Yleiset sopimusehdot asiakastietoineen


Sisällysluettelo


1. Hakemuksen soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Ostaminen oikeudenkäynnillä
4. Peruuttamisoikeus
5. Hinnat ja maksuehdot
6. Toimitus- ja toimitusehdot
7. Käyttöoikeuksien myöntäminen digitaaliseen sisältöön
8. Lisenssiavainten käyttöoikeuksien myöntäminen
9. Sopimuksen kesto ja sopimuksen irtisanominen tilaussopimusten osalta
10. Tittelin säilyttäminen
11. Vahinkovastuu (takuu)
12. Kampanjakuponkien lunastaminen
13. Lahjakorttien lunastaminen
14. Sovellettava laki
15. Juridiikka
16. Käyttäytymissäännöt
17. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala
> 1.1 Näitä TIMmunity GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä niihin vastustetaan täten, ellei toisin sovita.
>. 1.2 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti tositteiden toimitussopimuksiin, ellei toisin sovita.
1.3 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin, ellei toisin sovita. Digitaalinen sisältö on näissä YLE:issä tarkoitettua digitaalisessa muodossa luotua ja toimitettua tietoa.
1.4 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vastaavasti lisenssiavainten toimittamista koskeviin sopimuksiin, ellei toisin sovita. Tässä yhteydessä Myyjä on velvollinen toimittamaan lisenssiavaimen kuvaamansa digitaalisen sisällön tai digitaalisten palvelujen (jäljempänä "digitaaliset tuotteet") käyttöä varten sekä myöntämään sopimuksessa sovitut oikeudet kyseisten digitaalisten tuotteiden käyttöön. Asiakas ei saa mitään immateriaalioikeuksia digitaaliseen tuotteeseen. Myyjän kulloinenkin tuotekuvaus on ratkaiseva digitaalisen tuotteen laadun kannalta.
1.5 Kuluttaja on näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiallisesti kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaminen.
1.6 Näissä AVL:ssä tarkoitetulla yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä tai henkilöyhtiötä, joka oikeustoimia tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.
1.7 Myyjän tuoteselosteesta riippuen sopimuksen kohteena voi olla sekä tavaran ostaminen kertatoimituksena että tavaran ostaminen pysyvänä toimituksena (jäljempänä "tilaussopimus"). Tilaussopimuksen tapauksessa myyjä sitoutuu toimittamaan asiakkaalle sopimuksen mukaiset tavarat sovitun sopimuskauden ajan sopimuksen mukaisin aikavälein.
>. 1.8 Sopimuksen kohteena voi olla - Myyjän DeepL kuvauksesta riippuen - sekä digitaalisen sisällön kertaluonteinen tarjonta että digitaalisen sisällön säännöllinen tarjonta (jäljempänä "tilaussopimus"). Tilaussopimuksen tapauksessa Myyjä sitoutuu toimittamaan Asiakkaalle sopimuksen mukaista digitaalista sisältöä sovitun sopimuskauden ajan sopimuksen mukaisin aikavälein.
> 1.9 Esitetyn Myyjän valikoiman osat voivat - Myyjän tuotekuvauksesta riippuen - liittyä tietoliikennepalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen (jäljempänä "tietoliikennesopimus") tekemiseen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan (jäljempänä "palveluntarjoaja") kanssa. Tässä tapauksessa myyjän kanssa tehdyn sopimuksen olemassaolo riippuu siitä, että palveluntarjoajan kanssa tehdään televiestintäsopimus ja että asiakas ei peruuta televiestintäsopimusta. Televiestintäsopimukseen sovelletaan asiaa koskevia lakisääteisiä säännöksiä ja tarvittaessa asianomaisen palveluntarjoajan niistä poikkeavia sopimusehtoja. Myyjä toimii tällaisten sopimusten osalta ainoastaan välittäjänä.
>Myyjä toimii ainoastaan välittäjänä tällaisissa sopimuksissa. > 2) Sopimuksen tekeminen
2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuoteselosteet eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.
2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Asetettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin asiakas tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. Lisäksi asiakas voi jättää tarjouksen myyjälle myös faksilla, sähköpostilla, postitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.
>. 2.3 Myyjä voi hyväksyä Asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on tilausvahvistuksen saapuminen asiakkaalle, tai
- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
- pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
> Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on olemassa useita, sopimus tehdään silloin, kun yksi edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakas ei ole enää sidottu tahdonilmaisuunsa.
> 2.4 Jos valitaan PayPalin tarjoama maksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. kautta, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal"), noudattaen PayPalin käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - noudattaen ilman PayPal-tiliä suoritettavia maksuja koskevia ehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas klikkaa painiketta, jolla tilausprosessi saatetaan päätökseen.
>. 2.5 Jos maksutapa "Amazon Payments" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (jäljempänä "Amazon") kautta Amazon Payments Europe -käyttäjäsopimuksen mukaisesti, joka on nähtävissä osoitteessa https://payments.amazon.de/help/201751590. Jos Asiakas valitsee verkkotilausprosessin aikana maksutavaksi "Amazon Payments", Asiakas antaa myös maksutoimeksiannon Amazonille napsauttamalla painiketta, joka viimeistelee tilausprosessin. Tällöin myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo siinä vaiheessa, kun asiakas käynnistää maksuprosessin klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta.
>. 2.6 Kun tarjous tehdään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja toimittaa sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakkaan tilaus on lähetetty. Myyjä ei anna sopimustekstiä tämän jälkeen saataville. Jos asiakas on ennen tilauksen lähettämistä perustanut käyttäjätilin Myyjän verkkokauppaan, tilaustiedot arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaavat kirjautumistiedot.
>. 2.7 Ennen kuin Asiakas tekee sitovan tilauksen Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, hän voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla siihen asti, kunnes hän painaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.
>. 2.8 Sopimuksen tekemisessä on käytettävissä saksan- ja englanninkielinen versio.
2.9 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuvat yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille.
>.
3) Osto koekäyttöön
3.1 Jos valitaan vaihtoehto "Tilaus hyväksynnällä" (osto koekäytöllä), sopimus tehdään sillä edellytyksellä, että asiakas hyväksyy tilatut tavarat neljäntoista päivän kuluessa nimenomaisella ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä) myyjälle tai että asiakas ei hylkää jo luovutettuja tavaroita neljäntoista päivän kuluessa nimenomaisella ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä) myyjälle. Hyväksymisjakso alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun asiakas on vastaanottanut tavarat.
>. 3.2 Asiakkaalla on hyväksynnän aikana oikeus tarkastaa hänelle toimitetut tavarat niiden kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan osalta sekä säilyttää niitä näitä tarkoituksia varten. Tällöin hänen on käsiteltävä tavaroita huolellisesti ottaen huomioon mahdollinen palautusvelvollisuus. Jos asiakas käyttää tavaroita tavalla, joka ei ole välttämätön niiden kunnon, ominaisuuksien ja toiminnan tutkimiseksi, hän on vastuussa tavaran arvonmenetyksestä.
> 3.3 Jos asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä tavaran hyväksymisaikana tai jos hän ei hylkää tavaraa hyväksymisaikana, hän on velvollinen maksamaan myyjälle sovitun kauppahinnan. Tällöin ostajan on siirrettävä sovittu kauppahinta myyjän pankkitilille viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluessa, ellei toisin sovita. Maksuaika alkaa asiakkaan hyväksymisilmoitusta seuraavana päivänä tai - jos nimenomaista hyväksyntää ei ole annettu - hyväksymisajan päättymistä seuraavana päivänä. Määräajan noudattamisen kannalta on ratkaisevaa, että maksu on saapunut ajoissa Myyjän pankkitilille.
>. 3.4 Jos asiakas ilmoittaa hylkäävänsä tavaran hyväksymisaikana, hänen on palautettava tavara myyjälle seitsemän päivän kuluessa omalla kustannuksellaan, ellei toisin sovita. Määräaika tavaran palauttamiselle alkaa asiakkaan hylkäämisilmoitusta seuraavasta päivästä. Määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää tavarat ajoissa. Asiakkaan on käytettävä sopivaa kuljetuspakkausta kuljetusvaurioiden välttämiseksi.
3.5 Jos asiakas rikkoo tuottamuksellisesti huolellisuusvelvollisuuttaan ja/tai palautusvelvollisuuttaan, hän on velvollinen korvaamaan myyjälle tästä aiheutuneen vahingon.
3.6 Edellä mainitut määräykset eivät vaikuta asiakkaan lakisääteiseen peruuttamisoikeuteen.

4) Peruuttamisoikeus
4.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttamiseen.
4.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on Myyjän peruuttamispolitiikassa.

5) Hinnat ja maksuehdot
5.1 Ellei Myyjän tuoteselosteessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.
5.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista Myyjä ei ole vastuussa ja jotka ovat Asiakkaan vastuulla. Tällaisia ovat esimerkiksi luottolaitosten suorittamasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirtomaksut, valuuttakurssimaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.
5.3 Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan Asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa.
5.4 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.
5.5 Jos maksutapa "SOFORT" valitaan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT") kautta. Jotta asiakas voi maksaa laskun määrän "SOFORTin" kautta, hänellä on oltava verkkopankkitili, joka on aktivoitu "SOFORTin" käyttöä varten, hänen on tunnistauduttava maksuprosessin aikana ja vahvistettava "SOFORTin" maksutoimeksianto. Tämän jälkeen SOFORT suorittaa maksutapahtuman välittömästi ja veloittaa asiakkaan pankkitiliä. Tarkemmat tiedot "SOFORT"-maksutavasta ovat asiakkaan saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.klarna.com/sofort/.
>. 5.6 Jos valitaan maksupalvelun "Shopify Payments" kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") kautta. Shopify Paymentsin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan Asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. Stripe voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ilmoitetaan asiakkaalle erikseen. Lisätietoja "Shopify Payments" -palvelusta on saatavilla internetissä osoitteessa https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Jos valitaan maksupalvelun "mollie" kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään maksupalvelun tarjoajan Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Alankomaat (jäljempänä "mollie") kautta. Mollien kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle Myyjän verkkokaupassa. Mollie voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluja, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista ilmoitetaan Asiakkaalle erikseen. Lisätietoja "mollie" -palvelusta on saatavilla internetissä osoitteessa https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Jos valitaan maksutapa osto laskulla, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tällöin ostohinta on maksettava 7 (seitsemän) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä, ellei toisin sovita. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa tiliosto vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tällöin myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta verkkokaupan maksutiedoissa.
>. 5.9 Jos valitaan maksutapa osto laskulla, kauppahinta erääntyy maksettavaksi sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu ja laskutettu. Tällöin ostohinta on maksettava 7 (seitsemän) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ilman vähennyksiä, ellei toisin sovita. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarjota maksutapaa tiliosto vain tiettyyn tilausmäärään asti ja hylätä tämän maksutavan, jos määritelty tilausmäärä ylittyy. Tässä tapauksessa myyjä ilmoittaa asiakkaalle vastaavasta maksurajoituksesta hänen maksutiedoissaan verkkokaupassa. Myyjä pidättää lisäksi oikeuden suorittaa luottotietojen tarkistuksen valitessaan maksutapaa osto tililtä ja hylätä tämän maksutavan, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.
>. 5.10 Jos maksutapa "PayPal-lasku" on valittu, Myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa PayPalille. Ennen kuin PayPal hyväksyy Myyjän siirtoilmoituksen, se suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden evätä asiakkaalta maksutavan "PayPal-lasku", jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos PayPal sallii maksutavan "PayPal-lasku", asiakkaan on maksettava laskun summa PayPalille 30 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, ellei PayPal anna hänelle muuta maksuaikaa. Tässä tapauksessa hän voi suorittaa maksun PayPalille vain velanpoistovaikutuksella. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, myös siinä tapauksessa, että saatava on luovutettu. Lisäksi sovelletaan PayPalin tiliostojen käyttöä koskevia yleisiä käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun määrä erääntyy maksettavaksi SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.
> 5.12 Jos valitaan SEPA-suoraveloitusmaksutapa, laskun summa erääntyy maksettavaksi SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Suoraveloitus peritään, kun tilatut tavarat lähtevät Myyjän varastosta, mutta ei ennen ennakkotietojen määräajan päättymistä. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa myyjän asiakkaalle lähettämä tiedonanto (esim. lasku, vakuutuskirja, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksella tapahtuvasta veloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tehdä luottotietojen tarkistuksen valitessaan maksutapaa SEPA-suoraveloitus ja hylätä tämän maksutavan, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.
>. 5.13 Jos maksutapa "PayPal-suoraveloitus" on valittu, PayPal perii laskun summan asiakkaan pankkitililtä SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen ennakkoilmoitusajan päättymistä myyjän puolesta. Ennakkoilmoitus on mikä tahansa asiakkaalle osoitettu ilmoitus (esim. lasku, vakuutuskäytäntö, sopimus), jossa ilmoitetaan SEPA-suoraveloituksesta. Jos suoraveloitusta ei hyväksytä, koska tilillä ei ole riittävästi varoja tai koska pankkitiedot ovat virheelliset, tai jos asiakas vastustaa suoraveloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakas vastaa asianomaiselle luottolaitokselle veloituksesta aiheutuneista kuluista, jos hän on siitä vastuussa.
> 5.14 Jos valitaan luottokorttimaksutapa Stripen kautta, laskun summa erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä. Maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") kautta. Stripe pidättää oikeuden suorittaa luottotietojen tarkistuksen ja kieltäytyä tästä maksutavasta, jos luottotietojen tarkistus on negatiivinen.
>. 5.15 Jos valitaan "Klarna"-maksupalvelun kautta tarjottu maksutapa, maksu käsitellään Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna") kautta. Lisätietoja ja Klarnan ehdot löytyvät Myyjän maksutiedoista, jotka ovat nähtävissä seuraavassa Internet-osoitteessa:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Toimitus- ja toimitusehdot
6.1 Jos Myyjä tarjoutuu toimittamaan tavarat, toimitus tapahtuu Myyjän ilmoittamalla toimitusalueella Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Kauppaa käsiteltäessä Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite on ratkaiseva.
6.2 Jos tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaasta johtuvista syistä, asiakas vastaa myyjälle tästä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas käyttää tehokkaasti peruuttamisoikeuttaan, tavaran palautuskustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä.
>Myyntihinnan palautuskustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä. 6.3 Jos asiakas toimii yrittäjänä, riski myydyn tavaran vahingossa tapahtuvasta katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta huononemisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai laitokselle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Jos asiakas toimii kuluttajana, myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huononemisen vaara siirtyy asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle periaatteessa vasta, kun tavara luovutetaan asiakkaalle. Tästä poiketen myydyn tavaran vahingossa tapahtuvan katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huononemisen vaara siirtyy kuluttajan osalta asiakkaalle myös heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen määrätylle henkilölle tai laitokselle, jos asiakas on antanut huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulla tavoin lähetyksen suorittamiseen määrätylle henkilölle tai laitokselle toimeksiannon suorittaa lähetys, eikä myyjä ole aiemmin nimennyt kyseistä henkilöä tai laitosta asiakkaalle.
6.4 Myyjä pidättää itselleen oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos kyseessä on virheellinen tai epäasianmukainen itsetoimitus. Tätä sovelletaan vain siinä tapauksessa, että Myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja että Myyjä on tehnyt toimittajan kanssa erityisen peittävän liiketoimen asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai niitä on saatavilla vain osittain, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi ja vastike palautetaan viipymättä.
>. 6.5 Itsenouto ei ole mahdollista logistisista syistä.
6.6 Tositteet toimitetaan Asiakkaalle seuraavasti:
- sähköpostitse
6.7 Digitaalinen sisältö toimitetaan Asiakkaalle seuraavasti:
- sähköpostitse
6.8 Lisenssiavaimet toimitetaan Asiakkaalle seuraavasti:
- sähköpostitse

7) Digitaalisen sisällön käyttöoikeuksien myöntäminen
7.1 Ellei Myyjän verkkokaupan DeepL kuvauksessa toisin mainita, Myyjä myöntää Asiakkaalle ajallisesti ja paikallisesti rajoittamattoman, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää toimitettua sisältöä yksityisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.
7.2 Sisällön siirtäminen kolmansille osapuolille tai kopioiden luominen kolmansille osapuolille näiden yleisten sopimusehtojen soveltamisalan ulkopuolella ei ole sallittua, ellei Myyjä ole suostunut sopimuslisenssin siirtoon kolmannelle osapuolelle.
7.3 Siltä osin kuin sopimus koskee digitaalisen sisällön kertaluonteista toimittamista, oikeuksien myöntäminen tulee voimaan vasta, kun asiakas on maksanut maksettavan korvauksen kokonaisuudessaan. Myyjä voi väliaikaisesti sallia sopimussisällön käytön jo ennen tätä ajankohtaa. Tällainen väliaikainen lupa ei merkitse oikeuksien siirtoa.

8) Käyttöoikeuksien myöntäminen lisenssiavaimille
8.1 Toimitettu lisenssiavain oikeuttaa Asiakkaan käyttämään Myyjän vastaavasta tuotekuvauksesta ilmenevää digitaalista tuotetta siinä kuvatussa laajuudessa.
8.2 Siltä osin kuin lisenssiavain liittyy digitaalisen sisällön kertaluonteiseen toimittamiseen, oikeuksien myöntäminen tulee voimaan vasta, kun asiakas on maksanut maksettavaksi kuuluvan korvauksen kokonaisuudessaan.

9) Liittymäsopimusten voimassaoloaika ja päättyminen
9.1 Tilaussopimukset tehdään määräajaksi, Myyjän verkkokaupassa kunkin tuotteen kuvauksessa ilmoitetuksi sopimuskaudeksi, ja ne päättyvät automaattisesti sopimuskauden päätyttyä.
9.2 Oikeuteen poikkeukselliseen irtisanomiseen hyvästä syystä ei vaikuta. Hyvän syyn katsotaan olevan olemassa, jos irtisanovan osapuolen ei voida kohtuudella odottaa, ottaen huomioon kaikki yksittäistapaukseen liittyvät olosuhteet ja punniten molempien osapuolten etuja, jatkavan sopimussuhdetta sovittuun irtisanomiseen tai irtisanomisajan päättymiseen asti.
9.3 Peruutukset on tehtävä kirjallisesti tai tekstimuodossa (esim. sähköpostitse).

10) Tittelin säilyttäminen
Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hän pidättää omistusoikeuden toimitettuun tavaraan, kunnes maksettava kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

11) Vastuu virheistä (takuu)
11.1 Ellei seuraavissa määräyksissä toisin mainita, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia määräyksiä. Edellä sanotusta poiketen tavarantoimitussopimuksiin sovelletaan seuraavaa:
11.2 Jos asiakas toimii yrittäjänä,
- myyjä saa valita jälkisuorituksen tyypin;
- uusien tavaroiden osalta virheiden vanhentumisaika on yksi vuosi tavaran toimittamisesta;
- käytetyn tavaran osalta virheistä johtuvat oikeudet ja vaatimukset on suljettu pois;
- vanhentumisaika ei aloita uudelleen, jos virhevastuun piiriin kuuluva korvaava toimitus tehdään.
> 11.3 Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja määräaikojen lyhentäminen eivät koske
- asiakkaan vahingonkorvaus- ja kulukorvausvaatimuksiin,
- siinä tapauksessa, että myyjä on vilpillisesti salannut virheen,
- tavaroiden osalta, joita on käytetty rakennukseen tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen virheellisyyden,
- myyjän olemassa olevan velvollisuuden toimittaa päivityksiä digitaalisiin tuotteisiin, kun kyseessä on digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran toimittamista koskeva sopimus.
> 11.4 Lisäksi yrittäjien osalta lakisääteisten takautumisoikeuksien vanhentumisaikoja ei muuteta.
11.5 Jos asiakas toimii Saksan kauppalain (HGB) 1 §:ssä tarkoitettuna kauppiaana, häntä koskee Saksan kauppalain (HGB) 377 §:n mukainen kaupallinen tarkastus- ja ilmoitusvelvollisuus. Jos asiakas ei noudata kyseisessä säännöksessä säädettyjä ilmoitusvelvollisuuksia, tavarat katsotaan hyväksytyiksi.
>tavara katsotaan hyväksytyksi. 11.6 Jos asiakas toimii kuluttajana, häntä pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, tavaran toimittajalle ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata tätä, tällä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiinsa.
11.7 Myyjä ei vastaa televiestintäsopimuksen täyttämisessä ilmenevistä virheistä, joista kyseinen palveluntarjoaja on yksin vastuussa. Tältä osin sovelletaan asiaa koskevia lakisääteisiä määräyksiä ja niistä poikkeavia kyseisen palveluntarjoajan sopimusehtoja.

12) Myynninedistämissetelien lunastaminen
12.1 Myyjän ilmaiseksi osana kampanjoita myöntämät kupongit, joilla on tietty voimassaoloaika ja joita asiakas ei voi ostaa (jäljempänä "kampanjasetelit"), voidaan lunastaa ainoastaan Myyjän verkkokaupassa ja ainoastaan määritellyn ajanjakson aikana.
12.2 Yksittäiset tuotteet voidaan sulkea etusetelikampanjan ulkopuolelle, jos kampanjasetelin sisällöstä seuraa vastaava rajoitus.
12.3 Kampanjakuponkeja voi lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.
12.4 Yhteen tilaukseen voidaan lunastaa myös useita kampanjakuponkeja.
12.5 Tavaran arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin kampanjakupongin arvo. Myyjä ei hyvitä jäljelle jäävää hyvitystä.
12.6 Jos kampanjakupongin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.
12.7 Kampanjasetelin hyvityssaldoa ei makseta käteisenä eikä sille kerry korkoa.
12.8 Kampanjaseteliä ei palauteta, jos asiakas palauttaa kampanjasetelillä kokonaan tai osittain maksetut tavarat lakisääteisen peruuttamisoikeutensa puitteissa.
12.9 Kampanjakuponki on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin kulloisellekin haltijalle, joka lunastaa kampanjakupongin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön asianomaisen haltijan kelvottomuudesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

13) Lahjakorttien lunastaminen
13.1 Myyjän verkkokaupan kautta ostettavat lahjakortit (jäljempänä "lahjakortit") voidaan lunastaa ainoastaan Myyjän verkkokaupassa, ellei lahjakortissa toisin mainita.
13.2 Lahjakortit ja jäljellä olevat lahjakorttisaldot ovat lunastettavissa lahjakortin ostovuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun saakka. Jäljellä olevat hyvitykset hyvitetään asiakkaalle päättymispäivään saakka.
13.3 Lahjakortit voidaan lunastaa vain ennen tilausprosessin päättymistä. Myöhemmin kuittaaminen ei ole mahdollista.
13.4 Yhteen tilaukseen voidaan lunastaa myös useita lahjakortteja.
13.5 Lahjakortteja voi käyttää vain tavaroiden ostamiseen, eikä niitä voi käyttää muiden lahjakorttien ostamiseen.
13.6 Jos lahjakortin arvo ei riitä tilauksen kattamiseen, erotus voidaan maksaa jollakin muulla Myyjän tarjoamalla maksutavalla.
13.7 Lahjakortin saldoa ei makseta käteisenä eikä sille makseta korkoa.
13.8 Lahjakortti on siirrettävissä. Myyjä voi suorittaa maksun vapauttavin vaikutuksin asianomaiselle haltijalle, joka lunastaa lahjakortin Myyjän verkkokaupassa. Tätä ei sovelleta, jos Myyjä on tietoinen tai törkeän huolimattomasti tietämätön kyseisen haltijan kelpoisuuden puuttumisesta, oikeustoimikelpoisuudesta tai edustusvaltuuksien puuttumisesta.

14) Sovellettava laki
Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei ole peruutettu sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

15) Toimivalta
Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erikoisrahasto, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa on myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, Myyjän kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaateet voidaan katsoa liittyvän asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus nostaa kanne asiakkaan toimipaikan tuomioistuimessa.
.
16) Käytännesäännöt
- Myyjä on noudattanut EHI Retail Institute GmbH:n laatukriteerejä "EHI Geprüfter Online-Shop", jotka ovat nähtävissä Internetissä osoitteessa http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
17.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Alusta toimii yhteyspisteenä kuluttajaa koskevista verkko-osto- tai palvelusopimuksista aiheutuvien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella.
. 17.2 Myyjä ei ole velvollinen osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa, mutta on valmis siihen.