Allmene vilkår og betingelser med kundeinformation


Indholdsfortegnelse1. Anvendelsens omfang
2. Kontraktens indgåelse
3. Køb på prøve
4. Ret til fortrydelsesret
5. Priser og betalingsbetingelser
6. Leverings- og forsendelsesbetingelser
7. Givelse af brugsrettigheder til digitalt indhold
8. Givelse af brugsrettigheder til licensnøgler
9. Kontraktens varighed og opsigelse af abonnementskontrakter
10. Titelforbehold
11. Hovedansvar for mangler (garanti)
12. Indløsning af reklamekuponer
13. Indløsning af gavekort
14. Gældende lov
15. Jurisdiktion
16. Adfærdskodeks
17. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde
1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser (i det følgende benævnt "AGB") fra TIMmunity GmbH (i det følgende benævnt "Sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (i det følgende benævnt "Kunde") indgår med Sælger med hensyn til de varer, som Sælger præsenterer i sin onlineshop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.
1.2 Disse AGB gælder tilsvarende for kontrakter om levering af vouchere, medmindre andet er aftalt.
1.3 Disse vilkår finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af digitalt indhold, medmindre andet er aftalt. Digitalt indhold i henhold til disse AGB er data, der oprettes og leveres i digital form.
1.4 Disse vilkår finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af licensnøgler, medmindre andet er aftalt. I denne forbindelse skylder sælgeren levering af en licensnøgle til brug af det digitale indhold eller de digitale tjenester, som han har beskrevet (i det følgende benævnt "digitale produkter"), samt tildeling af de kontraktligt aftalte rettigheder til at bruge de respektive digitale produkter. Kunden erhverver ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til det digitale produkt. Sælgerens respektive produktbeskrivelse er afgørende for kvaliteten af det digitale produkt.
1.5 En forbruger i henhold til disse vilkår er enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med henblik på formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige.
1.6 En iværksætter i henhold til disse AGB er en fysisk eller juridisk person eller et retsevneberettiget partnerskab, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i forbindelse med udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsvirksomhed.
1.7 Afhængigt af Sælgers produktbeskrivelse kan kontraktens genstand være både køb af varer ved en engangslevering og køb af varer ved en permanent levering (herefter "abonnementskontrakt"). I tilfælde af en abonnementsaftale forpligter sælgeren sig til at levere kunden de kontraktligt skyldige varer i hele den aftalte kontraktperiode med de kontraktligt skyldige tidsintervaller.
1.8 Kontraktens genstand kan - afhængigt af Sælgers DeepL beskrivelse - både være levering af digitalt indhold til engangsbrug og regelmæssig levering af digitalt indhold (herefter "abonnementskontrakt"). I tilfælde af abonnementskontrakten forpligter sælgeren sig til at stille det kontraktligt skyldige digitale indhold til rådighed for kunden i den aftalte kontraktperiode med de kontraktligt aftalte tidsintervaller.
1.9 Komponenter i Sælgers præsenterede sortiment kan - afhængigt af Sælgers produktbeskrivelse - være knyttet til indgåelse af en kontrakt om levering af telekommunikationstjenester (herefter "Telekommunikationskontrakt") med en tredjepartsudbyder (herefter "Tjenesteudbyder"). I dette tilfælde afhænger eksistensen af kontrakten med sælgeren af, at der indgås en telekommunikationsaftale med tjenesteudbyderen, og at telekommunikationsaftalen ikke tilbagekaldes af kunden. Telekommunikationskontrakten er underlagt de relevante lovbestemmelser og i givet fald de kontraktmæssige vilkår hos den pågældende tjenesteudbyder, som afviger fra disse. Sælgeren optræder kun som mægler for sådanne kontrakter.
2) Indgåelse af kontrakten
2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop udgør ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til afgivelse af et bindende tilbud fra kundens side.
2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online bestillingsformular, der er integreret i Sælgerens online shop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces afgiver kunden et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også afgive tilbuddet til sælgeren pr. fax, e-mail, post eller via en online-kontaktformular.
2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), idet det i så fald er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, skal betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), med forbehold af PayPals vilkår og betingelser for brug, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - med forbehold af vilkår og betingelser for betalinger uden en PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.
2.5 Hvis betalingsmetoden "Amazon Payments" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (herefter: "Amazon"), underlagt Amazon Payments Europe-brugeraftalen, som kan ses på https://payments.amazon.de/help/201751590. Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, udsteder kunden også en betalingsordre til Amazon ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på den knap, der afslutter ordreprocessen.
2.6 Når et tilbud afgives via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren efter aftalens indgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kundens ordre er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers onlineshop, inden han sender sin ordre, vil ordredataene blive arkiveret på sælgers hjemmeside og vil kunne tilgås gratis af kunden via hans passwordbeskyttede brugerkonto ved at oplyse de tilsvarende logindata.
2.7 Inden kunden bindende afgiver ordren via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse omhyggeligt de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken visningen på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.
2.8 De tyske og engelske sprog er tilgængelige for indgåelse af kontrakten.
2.9 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mail-adresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden især sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Køb på prøve
3.1 Hvis muligheden "Bestilling ved godkendelse" (køb på prøve) vælges, indgås kontrakten på betingelse af, at kunden godkender de bestilte varer inden for en periode på 14 dage ved udtrykkelig erklæring (f.eks. brev sendt med post, fax eller e-mail) til sælgeren, eller at kunden ikke afviser de allerede udleverede varer inden for en periode på 14 dage ved udtrykkelig erklæring (f.eks. brev sendt med post, fax eller e-mail) til sælgeren. Godkendelsesperioden begynder dagen efter, at kunden har modtaget varerne.
3.2 I godkendelsesperioden har kunden ret til at inspicere de varer, der er leveret til ham, med hensyn til deres tilstand, egenskaber og funktion, og til at opbevare dem til disse formål. Han skal i den forbindelse behandle varerne med omhu med hensyn til en eventuel forpligtelse til at returnere dem. Hvis kunden anvender varerne på en måde, der ikke er nødvendig for at undersøge deres tilstand, egenskaber og funktion, er han ansvarlig for varernes eventuelle værditab.
3.3 Hvis kunden erklærer sin godkendelse af varen inden for godkendelsesperioden, eller hvis han ikke afviser varen inden for godkendelsesperioden, er han forpligtet til at betale sælgeren den aftalte købspris. I dette tilfælde skal køberen straks, men senest inden for en periode på syv dage, overføre den aftalte købspris til sælgers bankkonto, medmindre andet er aftalt. Betalingsfristen begynder dagen efter købers godkendelseserklæring eller - hvis der ikke foreligger en udtrykkelig godkendelse - dagen efter udløbet af godkendelsesfristen. Rettidig modtagelse af betaling på sælgers bankkonto er afgørende for overholdelsen af fristen.
3.4 Hvis kunden erklærer at afvise varen inden for godkendelsesfristen, skal han inden for en frist på syv dage returnere varen til sælgeren for egen regning, medmindre andet er aftalt. Fristen for returnering af varerne begynder dagen efter kundens erklæring om afvisning. Kundens rettidige afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at overholde fristen. Kunden skal anvende passende transportemballage for at undgå transportskader.
3.5 Hvis kunden culpøst misligholder sin omsorgspligt og/eller returneringspligt, er han forpligtet til at erstatte sælgeren den deraf følgende skade.
3.6 Kundens lovbestemte fortrydelsesret berøres ikke af ovennævnte bestemmelser.

4) Fortrydelsesret

4.1 Forbrugerne har generelt ret til fortrydelsesret.
4.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens fortrydelsespolitik.

5) Priser og betalingsbetingelser

5.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som inkluderer den lovpligtige moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet særskilt i den respektive produktbeskrivelse.
5.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde påløbe yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også påløbe i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.
5.3 Betalingsmulighed(er) vil blive kommunikeret til kunden i sælgerens online shop.
5.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, skal betalingen forfalde umiddelbart efter aftalens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.
5.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en online-bankkonto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", skal identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingen gennemføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Shopify Payments", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop. Til afvikling af betalinger kan Stripe anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "Shopify Payments" findes på internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "mollie", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederlandene (herefter: "mollie"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, vil blive meddelt kunden i sælgerens online-shop. Til afvikling af betalinger kan mollie anvende andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som Kunden kan blive informeret særskilt herom. Yderligere oplysninger om "mollie" findes på internettet på https://www.mollie.com/de/.
5.8 Hvis betalingsmetoden køb på regning er valgt, forfalder købesummen til betaling, når varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 7 (syv) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i hans betalingsoplysninger i online shoppen.
5.9 Hvis betalingsmetoden køb på regning er valgt, forfalder købesummen til betaling, når varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 7 (syv) dage efter modtagelsen af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden køb på regning op til en vis ordremængde og til at afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden om en tilsvarende betalingsbegrænsning i sine betalingsoplysninger i onlineshoppen. Sælgeren forbeholder sig endvidere ret til at foretage en kreditvurdering ved valg af betalingsmetoden køb på konto og til at afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.
5.10 Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" vælges, overdrager sælger sit betalingsfordring til PayPal. Inden PayPal accepterer sælgerens overdragelseserklæring, foretager PayPal en kreditværdighedskontrol ved hjælp af de overførte kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden betalingsmetoden "PayPal-faktura" i tilfælde af et negativt kontrolresultat. Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" er tilladt af PayPal, skal kunden betale fakturabeløbet til PayPal senest 30 dage efter modtagelsen af varerne, medmindre han får en anden betalingsfrist af PayPal. I dette tilfælde kan han kun foretage betaling til PayPal med gældssaneringseffekt. Sælgeren er dog fortsat ansvarlig for generelle kundeforespørgsler, f.eks. vedrørende varerne, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, tilbagekaldelseserklæringer og leverancer eller kreditnotaer, også i tilfælde af overdragelse af kravet. Derudover gælder de generelle vilkår og betingelser for brug af PayPals køb på konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Hvis betalingsmetoden SEPA-autodækning er valgt, skal fakturabeløbet forfalde til betaling efter udstedelse af et SEPA-autodækningsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Indbetalingen skal ske, når de bestilte varer forlader sælgerens lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Forhåndsinformation er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra sælgeren til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke er berettiget hertil, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut pådrager sig som følge af tilbageførslen, hvis han er ansvarlig herfor.
5.12 Hvis betalingsmetoden SEPA-autodækning er valgt, skal fakturabeløbet betales, efter at der er udstedt et SEPA-autodækningsmandat, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Indbetalingen skal ske, når de bestilte varer forlader sælgerens lager, men ikke før udløbet af fristen for forhåndsinformation. Forhåndsinformation er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) fra sælgeren til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries, fordi der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen eller fordi der er oplyst forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden bære de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbagebetalingen, hvis han er ansvarlig for denne. Sælgeren forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering ved valg af betalingsmåde SEPA-direkte debitering og til at afvise denne betalingsmåde i tilfælde af en negativ kreditvurdering.
5.13 Hvis betalingsmetoden "PayPal Direct Debit" er valgt, hæver PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto, efter at der er udstedt et SEPA Direct Debit-mandat, men ikke før udløbet af forudanmeldelsesperioden på vegne af sælgeren. Forhåndsunderretning er enhver meddelelse (f.eks. faktura, politik, kontrakt) til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA Direct Debit. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod den direkte debitering, selv om han ikke har ret til det, skal kunden afholde de gebyrer, som det pågældende kreditinstitut har pådraget sig som følge af tilbageførslen, hvis han er ansvarlig herfor.
5.14 Hvis betalingsmetoden kreditkort via Stripe er valgt, forfalder fakturabeløbet straks ved kontraktens indgåelse. Betalingen behandles via betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (i det følgende benævnt "Stripe"). Stripe forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering og til at afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditvurdering.
5.15 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Klarna", vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt "Klarna"). Yderligere oplysninger og Klarnas vilkår og betingelser kan findes i sælgers betalingsinformation, som kan ses på følgende internetadresse:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Leverings- og forsendelsesbetingelser
6.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, skal leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i Sælgers ordrebehandling, afgørende.
6.2 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige omkostninger, som sælgeren har pådraget sig som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af kundens effektive udøvelse af fortrydelsesretten gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsesvejledning for omkostningerne ved returnering af varerne.
6.3 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har overdraget varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden optræder som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet først til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages til kunden. Uanset dette overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer også til kunden i forbrugernes tilfælde, så snart sælgeren har leveret varen til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden giver speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.
6.4 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvlevering. Dette gælder kun i tilfælde, hvor sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og sælgeren har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren med den fornødne omhu. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt uden forsinkelse.
6.5 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.
6.6 Vouchere udleveres til kunden på følgende måde:
- via e-mail
6.7 Digitalt indhold leveres til kunden på følgende måde:
- via e-mail
6.8 Licensnøgler leveres til kunden på følgende måde:
- pr. e-mail

7) Indrømmelse af brugsrettigheder til digitalt indhold
7.1 Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af DeepL i Sælgers online shop, giver Sælger Kunden den ikke-eksklusive ret til, ubegrænset i tid og sted, at bruge det leverede indhold til private og kommercielle formål.
7.2 Det er ikke tilladt at overføre indholdet til tredjeparter eller at fremstille kopier til tredjeparter uden for rammerne af disse betingelser, medmindre sælgeren har givet sit samtykke til en overførsel af den kontraktmæssige licens til tredjeparten.
7.3 I det omfang kontrakten vedrører engangslevering af digitalt indhold, træder overdragelsen af rettigheder først i kraft, når kunden har betalt det skyldige vederlag fuldt ud. Sælgeren kan foreløbigt tillade brugen af det kontraktlige indhold allerede før dette tidspunkt. En sådan foreløbig tilladelse udgør ikke en overdragelse af rettigheder.

8) Indrømmelse af brugsrettigheder til licensnøgler
8.1 Den leverede licensnøgle giver kunden ret til at bruge det digitale produkt, der fremgår af sælgers respektive produktbeskrivelse, i det omfang, der er beskrevet heri.
8.2 I det omfang licensnøglen vedrører engangslevering af digitalt indhold, træder overdragelsen af rettighederne først i kraft, når kunden har betalt det skyldige vederlag fuldt ud.

9) Løbetid og opsigelse af abonnementskontrakter
9.1 Abonnementskontrakter indgås for en begrænset periode, for den kontraktperiode, der fremgår af den respektive produktbeskrivelse i Sælgers online shop, og ophører automatisk efter kontraktperioden er udløbet.
9.2 Retten til ekstraordinær opsigelse af gode grunde forbliver upåvirket. Der foreligger en gyldig grund, hvis den opsigende part under hensyntagen til alle omstændigheder i det enkelte tilfælde og under afvejning af begge parters interesser ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte kontraktforholdet indtil den aftalte opsigelse eller indtil udløbet af en opsigelsesfrist.
9.3 Opsigelser skal ske skriftligt eller i tekstform (f.eks. via e-mail).

10) Bevarelse af titel
Hvis sælgeren foretager forudbetaling, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

11) Ansvar for mangler (garanti)
11.1 Medmindre andet er anført i de følgende bestemmelser, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Uanset ovenstående gælder følgende for aftaler om levering af varer:
11.2 Hvis kunden optræder som iværksætter,
- sælger har valget af typen af efterfølgende ydelse;
- for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering;
- rettigheder og krav på grund af mangler er udelukket i tilfælde af brugte varer;
- forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af ansvaret for mangler.
11.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af frister gælder ikke for
- for krav om erstatning og godtgørelse af udgifter fra kunden,
- i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
- for varer, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med dens sædvanlige brug og har forårsaget dens mangelfrihed,
- for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter, i tilfælde af kontrakter om levering af varer med digitale elementer.
11.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for enhver lovbestemt regresret desuden upåvirket.
11.5 Hvis kunden optræder som købmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle pligt til at undersøge og anmelde mangler i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden undlader at opfylde de deri regulerede anmeldelsespligter, anses varen for godkendt.
11.6 Hvis kunden optræder som forbruger, anmodes han om at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og at underrette sælgeren herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen virkning for hans lovbestemte eller kontraktmæssige krav for mangler.
11.7 Sælgeren er ikke ansvarlig for mangler i forbindelse med udførelsen af telekommunikationsaftalen, som den respektive tjenesteudbyder er eneansvarlig for. I denne henseende gælder de relevante lovbestemmelser og eventuelle kontraktvilkår hos den respektive tjenesteudbyder, der afviger fra disse.

12) Indløsning af reklamekuponer
12.1 Kuponer, der udstedes gratis af Sælgeren som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (herefter "kampagnekuponer"), kan kun indløses i Sælgerens online shop og kun i den angivne periode.
12.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kampagnekuponen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af kampagnekuponens indhold.
12.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
12.4 Flere kampagnekuponer kan også indløses for én ordre.
12.5 Varernes værdi skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.
12.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til at afregne differencen.
12.7 En kampagnevouchers kreditsaldo udbetales hverken kontant eller forrentes.
12.8 Kampagnevoucheren refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnevoucheren, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.
12.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser kampagnekuponen i sælgerens online-shop. Dette gælder ikke, hvis Sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om den pågældende indehavers inhabilitet, manglende retsevne eller manglende repræsentativ myndighed.

13) Indløsning af gavekort
13.1 Gavekort, der kan købes via sælgers online shop (herefter "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på gavekortet.
13.2 Gavekort og resterende gavekortsaldoer kan indløses indtil udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. Resterende kreditter krediteres kunden indtil udløbsdatoen.
13.3 Gavekort kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
13.4 Flere gavekort kan også indløses for én ordre.
13,5 Gavekort kan kun bruges til at købe varer og kan ikke bruges til at købe andre gavekort.
13.6 Hvis gavekortets værdi ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til at afvikle forskellen.
13.7 Restbeløbet på et gavekort udbetales ikke kontant og giver ikke renter.
13.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan foretage betaling med frigørende virkning til den respektive indehaver, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis Sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om den pågældende indehavers inhabilitet, manglende retsevne eller manglende repræsentativ myndighed.

14) Gældende lov
Alle retsforhold mellem parterne er underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med udelukkelse af lovgivningen om internationalt salg af løsøregenstande. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

15) Jurisdiktion
Hvis kunden er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det udelukkende sælgers hjemsted, der er kompetent til at afgøre alle tvister i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers hjemsted enekompetence for alle tvister i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav i forbindelse med kontrakten kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at indbringe sagen for retten på kundens forretningssted.

16) Adfærdskodeks
- Sælgeren har underkastet sig kvalitetskriterierne "EHI Geprüfter Online-Shop" fra EHI Retail Institute GmbH, som kan ses på internettet på http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Alternativ tvistbilæggelse
17.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.
17.2 Sælger er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn, men er indstillet på at gøre det.