Πολιτική ακύρωσης και έντυπο ακύρωσης


Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα:


A) Πολιτική ακύρωσης


Δικαίωμα υπαναχώρησης 
 
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανέναν λόγο.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Braunschweig, Γερμανία, Τηλ: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή ή e-mail που αποστέλλεται ταχυδρομικώς) της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το σκοπό αυτό το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο είναι το εξής, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε το γνωστοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της της περιόδου ακύρωσης.


Συνέπειες της ανάκλησης 


Αν αποσυρθείτε από την παρούσα σύμβαση, πρέπει να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερη τυποποιημένη παράδοση που προσφέρεται από εμάς), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την κοινοποίηση της την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ρητά σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την εν λόγω επιστροφή.


Λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης 


Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα λήγει πρόωρα εάν έχουμε αρχίσει την εκτέλεση της σύμβασης μετά την έχετε συναινέσει ρητά στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης από εμάς πριν τη λήξη της περιόδου ακύρωσης και μας έχετε επιβεβαιώσει την γνώση ότι με τη συγκατάθεσή σας χάνετε το δικαίωμα ακύρωσης κατά την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης.


B) Έντυπο υπαναχώρησης


Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο.


Για

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Γερμανία

E-mail: info@timmunity.com

Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω συνάψει (*) για την αγορά τα ακόλουθα αγαθά (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγελία στις (*) ____________ / παραλαβή στις (*) __________________

________________________________________________________

Όνομα του/των καταναλωτή/ών

________________________________________________________

Διεύθυνση του καταναλωτή/των καταναλωτών

________________________________________________________

Υπογραφή του/των καταναλωτή(-ών) (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης σε χαρτί)

_________________________

Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται κατά περίπτωση