Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες για τον πελάτη


Πίνακας περιεχομένων


1. Περιεχόμενο της αίτησης
2. Σύναψη σύμβασης
3. Αγορά με δοκιμή
4. Δικαίωμα υπαναχώρησης
5. Τιμές και όροι πληρωμής
6. Όροι παράδοσης και αποστολής
7. Απονομή δικαιωμάτων χρήσης ψηφιακού περιεχομένου
8. Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης για τα κλειδιά άδειας χρήσης
9. Διάρκεια σύμβασης και λήξη σύμβασης για συμβάσεις συνδρομής
10. Παρακράτηση τίτλου
11. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
12. Εξαργύρωση κουπονιών προσφοράς
13. Εξαργύρωση δωροεπιταγών
14. Εφαρμοστέος νόμος
15. Δικαιοδοσία
16. Κώδικας δεοντολογίας
17. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της TIMmunity GmbH (εφεξής "Πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών που συνάπτει ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") με τον Πωλητή σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του πελάτη απορρίπτεται με το παρόν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.2 Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση κουπονιών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.3 Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Ψηφιακό περιεχόμενο κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι τα δεδομένα που δημιουργούνται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή.
1.4 Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παροχή κλειδιών άδειας χρήσης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πωλητής οφείλει την παροχή κλειδιού άδειας χρήσης για τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών υπηρεσιών που περιγράφονται από αυτόν (εφεξής "ψηφιακά προϊόντα"), καθώς και την παραχώρηση των συμβατικά συμφωνηθέντων δικαιωμάτων χρήσης των αντίστοιχων ψηφιακών προϊόντων. Ο πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του ψηφιακού προϊόντος. Η εκάστοτε περιγραφή του προϊόντος από τον πωλητή είναι καθοριστική για την ποιότητα του ψηφιακού προϊόντος.
1.5 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.
1.6 Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομικά ικανή προσωπική εταιρεία που, κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.
1.7 Ανάλογα με την περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να είναι τόσο η αγορά αγαθών με εφάπαξ παράδοση όσο και η αγορά αγαθών με μόνιμη παράδοση (εφεξής "σύμβαση συνδρομής"). Στην περίπτωση σύμβασης συνδρομής, ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει τον πελάτη με τα συμβατικά οφειλόμενα αγαθά για τη διάρκεια της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης στα συμβατικά οφειλόμενα χρονικά διαστήματα.
1.8 Αντικείμενο της σύμβασης μπορεί να είναι - ανάλογα με την περιγραφή του Πωλητή DeepL - τόσο η εφάπαξ παροχή ψηφιακού περιεχομένου όσο και η τακτική παροχή ψηφιακού περιεχομένου (εφεξής "σύμβαση συνδρομής"). Στην περίπτωση της σύμβασης συνδρομής, ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πελάτη το συμβατικά οφειλόμενο ψηφιακό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσας διάρκειας της σύμβασης στα συμβατικά συμφωνηθέντα χρονικά διαστήματα.
1.9 Στοιχεία της παρουσιαζόμενης γκάμας του Πωλητή ενδέχεται - ανάλογα με την περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή - να συνδέονται με τη σύναψη σύμβασης παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (εφεξής "Σύμβαση τηλεπικοινωνιών") με τρίτο πάροχο (εφεξής "Πάροχος υπηρεσιών"). Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη σύμβασης με τον πωλητή εξαρτάται από τη σύναψη σύμβασης τηλεπικοινωνιών με τον πάροχο υπηρεσιών και από το γεγονός ότι η σύμβαση τηλεπικοινωνιών δεν ανακαλείται από τον πελάτη. Η τηλεπικοινωνιακή σύμβαση διέπεται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και, κατά περίπτωση, από τους συμβατικούς όρους του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών που αποκλίνουν από αυτούς. Ο πωλητής ενεργεί μόνο ως διαμεσολαβητής για τις εν λόγω συμβάσεις.
>. 2) Σύναψη σύμβασης
2.1 Οι περιγραφές των προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του Πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον Πελάτη.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά στον πωλητή μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.
. 2.3 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών,
- αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), οπότε η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την παραγγελία του.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις εμφανίζεται πρώτη. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει με τη λήξη της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση βούλησής του.
2.4 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της PayPal, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Amazon Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (εφεξής: "Amazon"), με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Χρήσης Amazon Payments Europe, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/help/201751590. Εάν ο Πελάτης επιλέξει "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο Πελάτης εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής προς την Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
. 2.6 Όταν η προσφορά γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον Πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και διαβιβάζεται στον Πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πωλητής δεν καθιστά το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέραν αυτού. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του Πωλητή και ο πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη του, παρέχοντας τα αντίστοιχα στοιχεία σύνδεσης.
2.7 Πριν από τη δεσμευτική τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των λαθών εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η απεικόνιση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώνει τις καταχωρήσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.8 Η γερμανική και η αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμες για τη σύναψη της σύμβασης.
2.9 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επικοινωνία πραγματοποιούνται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν ανατεθεί από τον πωλητή για την επεξεργασία της παραγγελίας μπορούν να παραληφθούν.

3) Αγορά σε δοκιμαστική περίοδο
3.1 Εάν επιλεγεί η επιλογή "Παραγγελία κατόπιν έγκρισης" (αγορά κατόπιν δοκιμής), η σύμβαση συνάπτεται υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης εγκρίνει τα παραγγελθέντα αγαθά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών με ρητή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προς τον πωλητή ή ότι ο πελάτης δεν απορρίπτει τα ήδη παραδοθέντα αγαθά εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών με ρητή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προς τον πωλητή. Η περίοδος έγκρισης αρχίζει την επομένη της παραλαβής των αγαθών από τον πελάτη.
3.2 Κατά τη διάρκεια της περιόδου έγκρισης, ο πελάτης δικαιούται να επιθεωρεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ως προς την κατάσταση, τις ιδιότητες και τη λειτουργία τους και να τα αποθηκεύει για τους σκοπούς αυτούς. Κατά τον τρόπο αυτό, οφείλει να χειρίζεται τα αγαθά με προσοχή ενόψει ενδεχόμενης υποχρέωσης επιστροφής τους. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιήσει τα αγαθά με τρόπο που δεν είναι απαραίτητος για την εξέταση της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας τους, ευθύνεται για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών.
3.3 Εάν ο πελάτης δηλώσει την έγκρισή του για τα εμπορεύματα εντός της περιόδου έγκρισης ή εάν δεν απορρίψει τα εμπορεύματα εντός της περιόδου έγκρισης, υποχρεούται να καταβάλει στον πωλητή το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής θα πρέπει να μεταφέρει το συμφωνηθέν τίμημα αγοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός περιόδου επτά ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει την επομένη της δήλωσης έγκρισης του πελάτη ή - ελλείψει ρητής έγκρισης - την επομένη της λήξης της περιόδου έγκρισης. Η έγκαιρη είσπραξη της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή είναι καθοριστική για την τήρηση της προθεσμίας.
. 3.4 Εάν ο πελάτης δηλώσει απόρριψη των αγαθών εντός της περιόδου έγκρισης, οφείλει να επιστρέψει τα αγαθά στον πωλητή εντός προθεσμίας επτά ημερών με δικά του έξοδα, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η προθεσμία για την επιστροφή των εμπορευμάτων αρχίζει από την επομένη της δήλωσης απόρριψης του πελάτη. Η έγκαιρη αποστολή των εμπορευμάτων από τον πελάτη αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας. Ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά.
3.5 Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει υπαίτια την υποχρέωση επιμέλειας ή/και επιστροφής, υποχρεούται να αποζημιώσει τον πωλητή για τη ζημία που προκύπτει.
3.6 Το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη δεν θίγεται από τις ανωτέρω διατάξεις.

4) Δικαίωμα υπαναχώρησης
4.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.
4.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική υπαναχώρησης του Πωλητή.

5) Τιμές και όροι πληρωμής
5.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος φόρος προστιθέμενης αξίας. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.
5.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις περαιτέρω έξοδα για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πωλητής και τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων, εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.
5.4 Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.
5.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής "SOFORT"). Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του ποσού του τιμολογίου μέσω του "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να διαθέτει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής που έχει ενεργοποιηθεί για τη συμμετοχή στο "SOFORT", να ταυτοποιηθεί ανάλογα κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Στη συνέχεια, η συναλλαγή πληρωμής εκτελείται αμέσως από το "SOFORT" και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" είναι διαθέσιμες στον πελάτη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Shopify Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Stripe"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω του Shopify Payments θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η Stripe ενδέχεται να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το "Shopify Payments" είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Εάν επιλεγεί ένας τρόπος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "mollie", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (εφεξής: "mollie"). Οι επιμέρους τρόποι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας mollie θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών, η mollie μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το "mollie" είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής αγορά επί πιστώσει, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς έκπτωση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για τον αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στα στοιχεία πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
> 5.9 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγορά επί πιστώσει, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση των αγαθών και την τιμολόγηση. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς έκπτωση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση υπέρβασης του καθορισμένου όγκου παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για έναν αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πωλητής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας κατά την επιλογή της μεθόδου πληρωμής αγορά μέσω λογαριασμού και να απορρίπτει αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
5.10 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Τιμολόγιο PayPal", ο Πωλητής εκχωρεί την απαίτηση πληρωμής του στην PayPal. Προτού αποδεχθεί τη δήλωση εκχώρησης του Πωλητή, η PayPal διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα στοιχεία του πελάτη. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη τη μέθοδο πληρωμής "τιμολόγιο PayPal" σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν η μέθοδος πληρωμής "τιμολόγιο PayPal" επιτρέπεται από την PayPal, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου στην PayPal εντός 30 ημερών από την παραλαβή των αγαθών, εκτός εάν του δοθεί διαφορετική προθεσμία πληρωμής από την PayPal. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή στην PayPal μόνο με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ο Πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τις γενικές ερωτήσεις του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης. Επιπλέον, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Χρήσης για τη χρήση της αγοράς με λογαριασμό της PayPal, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου θα πρέπει να πληρωθεί μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία αναγγέλλεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπαρκούς πίστωσης του λογαριασμού ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εφόσον ευθύνεται γι' αυτό.
5.12 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου είναι πληρωτέο μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του Πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προκαταβολική ενημέρωση. Προενημέρωση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη, με την οποία αναγγέλλεται η χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, αν και δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής SEPA direct debit και να απορρίπτει αυτόν τον τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
5.13 Εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "PayPal Direct Debit", η PayPal θα εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της περιόδου προ-ενημέρωσης εκ μέρους του πωλητή. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν εξοφληθεί λόγω ανεπάρκειας χρημάτων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στην άμεση χρέωση, παρότι δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της επιστροφής χρέωσης, εφόσον ευθύνεται για αυτό.
5.14 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω Stripe, το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "Stripe"). Η Stripe διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και να αρνηθεί αυτόν τον τρόπο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
5.15 Εάν επιλεγεί ένας τρόπος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Klarna", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω της Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (εφεξής "Klarna"). Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους και τις προϋποθέσεις της Klarna μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες πληρωμής του Πωλητή, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Όροι παράδοσης και αποστολής
6.1 Εάν ο Πωλητής προσφερθεί να αποστείλει τα αγαθά, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που έχει καθορίσει ο Πωλητής στη διεύθυνση παράδοσης που έχει καθορίσει ο Πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας του Πωλητή είναι καθοριστική.
6.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πωλητής ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την επιστροφή της αποστολής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης από τον πελάτη, για τα έξοδα επιστροφής των αγαθών ισχύει η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες ανάκλησης του πωλητή.
6.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει κατ' αρχήν στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τα αγαθά μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη. Κατά παρέκκλιση από αυτό, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται επίσης στον πελάτη στην περίπτωση των καταναλωτών μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή, εφόσον ο πελάτης αναθέτει στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή να εκτελέσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως ορίσει το πρόσωπο ή το ίδρυμα αυτό στον πελάτη.
6.4 Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση λανθασμένης ή ακατάλληλης αυτοπαράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο Πωλητής έχει συνάψει με τον προμηθευτή με τη δέουσα επιμέλεια μια συγκεκριμένη συναλλαγή κάλυψης. Ο Πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως και το αντίτιμο θα επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.
6.5 Η αυτοπαραλαβή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.
6.6 Τα παραστατικά παρέχονται στον Πελάτη ως εξής:
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
6.7 Το Ψηφιακό Περιεχόμενο θα παρέχεται στον Πελάτη ως εξής:
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
6.8 Τα κλειδιά άδειας χρήσης παρέχονται στον Πελάτη ως εξής:
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7) Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ψηφιακού περιεχομένου
7.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή DeepL στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, ο Πωλητής παραχωρεί στον Πελάτη το μη αποκλειστικό δικαίωμα, απεριόριστο χρονικά και τοπικά, να χρησιμοποιεί το παρεχόμενο περιεχόμενο για ιδιωτικούς και εμπορικούς σκοπούς.
7.2 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του περιεχομένου σε τρίτους ή η δημιουργία αντιγράφων για τρίτους εκτός του πεδίου εφαρμογής των παρόντων ΓΟΣ, εκτός εάν ο Πωλητής έχει συμφωνήσει στη μεταβίβαση της συμβατικής άδειας χρήσης στον τρίτο.
7.3 Στο βαθμό που η σύμβαση αφορά την εφάπαξ παροχή ψηφιακού περιεχομένου, η παραχώρηση δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ μόνο όταν ο πελάτης καταβάλει πλήρως την οφειλόμενη αμοιβή. Ο πωλητής μπορεί να επιτρέψει προσωρινά τη χρήση του συμβατικού περιεχομένου και πριν από αυτό το χρονικό σημείο. Η εν λόγω προσωρινή άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση δικαιωμάτων.

8) Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης για τα κλειδιά άδειας χρήσης
8.1 Το παρεχόμενο κλειδί άδειας χρήσης παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης του ψηφιακού προϊόντος που προκύπτει από την αντίστοιχη περιγραφή προϊόντος του Πωλητή στο βαθμό που περιγράφεται σε αυτήν.
8.2 Εφόσον το κλειδί άδειας χρήσης αφορά την εφάπαξ παροχή ψηφιακού περιεχομένου, η παραχώρηση των δικαιωμάτων τίθεται σε ισχύ μόνο όταν ο πελάτης καταβάλει πλήρως την οφειλόμενη αμοιβή.

9) Λήξη και τερματισμός των Συμβάσεων Συνδρομής
9.1 Οι συμβάσεις συνδρομής συνάπτονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για τη διάρκεια της σύμβασης που αναγράφεται στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και λήγουν αυτόματα μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης.
9.2 Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο. Ο σπουδαίος λόγος θεωρείται ότι συντρέχει, εάν το καταγγέλλον μέρος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της μεμονωμένης περίπτωσης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα και των δύο μερών, δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα συνεχίσει τη συμβατική σχέση μέχρι τη συμφωνημένη καταγγελία ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης.
9.3 Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως ή σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

10) Διατήρηση του τίτλου
Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

11) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
11.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, στις συμβάσεις παράδοσης αγαθών ισχύουν τα ακόλουθα:
11.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,
- ο πωλητής έχει την επιλογή του είδους της μεταγενέστερης εκτέλεσης;
- στην περίπτωση καινούργιων αγαθών, η προθεσμία παραγραφής των ελαττωμάτων είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών;
- τα δικαιώματα και οι αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων αποκλείονται στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών;
- η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν γίνει παράδοση αντικατάστασης εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.
11.3 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η σύντμηση των προθεσμιών δεν ισχύουν για
- για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων από τον πελάτη,
- σε περίπτωση που ο πωλητής έχει αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα,
- για αγαθά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους και έχουν προκαλέσει την ελαττωματικότητά του,
- για οποιαδήποτε υφιστάμενη υποχρέωση του πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων προμήθειας αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.
11.4 Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής παραμένουν ανεπηρέαστες.
11.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια του άρθρου 1 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), υπόκειται στην εμπορική υποχρέωση ελέγχου και αναγγελίας ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB). Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ρυθμίζονται εκεί, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί.
>. 11.6 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτύρεται για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά στον παραλήπτη και να ενημερώνει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτό, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.
11.7 Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ελαττώματα κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηλεπικοινωνιών για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος υπηρεσιών. Εν προκειμένω, ισχύουν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τυχόν συμβατικοί όροι του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών που αποκλίνουν από αυτές.

12) Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης
12.1 Κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον Πωλητή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον Πελάτη (εφεξής "Κουπόνια προωθητικών ενεργειών") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.
12.2 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προωθητική ενέργεια με κουπόνι, εφόσον προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού προώθησης.
12.3 Τα κουπόνια προσφοράς μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Μεταγενέστερος συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.
12.4 Μπορούν επίσης να εξαργυρωθούν πολλά προωθητικά κουπόνια για μία παραγγελία.
12.5 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του προωθητικού κουπονιού. Τυχόν υπόλοιπο πίστωσης δεν επιστρέφεται από τον Πωλητή.
12.6 Εάν η αξία του προωθητικού κουπονιού δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.
12.7 Το πιστωτικό υπόλοιπο ενός προωθητικού κουπονιού δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε αποφέρει τόκους.
12.8 Η προωθητική δωροεπιταγή δεν επιστρέφεται εάν ο πελάτης επιστρέψει τα αγαθά που πλήρωσε εν όλω ή εν μέρει με την προωθητική δωροεπιταγή στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.
12.9 Το προωθητικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει το προωθητικό κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την μη επιλεξιμότητα, τη δικαιοπρακτική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

13) Εξαργύρωση δωροεπιταγών
13.1 Οι Δωροεπιταγές που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (εφεξής "Δωροεπιταγές") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Δωροεπιταγή.
13.2 Οι Δωροεπιταγές και τα υπόλοιπα υπόλοιπα των Δωροεπιταγών μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου έτους μετά το έτος αγοράς της Δωροεπιταγής. Οι υπόλοιπες πιστώσεις θα πιστώνονται στον πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.
13.3 Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Μεταγενέστερος συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.
13.4 Πολλές δωροεπιταγές μπορούν επίσης να εξαργυρωθούν για μία παραγγελία.
13.5 Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά Αγαθών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά άλλων Δωροεπιταγών.
13.6 Εάν η αξία της δωροεπιταγής δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.
13.7 Το υπόλοιπο της Δωροεπιταγής δεν θα καταβάλλεται σε μετρητά ούτε θα κερδίζει τόκους.
13.8 Η Δωροεπιταγή είναι μεταβιβάσιμη. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει τη Δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την έλλειψη επιλεξιμότητας, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

14) Εφαρμοστέο δίκαιο
Όλες οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου ισχύει μόνο εφόσον η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

15) Δικαιοδοσία
Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου με έδρα στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του πωλητή. Εάν ο πελάτης έχει την καταστατική του έδρα εκτός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η καταστατική έδρα του Πωλητή είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η σύμβαση ή οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, ο Πωλητής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να ασκήσει αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου της έδρας του πελάτη.

16) Κώδικας δεοντολογίας
- Ο Πωλητής έχει υποβληθεί στα κριτήρια ποιότητας "EHI Geprüfter Online-Shop" του EHI Retail Institute GmbH, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Εναλλακτική επίλυση διαφορών
17.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την επιγραμμική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Η εν λόγω πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από επιγραμμικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.
17.2 Ο Πωλητής δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών, αλλά είναι διατεθειμένος να το πράξει.