāk tekstā - "PayPal"), ievērojot PayPal lietošanas noteikumus un nosacījumus, kurus var apskatīt https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full vai - ja klientam nav PayPal konta - ievērojot noteikumus un nosacījumus maksājumiem bez PayPal konta, kurus var apskatīt https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ja klients maksā, izmantojot PayPal piedāvāto maksājuma veidu, ko var izvēlēties tiešsaistes pasūtīšanas procesā, pārdevējs jau paziņo, ka piekrīt klienta piedāvājumam brīdī, kad klients noklikšķina uz pogas, kas pabeidz pasūtīšanas procesu.
. 2.5 Ja tiek izvēlēta maksājuma metode "Amazon Maksājumi", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (turpmāk tekstā - "Amazon"), ievērojot Amazon Payments Europe Lietotāja līgumu, ar kuru var iepazīties https://payments.amazon.de/help/201751590. Ja Klients tiešsaistes pasūtīšanas procesā kā maksājuma metodi izvēlas "Amazon Maksājumi", Klients izdod arī maksājuma rīkojumu Amazon, noklikšķinot uz pogas, kas pabeidz pasūtīšanas procesu. Šajā gadījumā pārdevējs jau paziņo par klienta piedāvājuma pieņemšanu brīdī, kad klients iedarbina maksājuma procesu, noklikšķinot uz pogas, kas noslēdz pasūtījuma procesu.
2.6 Ja piedāvājums tiek izteikts, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, līguma tekstu pēc līguma noslēgšanas saglabā Pārdevējs un nosūta Klientam teksta veidā (piemēram, pa e-pastu, faksu vai vēstuli) pēc Klienta pasūtījuma nosūtīšanas. Pārdevējs neļauj līguma tekstam būt pieejamam citur. Ja Klients pirms pasūtījuma nosūtīšanas ir izveidojis lietotāja kontu Pārdevēja interneta veikalā, pasūtījuma dati tiek arhivēti Pārdevēja tīmekļa vietnē, un Klients tiem var piekļūt bez maksas, izmantojot savu ar paroli aizsargāto lietotāja kontu, norādot attiecīgos pieteikšanās datus.
. 2.7 Pirms saistoši veikt pasūtījumu, izmantojot Pārdevēja tiešsaistes pasūtījuma veidlapu, Klients var identificēt iespējamās ievades kļūdas, rūpīgi izlasot ekrānā redzamo informāciju. Efektīvs tehniskais līdzeklis labākai ievades kļūdu atpazīšanai var būt pārlūkprogrammas paplašināšanas funkcija, ar kuras palīdzību tiek palielināts ekrānā redzamais attēls. Klients var labot savus ievadītos datus elektroniskā pasūtīšanas procesa laikā, izmantojot parastās tastatūras un peles funkcijas, līdz viņš noklikšķina uz pogas, kas noslēdz pasūtīšanas procesu.
. 2.8 Līguma noslēgšanai ir pieejamas vācu un angļu valodas.
2.9 Pasūtījumu apstrāde un sazināšanās parasti notiek, izmantojot e-pastu un automatizētu pasūtījumu apstrādi. Klientam ir jāpārliecinās, ka viņa norādītā e-pasta adrese pasūtījuma apstrādei ir pareiza, lai uz šo adresi varētu saņemt pārdevēja sūtītos e-pastus. Jo īpaši, izmantojot SPAM filtrus, klientam ir jānodrošina, lai visi e-pasti, ko sūta pārdevējs vai trešās personas, kuras pārdevējs ir pilnvarojis apstrādāt pasūtījumu, varētu tikt piegādāti.

3) Pirkums izmēģinājuma versijā
3.1 Ja tiek izvēlēta opcija "Pasūtījums pēc apstiprināšanas" (pirkums izmēģinājuma kārtā), līgums tiek noslēgts ar nosacījumu, ka klients četrpadsmit dienu laikā apstiprina pasūtītās preces ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu) pārdevējam vai ka klients četrpadsmit dienu laikā neatsakās no jau nodotajām precēm ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu) pārdevējam. Apstiprināšanas periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients ir saņēmis preces.
. 3.2 Apstiprināšanas perioda laikā klientam ir tiesības pārbaudīt viņam piegādātās preces attiecībā uz to stāvokli, īpašībām un darbību, kā arī uzglabāt tās šiem mērķiem. To darot, viņam ar precēm jārīkojas uzmanīgi, ņemot vērā iespējamo pienākumu tās atdot. Ja klients izmanto preces tādā veidā, kas nav nepieciešams to stāvokļa, īpašību un darbības pārbaudei, viņš ir atbildīgs par jebkādu preču vērtības zudumu.
3.3 Ja pircējs apstiprināšanas termiņā paziņo, ka piekrīt precei, vai ja viņš apstiprināšanas termiņā neatsakās no preces, viņam ir pienākums samaksāt pārdevējam nolīgto pirkuma cenu. Šādā gadījumā pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pārskaita saskaņoto pirkuma cenu uz pārdevēja bankas kontu, ja vien nav panākta cita vienošanās. Maksājuma termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad pircējs ir paziņojis par apstiprinājumu, vai - ja nav skaidra apstiprinājuma - nākamajā dienā pēc apstiprinājuma termiņa beigām. Noteicošais faktors termiņa ievērošanai ir savlaicīga maksājuma saņemšana Pārdevēja bankas kontā.
. 3.4 Ja klients apstiprināšanas termiņā paziņo par atteikšanos no preces, viņam septiņu dienu laikā uz sava rēķina ir jāatdod prece atpakaļ pārdevējam, ja vien nav panākta cita vienošanās. Preču atgriešanas termiņš sākas nākamajā dienā pēc tam, kad klients ir paziņojis par atteikumu. Lai ievērotu termiņu, pietiek, ja klients savlaicīgi nosūta preces. Klientam jāizmanto piemērots transportēšanas iepakojums, lai izvairītos no transportēšanas bojājumiem.
. 3.5 Ja pircējs vainojami pārkāpj savu pienākumu rūpēties par preces apstrādi un/vai atgriešanu, viņam ir pienākums atlīdzināt pārdevējam radušos zaudējumus.
3.6 Iepriekš minētie noteikumi neietekmē pircēja likumā noteiktās atteikuma tiesības.

4) Atteikuma tiesības
4.1 Patērētājiem parasti ir tiesības atteikties no līguma.
4.2 Sīkāka informācija par atteikuma tiesībām ir atrodama Pārdevēja atteikuma noteikumos.

5) Cenas un maksāšanas noteikumi
5.1 Ja vien Pārdevēja produkta aprakstā nav norādīts citādi, norādītās cenas ir kopējās cenas, kurās iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Jebkuras papildu piegādes un nosūtīšanas izmaksas tiks norādītas atsevišķi attiecīgā produkta aprakstā.
5.2 Piegādājot preces uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, atsevišķos gadījumos var rasties papildu izmaksas, par kurām Pārdevējs nav atbildīgs un kuras sedz Klients. Tās ir, piemēram, kredītiestāžu izmaksas par naudas pārskaitījumiem (piemēram, pārskaitījuma maksa, valūtas maiņas kursa maksa) vai ievedmuitas vai nodokļu (piemēram, muitas nodevas) izmaksas. Šādas izmaksas var rasties arī saistībā ar naudas līdzekļu pārskaitījumu, ja piegāde netiek veikta uz valsti ārpus Eiropas Savienības, bet klients veic maksājumu no valsts ārpus Eiropas Savienības.
. 5.3 Par maksājuma iespēju(-ām) Pircējs tiks informēts Pārdevēja interneta veikalā.
5.4 Ja ir panākta vienošanās par priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu, maksājums ir jāveic nekavējoties pēc līguma noslēgšanas, ja vien puses nav vienojušās par vēlāku maksājuma termiņu.
5.5 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids "SOFORT", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Minhene (turpmāk "SOFORT"). Lai varētu apmaksāt rēķina summu, izmantojot "SOFORT", klientam ir jābūt internetbankas kontam, kas ir aktivizēts dalībai "SOFORT", maksājuma procesā attiecīgi jāidentificē sevi un jāapstiprina maksājuma norādījums "SOFORT". Pēc tam "SOFORT" nekavējoties veic maksājuma darījumu un debetē klienta bankas kontu. Sīkāka informācija par "SOFORT" maksāšanas metodi klientam ir pieejama internetā https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "Shopify Payments", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk "Stripe"). Atsevišķi maksājumu veidi, kas tiek piedāvāti, izmantojot Shopify Payments, tiks paziņoti Pircējam Pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei Stripe var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem Klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "Shopify Maksājumiem" ir pieejama internetā https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Ja tiek izvēlēts maksājumu pakalpojuma "mollie" piedāvātais maksājuma veids, maksājums tiks apstrādāts, izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdama, Nīderlande (turpmāk - "mollie"). Par atsevišķiem maksājumu veidiem, kas tiek piedāvāti, izmantojot mollie, pircējs tiks informēts Pārdevēja tiešsaistes veikalā. Maksājumu apstrādei mollie var izmantot citus maksājumu pakalpojumus, kuriem var tikt piemēroti īpaši maksājumu nosacījumi, par kuriem Klients var tikt informēts atsevišķi. Papildu informācija par "mollie" ir pieejama internetā https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, pirkuma cena kļūst maksājama pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksāšanas veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikties no šī maksāšanas veida, ja noteiktais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs pircēju par attiecīgu maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā interneta veikalā.
5.9 Ja tiek izvēlēts maksājuma veids pirkums uz kontu, pirkuma cena kļūst maksājama pēc preču piegādes un rēķina izrakstīšanas. Šādā gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā 7 (septiņu) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas bez atskaitījumiem, ja vien nav panākta cita vienošanās. Pārdevējs patur tiesības piedāvāt maksāšanas veidu "pirkums uz kontu" tikai līdz noteiktam pasūtījuma apjomam un atteikties no šī maksāšanas veida, ja noteiktais pasūtījuma apjoms tiek pārsniegts. Šādā gadījumā pārdevējs informēs pircēju par attiecīgu maksājuma ierobežojumu viņa maksājumu informācijā tiešsaistes veikalā. Pārdevējs arī patur tiesības veikt kredīta pārbaudi, izvēloties maksāšanas veidu pirkums kontā, un noraidīt šo maksāšanas veidu negatīvas kredīta pārbaudes gadījumā.
. 5.10 Ja ir izvēlēts maksājuma veids "PayPal rēķins", Pārdevējs nodod savu maksājuma prasību PayPal. Pirms pieņemt Pārdevēja paziņojumu par cesiju, PayPal veic kredītspējas pārbaudi, izmantojot nosūtītos klienta datus. Pārdevējs patur tiesības atteikt klientam maksājuma metodi "PayPal rēķins", ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs. Ja PayPal ir atļāvusi izmantot maksājuma veidu "PayPal rēķins", klientam ir jāsamaksā rēķina summa PayPal 30 dienu laikā pēc preču saņemšanas, ja vien PayPal nav noteicis citu maksājuma termiņu. Šādā gadījumā viņš var veikt maksājumu PayPal tikai ar parāda dzēšanas efektu. Tomēr pārdevējs joprojām ir atbildīgs par vispārīgiem klientu jautājumiem, piemēram, par precēm, piegādes laiku, nosūtīšanu, preču atgriešanu, sūdzībām, atsaukšanas deklarācijām un piegādēm vai kredītnotām, pat prasījuma cesijas gadījumā. Turklāt tiek piemēroti Vispārīgie lietošanas noteikumi par PayPal pirkumu kontā izmantošanu, ar kuriem var iepazīties https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Ja ir izvēlēta SEPA tiešā debeta maksājuma metode, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne agrāk kā pēc avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies maksājuma atgriešanas rezultātā, ja viņš ir par to atbildīgs.
5.12 Ja ir izvēlēta SEPA tiešā debeta maksājuma metode, rēķina summa ir jāapmaksā pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Tiešā debeta maksājumu iekasē, kad pasūtītās preces atstāj Pārdevēja noliktavu, bet ne pirms avansa informācijas termiņa beigām. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš pārdevēja paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetu ar SEPA tiešā debeta starpniecību. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts, jo kontā nav pietiekamu līdzekļu vai ir norādīti nepareizi bankas rekvizīti, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies saistībā ar debeta maksājuma atmaksu, ja viņš ir par to atbildīgs. Pārdevējs patur tiesības veikt kredīta pārbaudi, izvēloties SEPA tiešā debeta maksājumu veidu, un noraidīt šo maksājumu veidu negatīvas kredīta pārbaudes gadījumā.
5.13 Ja ir izvēlēta maksājuma metode "PayPal tiešā debeta maksājums", PayPal iekasēs rēķina summu no klienta bankas konta pēc SEPA tiešā debeta pilnvarojuma izsniegšanas, bet ne pirms iepriekšēja paziņojuma termiņa beigām pārdevēja vārdā. Iepriekšējs paziņojums ir jebkurš paziņojums (piemēram, rēķins, polise, līgums) klientam, kurā paziņots par debetēšanu ar SEPA tiešā debeta maksājumu. Ja tiešā debeta maksājums netiek izpildīts nepietiekamu līdzekļu dēļ kontā vai nepareizu bankas datu norādīšanas dēļ, vai ja klients iebilst pret tiešā debeta maksājumu, lai gan viņam nav tiesību to darīt, klients sedz attiecīgās kredītiestādes izdevumus, kas radušies maksājuma atgriešanas rezultātā, ja viņš ir par to atbildīgs.
5.14 Ja ir izvēlēta kredītkartes apmaksas metode, izmantojot Stripe, rēķina summa ir jāsamaksā uzreiz pēc līguma noslēgšanas. Maksājums tiek apstrādāts izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublina, Īrija (turpmāk tekstā - "Stripe"). Stripe patur tiesības veikt kredīta pārbaudi un atteikt šo maksājuma veidu negatīvas kredīta pārbaudes gadījumā.
. 5.15 Ja tiek izvēlēta maksājumu metode, kas tiek piedāvāta, izmantojot maksājumu pakalpojumu "Klarna", maksājums tiks apstrādāts, izmantojot Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stokholma, Zviedrija (turpmāk tekstā - "Klarna"). Sīkāka informācija un Klarna noteikumi un nosacījumi ir atrodami Pārdevēja maksājumu informācijā, ar kuru var iepazīties šādā interneta adresē:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Piegādes un nosūtīšanas nosacījumi
6.1 Ja Pārdevējs piedāvā nosūtīt preces, piegāde tiek veikta Pārdevēja norādītajā piegādes teritorijā uz Pircēja norādīto piegādes adresi, ja vien nav panākta cita vienošanās. Apstrādājot darījumu, noteicošā ir Pārdevēja pasūtījuma apstrādē norādītā piegādes adrese.
6.2 Ja preču piegāde neizdodas tādu iemeslu dēļ, par kuriem atbildīgs ir klients, klients sedz pamatotās izmaksas, kas pārdevējam radušās šī iemesla dēļ. Tas neattiecas uz atpakaļnosūtīšanas izmaksām, ja klients faktiski izmanto savas atteikuma tiesības. Gadījumā, ja klients efektīvi izmanto atsaukšanas tiesības, preču atpakaļnosūtīšanas izmaksām piemēro pārdevēja norādījumos par atsaukšanu ietverto noteikumu.
. 6.3 Ja klients darbojas kā uzņēmējs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks pāriet uz klientu, tiklīdz pārdevējs ir nodevis preces ekspeditoram, pārvadātājam vai jebkurai citai personai vai iestādei, kas norīkota sūtījuma veikšanai. Ja klients rīkojas kā patērētājs, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks principā pāriet klientam vai personai, kas pilnvarota saņemt preces, tikai tad, kad preces tiek nodotas klientam. Atkāpjoties no šā noteikuma, pārdoto preču nejaušas nozaudēšanas un nejaušas bojāšanās risks patērētāja gadījumā pāriet klientam arī tad, kad pārdevējs ir nodevis preci ekspeditoram, pārvadātājam vai personai vai iestādei, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, ja klients ir uzticējis ekspeditoram, pārvadātājam vai personai vai iestādei, kas citādi izraudzīta sūtījuma veikšanai, veikt sūtījumu, un pārdevējs iepriekš nav nosaucis šo personu vai iestādi klientam.
6.4 Pārdevējs patur tiesības atkāpties no līguma nepareizas vai nepienācīgas pašpiegādes gadījumā. Tas attiecas tikai uz gadījumu, ja Pārdevējs nav atbildīgs par nepiegādāšanu un ja Pārdevējs ar pienācīgu rūpību ir noslēdzis ar piegādātāju īpašu seguma darījumu. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu preču piegādi. Ja preces nav pieejamas vai ir pieejamas tikai daļēji, klients tiek nekavējoties informēts un atlīdzība tiek nekavējoties atmaksāta.
6.5 Pašizvešana nav iespējama loģistikas apsvērumu dēļ.
6.6 Kuponus Pasūtītājam izsniedz šādi:
- pa e-pastu
6.7 Digitālais saturs tiks sniegts Klientam šādā veidā:
- pa e-pastu
6.8 Licences atslēgas tiek piegādātas Klientam šādā veidā:
- pa e-pastu

7) Digitālā satura lietošanas tiesību piešķiršana
7.1 Ja vien Pārdevēja interneta veikala DeepL aprakstā nav norādīts citādi, Pārdevējs piešķir Pircējam neekskluzīvas, laikā un vietā neierobežotas tiesības izmantot sniegto saturu privātām un komerciālām vajadzībām.
7.2 Satura nodošana trešajām personām vai kopiju izveide trešajām personām ārpus šo VDN darbības jomas nav atļauta, ja vien Pārdevējs nav piekritis līgumā noteiktās licences nodošanai trešajām personām.
7.3 Ciktāl līgums attiecas uz digitālā satura vienreizēju nodrošināšanu, tiesību piešķiršana stājas spēkā tikai tad, kad klients ir pilnībā samaksājis pienākošos atlīdzību. Pārdevējs var provizoriski atļaut izmantot līgumā paredzēto saturu arī pirms šī brīža. Šāda pagaidu atļauja nav uzskatāma par tiesību nodošanu.

8) Licences atslēgu lietošanas tiesību piešķiršana
8.1 Piegādātā licences atslēga dod Klientam tiesības izmantot digitālo produktu, kas redzams no attiecīgā Pārdevēja produkta apraksta, tajā aprakstītajā apjomā.
8.2 Ciktāl licences atslēga attiecas uz digitālā satura vienreizēju nodrošināšanu, tiesību piešķiršana stājas spēkā tikai tad, kad klients ir pilnībā samaksājis pienākošos atlīdzību.

9) Abonēšanas līgumu termiņš un izbeigšana
9.1 Abonēšanas līgumi tiek slēgti uz ierobežotu laiku, uz līguma termiņu, kas norādīts attiecīgā produkta aprakstā Pārdevēja interneta veikalā, un beidzas automātiski pēc līguma termiņa beigām.
9.2 Tiesības uz ārkārtas darba līguma izbeigšanu pamatota iemesla dēļ netiek skartas. Uzskata, ka pamatots iemesls pastāv, ja, ņemot vērā visus konkrētā gadījuma apstākļus un izsverot abu pušu intereses, nav pamatoti sagaidāms, ka izbeidzošā puse turpinās līgumiskās attiecības līdz līguma izbeigšanai, par ko panākta vienošanās, vai līdz brīdinājuma termiņa beigām.
9.3 Atteikumi jāveic rakstiski vai teksta veidā (piemēram, pa e-pastu).

10) Titula saglabāšana
Ja pārdevējs veic priekšapmaksu, viņš saglabā īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

11) Atbildība par defektiem (garantija)
11.1 Ja vien turpmākajos noteikumos nav norādīts citādi, tiek piemēroti noteikumi par likumā noteikto atbildību par defektiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā preču piegādes līgumiem piemēro šādus noteikumus:
11.2 Ja pircējs darbojas kā uzņēmējs,
- pārdevējam ir iespēja izvēlēties turpmākās izpildes veidu;
- jaunu preču gadījumā noilguma termiņš defektiem ir viens gads no preču piegādes;
- noilguma termiņš netiek atjaunots, ja atbildības par defektiem ietvaros tiek veikta rezerves piegāde.
11.3 Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi un termiņu saīsināšana neattiecas uz
- gadījumā, ja pārdevējs ir krāpnieciski noslēpis defektu,
- attiecībā uz precēm, kas ir izmantotas ēkai atbilstoši tās ierastajam lietojumam un ir izraisījušas tās defektu,
- attiecībā uz jebkuru pastāvošu pārdevēja pienākumu nodrošināt digitālo produktu atjauninājumus, ja tiek slēgti preču ar digitālajiem elementiem piegādes līgumi.
11.4 Turklāt uzņēmējiem likumā noteiktie noilguma termiņi attiecībā uz jebkurām likumā noteiktajām regresa tiesībām paliek neskarti.
11.5 Ja klients darbojas kā komersants Vācijas Komerclikuma (HGB) 1. panta izpratnē, uz viņu attiecas komercpienākums pārbaudīt un paziņot par defektiem saskaņā ar Vācijas Komerclikuma (HGB) 377. pantu. Ja klients neizpilda tajā reglamentētos paziņošanas pienākumus, preces tiek uzskatītas par apstiprinātām.
11.6 Ja klients rīkojas kā patērētājs, viņš tiek aicināts iesniegt sūdzību par piegādātajām precēm ar acīmredzamiem transporta bojājumiem preču piegādātājam un informēt par to pārdevēju. Ja klients to neizpilda, tas neietekmē viņa likumā vai līgumā noteiktās pretenzijas par defektiem.
11.7 Pārdevējs nav atbildīgs par trūkumiem telekomunikāciju līguma izpildē, par kuriem atbildīgs ir tikai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. Šajā sakarā piemēro attiecīgos tiesību aktu noteikumus un attiecīgā pakalpojumu sniedzēja līguma noteikumus un nosacījumus, kas atšķiras no tiem.

12) Reklāmas kuponu izpirkšana
12.1 Kuponus, kurus Pārdevējs izsniedz bez maksas akciju ietvaros ar noteiktu derīguma termiņu un kurus Pircējs nevar iegādāties (turpmāk tekstā - "Akcijas kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja interneta veikalā un tikai noteiktajā periodā.
12.2 Atsevišķus produktus var izslēgt no akcijas kupona, ja no akcijas kupona satura izriet attiecīgs ierobežojums.
12.3 Akcijas kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Turpmāka ieskaita nav iespējama.
12.4 Vienā pasūtījumā var izmantot arī vairākus akcijas kuponus.
12.5 Preces vērtībai jābūt vismaz vienādai ar akcijas kupona summu. Pārdevējs neatmaksā atlikušo kredīta summu.
Visus atlikušos kredītus Pārdevējs neatmaksā. 12.6 Ja akcijas kupona vērtība nav pietiekama pasūtījuma apmaksai, starpības apmaksai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.
12.7 Akcijas kupona kredīta atlikums netiek izmaksāts naudā, un par to netiek aprēķināti procenti.
12.8 Akcijas kupons netiek atmaksāts, ja klients atgriež ar akcijas kuponu pilnībā vai daļēji apmaksātu preci likumā noteikto atteikuma tiesību ietvaros.
12.9 Akcijas kupons ir nododams tālāk. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas realizē akcijas kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.


13) Dāvanu kuponu izpirkšana
13.1 Dāvanu kuponus, kurus var iegādāties Pārdevēja interneta veikalā (turpmāk tekstā - "Dāvanu kuponi"), var izmantot tikai Pārdevēja interneta veikalā, ja vien Dāvanu kuponā nav norādīts citādi.
13.2 Dāvanu kuponi un atlikušie Dāvanu kuponu atlikumi ir izmantojami līdz trešā gada beigām pēc Dāvanu kupona iegādes gada. Atlikušie kredīti tiks ieskaitīti klientam līdz derīguma termiņa beigām.
13.3 Dāvanu kuponus var izmantot tikai pirms pasūtījuma procesa pabeigšanas. Turpmāka ieskaita nav iespējama.
13.4 Vienā pasūtījumā var izmantot arī vairākus dāvanu kuponus.
13.5 Dāvanu kuponus var izmantot tikai Preču iegādei, un tos nevar izmantot citu Dāvanu kuponu iegādei.
13.6 Ja dāvanu kupona vērtība nav pietiekama pasūtījuma apmaksai, starpības apmaksai var izvēlēties kādu no pārējiem Pārdevēja piedāvātajiem maksājuma veidiem.
13.7 Dāvanu kupona atlikums netiks izmaksāts naudā un par to netiks aprēķināti procenti.
13.8 Dāvanu kuponu var nodot citai personai. Pārdevējs var veikt maksājumu ar atbrīvojošu spēku attiecīgajam īpašniekam, kas realizē Dāvanu kuponu Pārdevēja interneta veikalā. Tas neattiecas uz gadījumiem, ja Pārdevējs zina vai rupjas neuzmanības dēļ nezina par attiecīgā īpašnieka neatbilstību, tiesībnespēju vai pārstāvja pilnvaru trūkumu.


14) Piemērojamie tiesību akti
Visas pušu tiesiskās attiecības reglamentē Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izņemot tiesību aktus par kustamu preču starptautisko pārdošanu. Patērētāju gadījumā šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tiktāl, ciktāl piešķirtā aizsardzība nav atcelta ar tās valsts tiesību aktu imperatīvajiem noteikumiem, kurā ir patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta.

15) Jurisdikcija
Ja pircējs ir komersants, publisko tiesību juridiska persona vai publisko tiesību speciāls fonds, kura juridiskā adrese ir Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā, tad visu no šī līguma izrietošo strīdu ekskluzīvā jurisdikcija ir Pārdevēja juridiskā adrese. Ja klienta juridiskā adrese ir ārpus Vācijas Federatīvās Republikas teritorijas, tad pārdevēja juridiskā adrese ir ekskluzīvā jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no šī līguma, ja līgums vai no līguma izrietošie prasījumi ir saistīti ar klienta profesionālo vai komercdarbību. Tomēr iepriekš minētajos gadījumos Pārdevējs jebkurā gadījumā ir tiesīgs celt prasību tiesā pēc klienta uzņēmējdarbības vietas.

16) Rīcības kodekss
- Pārdevējs ir pakļāvies EHI Retail Institute GmbH "EHI Geprüfter Online-Shop" kvalitātes kritērijiem, ar kuriem var iepazīties internetā http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Alternatīva strīdu izšķiršana
17.1 ES Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē internetā, izmantojot šādu saiti: <Šī platforma kalpo kā kontaktpunkts ārpustiesas strīdu izšķiršanai, kas radušies saistībā ar pirkuma vai pakalpojumu līgumiem tiešsaistē, kuros iesaistīts patērētājs.
17.2 Pārdevējam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā, bet tas ir gatavs to darīt.