Üldised tingimused koos klienditeatega

<

Sisukord


1. Taotluse ulatus
2. Lepingu sõlmimine
3. Ostmine kohtuprotsessil
4. Võitmise õigus
5. Hinnad ja maksetingimused
6. Tarne- ja saatmistingimused
7. Digitaalse sisu kasutusõiguste andmine
8. Litsentsivõtmete kasutusõiguste andmine
9. Lepingu kestus ja lepingu lõpetamine tellimuslepingute puhul
10. Tiitli säilitamine
11. vastutus puuduste eest (garantii)
12. Kampaaniakupongide lunastamine
13. Kinkekaartide lunastamine
14. Kohaldatav õigus
15. Jurisdiktsioon
16. Tegevusjuhend
17. Alternatiivne vaidluste lahendamine

1) Reguleerimisala
1.1 Käesolevad TIMmunity GmbH (edaspidi "Müüja") üldtingimused (edaspidi "ÜTK") kehtivad kõigi lepingute suhtes, mille tarbija või ettevõtja (edaspidi "Klient") sõlmib Müüjaga kaupade tarnimiseks seoses Müüja poolt oma veebipoes esitatud kaupadega. Kliendi enda tingimuste lisamine on käesolevaga vaidlustatud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
. 1.2 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt vautšerite tarnimise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
1.3 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt ka digitaalse infosisu pakkumise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Digitaalne sisu käesolevate ÜTK tähenduses on andmed, mis on loodud ja esitatud digitaalsel kujul.
1.4 Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse vastavalt litsentsivõtmete tarnimise lepingutele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Selles kontekstis võlgneb Müüja litsentsi võtme andmist tema poolt kirjeldatud digitaalse sisu või digiteenuste (edaspidi "digitaalsed tooted") kasutamiseks, samuti lepingus kokkulepitud õiguste andmist vastavate digitaalsete toodete kasutamiseks. Klient ei omanda mingeid intellektuaalse omandi õigusi digitaalsele tootele. Müüja vastav tootekirjeldus on otsustav digitaalse toote kvaliteedi osas.
1.5 Tarbija käesolevate üldtingimuste tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgiga, mis ei ole valdavalt äriline ega füüsilisest isikust ettevõtja.
1.6 Ettevõtja käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma äritegevuse või iseseisva kutsetegevuse raames.
1.7 Sõltuvalt Müüja tootekirjeldusest võib lepingu esemeks olla nii kauba ostmine ühekordse tarne korras kui ka kauba ostmine püsiva tarne korras (edaspidi "tellimusleping"). Tellimuslepingu puhul kohustub müüja tarnima kliendile lepingujärgset kaupa kokkulepitud lepinguperioodi jooksul lepingujärgse ajavahemiku jooksul.
1.8 Lepingu esemeks võib olla - sõltuvalt Müüja DeepL kirjeldusest - nii ühekordne digitaalse sisu pakkumine kui ka regulaarne digitaalse sisu pakkumine (edaspidi "tellimusleping"). Tellimuslepingu puhul kohustub Müüja andma Kliendile lepingus ettenähtud digitaalse sisu kokkulepitud lepinguperioodi jooksul lepingus ettenähtud ajavahemike järel.
1.9 Müüja esitatud tootevaliku komponendid võivad - sõltuvalt Müüja tootekirjeldusest - olla seotud sideteenuste osutamise lepingu (edaspidi "sideteenuste leping") sõlmimisega kolmanda osapoolega (edaspidi "teenusepakkuja"). Sellisel juhul sõltub lepingu olemasolu müüjaga sellest, kas teenusepakkujaga on sõlmitud telekommunikatsioonileping ja kas klient ei ole telekommunikatsioonilepingut tühistanud. Telekommunikatsioonilepingut reguleerivad asjaomased õigusnormid ja vajaduse korral vastava teenusepakkuja lepingutingimused, mis neist erinevad. Müüja tegutseb selliste lepingute puhul ainult vahendajana.
Müüja tegutseb ainult vahendajana. 2) Lepingu sõlmimine
2.1 Müüja veebipoes sisalduvad tootekirjeldused ei ole Müüja poolt siduvad pakkumised, vaid on mõeldud Kliendi poolt siduva pakkumise esitamiseks.
2.2 Klient võib pakkumise esitada Müüja veebipoodi integreeritud veebipõhise tellimisvormi kaudu. Pärast valitud kaupade paigutamist virtuaalsesse ostukorvi ja elektroonilise tellimisprotsessi läbimist esitab klient õiguslikult siduva lepingulise pakkumise ostukorvis sisalduvate kaupade kohta, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Lisaks sellele võib klient esitada müüjale pakkumise ka faksi, e-posti, posti või veebipõhise kontaktvormi kaudu.
2.3 Müüja võib kliendi pakkumise viie päeva jooksul vastu võtta,
- saates kliendile kirjaliku tellimuse kinnituse või tellimuse kinnituse teksti kujul (faks või e-kiri), mille puhul on määravaks tellimuse kinnituse kättesaamine kliendi poolt, või
- tellitud kauba kliendile kätte toimetamisega, mille puhul on määravaks kauba kättesaamine kliendi poolt, või
- kliendilt makse nõudmisega pärast kliendi tellimuse esitamist.
Kui on olemas mitu eespool nimetatud alternatiivi, sõlmitakse leping siis, kui üks eespool nimetatud alternatiividest esineb esimesena. Pakkumuse vastuvõtmise tähtaeg algab päeval pärast seda, kui klient on pakkumuse saatnud, ja lõpeb viienda päeva möödumisel pakkumuse saatmisest. Kui müüja ei võta kliendi pakkumist eespool nimetatud tähtaja jooksul vastu, loetakse seda pakkumisest keeldumiseks, mille tagajärjel ei ole klient enam seotud oma tahteavaldusega.
2.4 Kui valitakse PayPali pakutav makseviis, toimub makse makseteenuse pakkuja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. kaudu, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal"), vastavalt PayPali kasutustingimustele, millega saab tutvuda aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full või - kui kliendil ei ole PayPal-kontot - vastavalt PayPal-kontota maksete tingimustele, millega saab tutvuda aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Kui klient maksab PayPali pakutava makseviisi abil, mille saab valida veebipõhise tellimisprotsessi käigus, teatab müüja juba siis, kui klient vajutab tellimisprotsessi lõpetavale nupule, et ta võtab kliendi pakkumise vastu.
. 2.5 Kui valitakse makseviis "Amazon Payments", toimub makse makseteenuse pakkuja Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (edaspidi "Amazon") kaudu, vastavalt Amazon Payments Europe'i kasutuslepingule, millega saab tutvuda aadressil https://payments.amazon.de/help/201751590. Kui klient valib veebipõhise tellimisprotsessi käigus makseviisiks "Amazon Payments", annab klient ka Amazonile maksekorralduse, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi. Sellisel juhul deklareerib müüja kliendi pakkumise aktsepteerimist juba sel hetkel, kui klient käivitab makseprotsessi, klõpsates nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.
. 2.6 Kui pakkumine tehakse Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu, salvestab Müüja lepingu teksti pärast lepingu sõlmimist ja edastab selle Kliendile tekstina (nt e-posti, faksi või kirja teel) pärast Kliendi tellimuse saatmist. Müüja ei tee lepingu teksti sellest kaugemale kättesaadavaks. Kui klient on enne tellimuse saatmist Müüja veebipoes kasutajakonto sisse seadnud, arhiveeritakse tellimuse andmed Müüja veebilehel ja klient saab nendega tasuta tutvuda oma parooliga kaitstud kasutajakonto kaudu, andes vastavad sisselogimisandmed.
. 2.7 Enne tellimuse siduvat esitamist Müüja veebipõhise tellimisvormi kaudu saab Klient tuvastada võimalikud sisestusvigad, lugedes hoolikalt ekraanil kuvatavat teavet. Tõhusaks tehniliseks vahendiks sisestusvigade paremaks äratundmiseks võib olla brauseri suurendamisfunktsioon, mille abil suurendatakse ekraanil kuvatavat infot. Klient saab elektroonilise tellimisprotsessi ajal oma sisestusi parandada, kasutades tavapäraseid klaviatuuri ja hiire funktsioone, kuni ta vajutab nupule, mis lõpetab tellimisprotsessi.
. 2.8 Lepingu sõlmimiseks on saadaval saksa ja inglise keel.
2.9 Tellimuse töötlemine ja kontakteerumine toimub tavaliselt e-posti ja automaatse tellimuse töötlemise kaudu. Klient peab tagama, et tema poolt tellimuse töötlemiseks esitatud e-posti aadress on korrektne, et müüja poolt saadetud e-kirjad jõuaksid sellele aadressile. Eelkõige peab klient SPAM-filtrite kasutamisel tagama, et kõik müüja või müüja poolt tellimuse töötlemiseks tellitud kolmandate isikute saadetud e-kirjad jõuavad kohale.
>
3) Ostu prooviperioodil
3.1 Kui valitakse valik "Tellimus heakskiitmise korral" (ostu proovileping), sõlmitakse leping tingimusel, et klient kiidab tellitud kauba heaks neljateistkümne päeva jooksul müüjale saadetud selgesõnalise deklaratsiooniga (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri) või et klient ei lükka juba üleantud kaupa tagasi neljateistkümne päeva jooksul müüjale saadetud selgesõnalise deklaratsiooniga (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Heakskiitmise tähtaeg algab järgmisel päeval pärast kauba kättesaamist kliendi poolt.
3.2 Tellijal on õigus heakskiitmisperioodi jooksul kontrollida talle tarnitud kaupa selle seisundi, omaduste ja toimimise osas ning säilitada seda selleks otstarbeks. Seda tehes peab ta kaupa käitlema ettevaatlikult, pidades silmas võimalikku tagastamiskohustust. Kui klient kasutab kaupa viisil, mis ei ole vajalik selle seisundi, omaduste ja toimimise kontrollimiseks, vastutab ta kauba väärtuse vähenemise eest.
3.3 Kui klient teatab kauba heakskiitmise tähtaja jooksul oma nõusolekust või kui ta ei lükka kaupa heakskiitmise tähtaja jooksul tagasi, on ta kohustatud maksma müüjale kokkulepitud ostuhinna. Sellisel juhul kannab ostja kokkulepitud ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt seitsme päeva jooksul müüja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Maksetähtaeg algab järgmisel päeval pärast ostja nõusolekuavaldust või - selgesõnalise nõusoleku puudumisel - järgmisel päeval pärast nõusoleku tähtaja möödumist. Tähtajast kinnipidamisel on määravaks makse õigeaegne laekumine Müüja pangakontole.
3.4 Kui klient deklareerib kauba tagasilükkamist heakskiitmise tähtaja jooksul, peab ta kauba müüjale seitsme päeva jooksul omal kulul tagastama, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kauba tagastamise tähtaeg algab kliendi tagasilükkamise avaldusele järgnevast päevast. Tähtajast kinnipidamiseks piisab kauba õigeaegsest saatmisest kliendi poolt. Klient peab kasutama sobivat transpordipakendit, et vältida transpordikahjustusi.
3.5 Kui klient rikub süüliselt oma hoolsuskohustust ja/või tagastamist, on ta kohustatud müüjale sellest tuleneva kahju hüvitama.
3.6 Eespool nimetatud sätted ei mõjuta kliendi seadusest tulenevat taganemisõigust.

4) Taganemisõigus
4.1 Tarbijal on üldjuhul õigus taganemisõigusele.
4.2 Täiendavat teavet taganemisõiguse kohta leiate Müüja taganemispoliitikast.

5) Hinnad ja maksetingimused
5.1 Kui Müüja tootekirjelduses ei ole märgitud teisiti, on esitatud hinnad koguhinnad, mis sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Kõik täiendavad tarne- ja saatekulud on eraldi märgitud vastavas tootekirjelduses.
5.2 Väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse toimuvate tarnete puhul võivad üksikjuhtudel tekkida täiendavad kulud, mille eest Müüja ei vastuta ja mille peab kandma Klient. Nende hulka kuuluvad näiteks krediidiasutuste poolt tehtavate ülekannete kulud (nt ülekandetasud, valuutakursitasud) või imporditollimaksud või maksud (nt tollimaksud). Sellised kulud võivad tekkida ka seoses raha ülekandmisega, kui tarne ei toimu väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki, kuid klient teeb makse väljaspool Euroopa Liitu asuvast riigist.
5.3 Maksevõimalus(ed) teatatakse Kliendile Müüja e-poes.
5.4 Kui on kokku lepitud ettemaksu tasumine pangaülekandega, tuleb makse tasuda kohe pärast lepingu sõlmimist, kui pooled ei ole kokku leppinud hilisemas maksetähtajas.
5.5 Kui valitakse makseviis "SOFORT", toimub makse töötlemine makseteenuse pakkuja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (edaspidi "SOFORT") kaudu. Selleks, et klient saaks arve summat "SOFORTi" kaudu tasuda, peab tal olema "SOFORTis" osalemiseks aktiveeritud internetipangakonto, ta peab end maksmise käigus vastavalt identifitseerima ja kinnitama "SOFORTile" antud maksejuhise. Seejärel viib "SOFORT" maksetehingu kohe läbi ja kliendi pangakontot debiteeritakse. Üksikasjalikum teave "SOFORT" makseviisi kohta on kliendile kättesaadav internetis aadressil https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 Kui valitakse makseteenuse "Shopify Payments" kaudu pakutav makseviis, töödeldakse makse makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe") kaudu. Shopify Payments'i kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti Müüja veebipoes. Stripe võib maksete töötlemiseks kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest klienti võidakse eraldi teavitada. Lisateavet "Shopify Payments" kohta leiate internetist aadressil https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Kui valitakse makseteenuse "mollie" kaudu pakutav makseviis, töödeldakse makse makseteenuse pakkuja Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Madalmaad (edaspidi "mollie") kaudu. Mollie kaudu pakutavatest üksikutest makseviisidest teavitatakse klienti Müüja veebipoes. Maksete töötlemiseks võib mollie kasutada muid makseteenuseid, mille puhul võivad kehtida maksmise eritingimused, millest Klienti võidakse eraldi teavitada. Täiendav teave "mollie" kohta on kättesaadav internetis aadressil https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Kui on valitud makseviisiks ostuarve, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 7 (seitsme) päeva jooksul alates arve kättesaamisest ilma mahaarvamiseta, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui nimetatud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseinfos veebipoes.
>. 5.9 Kui on valitud makseviis arveostu, muutub ostuhind tasumisele kuuluvaks pärast kauba tarnimist ja arve esitamist. Sellisel juhul tuleb ostuhind tasuda 7 (seitsme) päeva jooksul pärast arve kättesaamist ilma mahaarvamiseta, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja jätab endale õiguse pakkuda järelmakseviisi ainult teatud tellimuse mahu piires ja keelduda selle makseviisi kasutamisest, kui nimetatud tellimuse mahtu ületatakse. Sellisel juhul teavitab müüja klienti vastavatest maksepiirangutest tema makseteates veebipoes. Lisaks jätab müüja endale õiguse teostada krediidikontrolli makseviisi arveostu valimisel ja lükata see makseviis tagasi negatiivse krediidikontrolli korral.
5.10 Kui on valitud makseviis "PayPal arve", loovutab Müüja oma maksetaotluse PayPalile. Enne Müüja loovutusavalduse vastuvõtmist teostab PayPal krediidivõimelisuse kontrolli, kasutades edastatud kliendiandmeid. Müüja jätab endale õiguse keelduda kliendile makseviisi "PayPal arve" kasutamisest, kui kontrollimise tulemus on negatiivne. Kui PayPal lubab kasutada makseviisi "PayPal arve", peab klient tasuma arve summa PayPalile 30 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, kui PayPal ei ole talle andnud teistsugust maksetähtaega. Sellisel juhul saab ta teha makse PayPalile ainult võlgadest vabastava mõjuga. Müüja jääb siiski vastutavaks kliendi üldiste päringute eest, nt kauba, tarneaja, saatmise, tagastuste, kaebuste, tühistamisdeklaratsioonide ja tarnete või kreeditarvete kohta, ka nõude loovutamise korral. Lisaks kehtivad PayPali arvelduskonto kasutamise üldtingimused, millega saab tutvuda aadressil https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüjalt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse tagastamisest tulenevad tasud, kui ta on selle eest vastutav.
5.12 Kui on valitud SEPA otsekorralduse makseviis, tuleb arve summa tasuda pärast SEPA otsekorralduse volituse andmist, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Otsekorraldus tuleb sisse nõuda siis, kui tellitud kaup lahkub Müüja laost, kuid mitte enne etteteatamise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teade (nt arve, poliis, leping) müüjalt kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorralduse teel toimuvast debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei täideta, kuna kontol ei ole piisavalt raha või on esitatud ebaõiged pangarekvisiidid, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tõttu tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav. Müüja jätab endale õiguse teostada SEPA otsekorralduse makseviisi valimisel krediidikontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidikontrolli korral.
5.13 Kui on valitud makseviis "PayPal otsekorraldus", kogub PayPal arve summa kliendi pangakontolt pärast SEPA otsekorraldusmandaadi väljastamist, kuid mitte enne müüja nimel eelteatise tähtaja möödumist. Eelteatis on mis tahes teatis (nt arve, poliis, leping) kliendile, millega teatatakse SEPA otsekorraldusega debiteerimisest. Kui otsekorraldust ei rahuldata, kuna kontol ei ole piisavalt vahendeid või kuna on esitatud ebaõiged pangaandmed, või kui klient esitab otsekorraldusele vastuväite, kuigi tal ei ole selleks õigust, kannab klient vastava krediidiasutuse poolt tagasipöördumise tulemusena tekkinud tasud, kui ta on selle eest vastutav.
5.14 Kui on valitud krediitkaardiga makseviis Stripe'i kaudu, tuleb arve summa tasuda kohe lepingu sõlmimisel. Makset töödeldakse makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa (edaspidi "Stripe") kaudu. Stripe jätab endale õiguse teostada krediidikontrolli ja keelduda selle makseviisi kasutamisest negatiivse krediidikontrolli korral.
. 5.15 Kui valitakse makseviis, mida pakutakse makseteenuse "Klarna" kaudu, töödeldakse makse Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Rootsi (edaspidi "Klarna") kaudu. Lisateave ja Klarna tingimused on leitavad Müüja makseteabest, millega saab tutvuda järgmisel internetiaadressil:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Tarne- ja saatmistingimused
6.1 Kui Müüja pakub kauba saatmist, siis toimub tarne Müüja poolt määratud tarnepiirkonnas Kliendi poolt määratud tarneaadressile, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehingu töötlemisel on määravaks Müüja tellimuse töötlemisel määratud tarneaadress.
6.2 Kui kauba kohaletoimetamine ebaõnnestub kliendist tulenevatel põhjustel, kannab klient müüja sellest tulenevad mõistlikud kulud. See ei kehti tagasisaatmisega seotud kulude suhtes, kui klient tegelikult kasutab oma taganemisõigust. Kui klient kasutab tõhusalt oma taganemisõigust, kohaldatakse kauba tagastamisega seotud kulude suhtes müüja taganemisjuhendis toodud sätet.
kauba tagastamisega seotud kulude suhtes. 6.3 Kui klient tegutseb ettevõtjana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise riisiko üle kliendile kohe, kui müüja on kauba üle andnud ekspediitorile, vedaja või muule veo teostamiseks määratud isikule või asutusele. Kui klient tegutseb tarbijana, läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise oht põhimõtteliselt üle kliendile või kauba vastuvõtmiseks volitatud isikule alles siis, kui kaup on kliendile üle antud. Erandina sellest läheb müüdud kauba juhusliku kaotsimineku ja juhusliku riknemise riisiko tarbijale üle ka tarbija puhul, kui müüja on asja üle andnud ekspediitorile, vedaja või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele, kui klient annab ekspediitorile, vedaja või muul viisil veo teostamiseks määratud isikule või asutusele korralduse veo teostamiseks ja müüja ei ole eelnevalt seda isikut või asutust kliendile nimetanud.
6.4 Müüja jätab endale õiguse lepingust taganeda ebaõige või ebakorrektse omatarbe korral. See kehtib ainult juhul, kui Müüja ei vastuta tarnimata jätmise eest ja kui Müüja on tarnijaga nõuetekohaselt sõlminud konkreetse kattetehingu. Müüja teeb kõik mõistlikud jõupingutused kauba hankimiseks. Kui kaup ei ole kättesaadav või on ainult osaliselt kättesaadav, teavitatakse sellest viivitamatult klienti ja tasu makstakse viivitamatult tagasi.
. 6.5 Logistilistel põhjustel ei ole enesevõtmine võimalik.
6.6 Tellijale esitatakse kviitungid järgmiselt:
- e-posti teel
6.7 Digitaalne sisu edastatakse kliendile järgmiselt:
- e-posti teel
6.8 Kliendile antakse litsentsivõtmed järgmiselt:
- e-posti teel

7) Digitaalse sisu kasutusõiguste andmine
7.1 Kui Müüja veebipoes DeepL kirjelduses ei ole märgitud teisiti, annab Müüja Kliendile mitteeksklusiivse, ajaliselt ja ruumiliselt piiramatu õiguse kasutada esitatud sisu era- ja ärilistel eesmärkidel.
7.2 Sisu üleandmine kolmandatele isikutele või koopiate tegemine kolmandatele isikutele väljaspool käesolevate tingimuste kohaldamisala ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui Müüja on nõustunud lepingulise litsentsi üleandmisega kolmandale isikule.
7.3 Kuivõrd leping on seotud digitaalse sisu ühekordse edastamisega, jõustub õiguste andmine alles siis, kui klient on tasunud võlgnetava tasu täies ulatuses. Müüja võib ajutiselt lubada lepingulise sisu kasutamist ka enne seda aega. Selline ajutine luba ei kujuta endast õiguste üleandmist.
.
8) Kasutusõiguste andmine litsentsivõtmetele
8.1 Antud litsentsivõti annab kliendile õiguse kasutada Müüja vastavas tootekirjelduses ilmnevat digitaalset toodet selles kirjeldatud ulatuses.
8.2 Kuivõrd litsentsi võti on seotud digitaalse sisu ühekordse pakkumisega, jõustub õiguste andmine alles siis, kui klient on tasunud võlgnetava tasu täies ulatuses.

9) Tellimuslepingute tähtaeg ja lõpetamine
9.1 Tellimuslepingud sõlmitakse tähtajaliselt, Müüja veebipoes vastava toote kirjelduses näidatud lepinguperioodiks ja lõppevad automaatselt pärast lepinguperioodi lõppu.
9.2 Õigust erakorralisele ülesütlemisele mõjuta see ei mõjuta. Hea põhjus loetakse esinevaks, kui ülesütlev pool, võttes arvesse kõiki üksikjuhtumi asjaolusid ja kaaludes mõlema poole huve, ei saa mõistlikult eeldada, et ta jätkab lepingulist suhet kuni kokkulepitud lõpetamiseni või etteteatamistähtaja lõpuni.
9.3 Tühistused tuleb teha kirjalikult või tekstina (nt e-posti teel).

10) Pealkirja säilitamine
Kui müüja teeb ettemaksu, jääb tarnitud kaup tema omandisse, kuni võlgnetav ostuhind on täielikult tasutud.
.
11) Vastutus puuduste eest (garantii)
11.1 Kui järgmistes sätetes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seadusest tuleneva puuduste eest vastutuse sätteid. Olenemata eeltoodust kohaldatakse kaupade tarnelepingute suhtes järgmist:
11.2 Kui klient tegutseb ettevõtjana,
- on müüjal õigus valida hilisema täitmise viisi;
- uue kauba puhul on puuduste aegumistähtaeg üks aasta alates kauba üleandmisest;
- kasutatud kauba puhul on puudustest tulenevad õigused ja nõuded välistatud;
- aegumistähtaeg ei alga uuesti, kui puuduste eest vastutuse raames toimub asendustarne.
11.3 Eespool nimetatud vastutuse piirangud ja tähtaegade lühendamine ei kehti
- kliendi kahjunõuete ja kulude hüvitamise puhul,
- juhul, kui müüja on puudust pettusega varjanud,
- kauba puhul, mida on kasutatud ehitise jaoks tavapärase kasutuse kohaselt ja mis on põhjustanud selle puuduse,
- müüja mis tahes olemasoleva kohustuse korral pakkuda uuendusi digitaalsete toodete puhul, kui tegemist on digitaalsete elementidega kaupade tarnelepingutega.
11.4 Lisaks sellele ei mõjuta ettevõtjate puhul seadusjärgsete tagasinõudeõiguste aegumistähtaegu.
11.5 Kui klient tegutseb kauplejana äriseadustiku (HGB) § 1 tähenduses, kehtib talle äriseadustiku (HGB) § 377 kohane kauba kontrollimise ja puudustest teatamise kohustus. Kui klient ei täida selles sätestatud teavitamiskohustust, loetakse kaup heakskiidetuks.
kaubad loetakse heakskiidetuks. 11.6 Kui klient tegutseb tarbijana, palutakse tal ilmsete transpordikahjustustega tarnitud kauba kohta esitada kaebus kauba kättetoimetajale ja teavitada sellest müüjat. Kui klient seda ei tee, ei mõjuta see tema seadusest tulenevaid või lepingulisi nõudeid puuduste osas.
11.7 Müüja ei vastuta telekommunikatsioonilepingu täitmisel tekkinud puuduste eest, mille eest vastutab üksnes vastav teenusepakkuja. Siinkohal kohaldatakse asjakohaseid seadusesätteid ja sellest erinevaid vastava teenusepakkuja lepingutingimusi.

12) Sooduskupongide lunastamine
12.1 Müüja poolt kindlaksmääratud kehtivusajaga kampaaniate raames tasuta väljastatud vautšereid, mida klient ei saa osta (edaspidi "kampaaniasaablid"), saab lunastada ainult Müüja veebipoes ja ainult kindlaksmääratud perioodi jooksul.
12.2 Üksikud tooted võib kupongiga seotud kampaaniast välja jätta, kui vastav piirang tuleneb kampaaniasedeli sisust.
12.3 Kampaaniakuponge saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarvestus ei ole võimalik.
12.4 Ühe tellimuse puhul saab lunastada ka mitu sooduskupongi.
12.5 Kauba väärtus peab olema vähemalt võrdne sooduskupongi summaga. Müüja ei tagasta ülejäänud krediiti.
12.6 Kui sooduskupongi väärtus ei ole piisav tellimuse katmiseks, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.
12.7 Soodusvautšeri krediidisaldot ei maksta välja sularahas ega teenita intressi.
12.8 Edenduskupongi ei tagastata, kui klient tagastab seadusliku taganemisõiguse raames täielikult või osaliselt sooduskupongiga tasutud kauba.
12.9 Edenduskupong on ülekantav. Müüja võib teha makse vabastava mõjuga vastavale omanikule, kes lunastab sooduskupongi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja on teadlik või raske hooletuse tõttu teadmatuses vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

13) Kinkekaartide lunastamine
13.1 Müüja e-poest ostetavaid kinkekaarte (edaspidi "kinkekaardid") saab lunastada ainult Müüja e-poes, kui kinkekaardil ei ole märgitud teisiti.
13.2 Kinkekaardid ja ülejäänud kinkekaartide saldod on lunastatavad kuni kinkekaardi ostmise aastale järgneva kolmanda aasta lõpuni. Ülejäänud krediteeritakse kliendile kuni kehtivusaja lõpuni.
13.3 Kinkekaarte saab lunastada ainult enne tellimuse vormistamist. Hilisem tasaarveldus ei ole võimalik.
13.4 Ühe tellimuse eest saab lunastada ka mitu kinkekaarti.
13.5 Kinkekaarte saab kasutada ainult kaupade ostmiseks ja neid ei saa kasutada teiste kinkekaartide ostmiseks.
13.6 Kui kinkekaardi väärtus ei ole tellimuse katmiseks piisav, võib vahe tasumiseks valida ühe teistest Müüja pakutavatest makseviisidest.
13.7 Kinkekaardi saldot ei maksta välja sularahas ega teenida intressi.
13.8 Kinkekaart on ülekantav. Müüja võib teha makseid vabastava mõjuga vastavale kinkekaardi omanikule, kes lunastab kinkekaardi Müüja veebipoes. See ei kehti juhul, kui Müüja on teadlik või raske hooletuse tõttu teadmatuses vastava omaniku abikõlbmatusest, teovõimetusest või esindusõiguse puudumisest.

14) Kohaldatav õigus
Kõiki pooltevahelisi õigussuhteid reguleerivad Saksamaa Liitvabariigi seadused, välja arvatud rahvusvahelise vallasvara müügi seadused. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd antud kaitse ei ole välistatud tarbija alalise elukoha riigi õiguse kohustuslike sätetega.

15) Jurisdiktsioon
Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik sihtasutus, kelle registrijärgne asukoht on Saksamaa Liitvabariigi territooriumil, on käesoleva lepingu alusel tekkivate vaidluste ainukohtuks Müüja registrijärgne asukoht. Kui kliendi registrijärgne asukoht on väljaspool Saksamaa Liitvabariigi territooriumi, on Müüja registrijärgne asukoht ainukohtus kõikide käesolevast lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, kui leping või lepingust tulenevad nõuded on seotud kliendi kutse- või äritegevusega. Eespool nimetatud juhtudel on Müüjal siiski igal juhul õigus esitada hagi kliendi tegevuskoha kohtusse.

16) Käitumisjuhend
- Müüja on allunud EHI Retail Institute GmbH kvaliteedikriteeriumidele "EHI Geprüfter Online-Shop", millega saab tutvuda internetis aadressil http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Alternatiivne vaidluste lahendamine
17.1 ELi Komisjon pakub veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi Internetis järgmisel lingil: https://ec.europa.eu/consumers/odr
See platvorm on tarbijaga seotud veebipõhistest ostu- või teenuslepingutest tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise kontaktpunkt.
. 17.2 Müüja ei ole kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbija vahekohtus, kuid on valmis seda tegema.