Obsah


1. Rozsah žádosti
2. Závěr smlouvy
3. Koupě na zkoušku
4. Právo na odstoupení od smlouvy
5. Ceny a platební podmínky
6. Dodací a přepravní podmínky
7. Poskytnutí práv k užívání digitálního obsahu
8. Poskytnutí práv k užívání licenčních klíčů
9. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy u smluv o předplatném
10. Ukončení smlouvy o předplatném. Zachování titulu
11. Odpovědnost za vady (záruka)
12. Uplatnění propagačních poukázek
13. Uplatnění propagačních poukázek. Využití dárkových poukazů
14. Příslušné právní předpisy
15. Jurisdikce
16. Jaký je váš názor? Kodex chování
17. Jak se chováte? Alternativní řešení sporů

Odpovědnost za škodu způsobenou při řešení sporů.
1) Oblast působnosti
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti TIMmunity GmbH (dále jen "prodávající") se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží uzavřené spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen "zákazník") s prodávajícím ohledně zboží prezentovaného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka se tímto vylučuje, pokud není dohodnuto jinak.
Podmínkou pro uzavření smlouvy je, že zákazník je povinen dodržovat obchodní podmínky. 1.2 Tyto VOP se přiměřeně použijí i na smlouvy o dodávce poukázek, není-li dohodnuto jinak.
. 1.3 Tyto VOP se přiměřeně použijí na smlouvy o poskytování digitálního obsahu, pokud není dohodnuto jinak. Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP se rozumí data, která jsou vytvořena a poskytována v digitální podobě.
1.4 Tyto VOP se přiměřeně použijí na smlouvy o poskytnutí licenčních klíčů, pokud není dohodnuto jinak. V této souvislosti prodávající dluží poskytnutí licenčního klíče k užívání jím popsaného digitálního obsahu nebo digitálních služeb (dále jen "digitální produkty"), jakož i poskytnutí smluvně dohodnutých práv k užívání příslušných digitálních produktů. Zákazník nezískává k digitálnímu produktu žádná práva duševního vlastnictví. Pro kvalitu digitálního produktu je rozhodující příslušný popis produktu prodávajícího.
Podrobný popis digitálního produktu prodávajícího se vztahuje na digitální produkt. 1.5 Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečný.
1.6 Podnikatelem ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
1.7 Předmětem smlouvy může být v závislosti na popisu produktu prodávajícího jak koupě zboží formou jednorázové dodávky, tak koupě zboží formou trvalé dodávky (dále jen "smlouva o odběru"). V případě předplatitelské smlouvy se prodávající zavazuje dodávat zákazníkovi smluvně dlužné zboží po dobu trvání sjednané doby trvání smlouvy ve smluvně dlužných časových intervalech.
Předplatitelská smlouva se uzavírá na dobu určitou. 1.8 Předmětem smlouvy může být - v závislosti na popisu Prodávajícího na DeepL - jak jednorázové poskytování digitálního obsahu, tak pravidelné poskytování digitálního obsahu (dále jen "smlouva o předplatném"). V případě smlouvy o předplatném se prodávající zavazuje poskytovat zákazníkovi smluvně povinný digitální obsah po dobu trvání sjednané doby trvání smlouvy ve smluvně sjednaných časových intervalech.
1.9 Komponenty prezentovaného sortimentu Prodávajícího mohou být - v závislosti na popisu produktu Prodávajícího - vázány na uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen "Telekomunikační smlouva") s poskytovatelem - třetí stranou (dále jen "Poskytovatel služeb"). V takovém případě je existence smlouvy s prodávajícím závislá na uzavření telekomunikační smlouvy s poskytovatelem služeb a na tom, že zákazník telekomunikační smlouvu neodvolá. Telekomunikační smlouva se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními a případně smluvními podmínkami příslušného poskytovatele služeb, které se od nich odchylují. Prodávající vystupuje při uzavírání takových smluv pouze jako zprostředkovatel.
Podrobnosti, které se vztahují k tomuto článku, jsou uvedeny v příloze. 2) Uzavření smlouvy
2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě Prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany Prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany Zákazníka.
2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu Prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a projití elektronickým objednávkovým procesem zákazník podává právně závaznou smluvní nabídku ohledně zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které ukončuje objednávkový proces. Dále může zákazník nabídku zaslat prodávajícímu také faxem, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře.
2.3 Prodávající může nabídku Zákazníka přijmout do pěti dnů,
- zasláním písemného potvrzení objednávky zákazníkovi nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto případě přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
- vyžádáním si platby od zákazníka po učinění objednávky.
Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, smlouva se uzavírá v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet následující den po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není svým prohlášením vůle vázán.
2.4 Pokud je zvolen způsob platby nabízený společností PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), a to v souladu s podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - v souladu s podmínkami pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím způsobu platby nabízeného společností PayPal, který lze zvolit v procesu online objednávky, prodávající prohlašuje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které dokončí proces objednávky.
2.5 V případě výběru způsobu platby "Amazon Payments" bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk (dále jen "Amazon"), a to v souladu s uživatelskou smlouvou Amazon Payments Europe, která je k dispozici na https://payments.amazon.de/help/201751590. Pokud zákazník během procesu online objednávání zvolí jako způsob platby "Amazon Payments", vystaví zároveň platební příkaz společnosti Amazon kliknutím na tlačítko, které dokončí proces objednávání. V tomto případě prodávající deklaruje přijetí nabídky zákazníka již v okamžiku, kdy zákazník spustí platební proces kliknutím na tlačítko, které ukončuje proces objednávky.
2.6 Je-li nabídka učiněna prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího, text smlouvy bude po uzavření smlouvy uložen prodávajícím a po odeslání objednávky zákazníka předán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Prodávající text smlouvy nad tento rámec nezpřístupňuje. Pokud si zákazník před odesláním své objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim bude mít bezplatný přístup prostřednictvím svého heslem chráněného uživatelského účtu po zadání příslušných přihlašovacích údajů.
. 2.7 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře Prodávajícího může Zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí je zobrazení na obrazovce zvětšeno. Zákazník může během elektronického procesu objednávání opravovat své vstupy pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které proces objednávání ukončí.
2.8 Pro uzavření smlouvy jsou k dispozici německý a anglický jazyk.
Připojení k objednávce je možné v německém jazyce. 2.9 Zpracování objednávek a kontaktování probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou uvedl pro zpracování objednávky, byla správná, aby na ni mohly být přijímány e-maily zaslané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými prodávajícím zpracováním objednávky mohly být doručeny.

3) Nákup na zkoušku
3.1 Pokud je zvolena možnost "Objednávka na schválení" (nákup na zkoušku), je smlouva uzavřena za podmínky, že zákazník objednané zboží schválí ve lhůtě čtrnácti dnů výslovným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) prodávajícímu nebo že zákazník neodmítne již předané zboží ve lhůtě čtrnácti dnů výslovným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) prodávajícímu. Schvalovací lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží zákazníkem.
3.2 Zákazník je oprávněn během schvalovací lhůty kontrolovat jemu dodané zboží z hlediska jeho stavu, vlastností a funkčnosti a za tímto účelem je skladovat. Přitom je povinen se zbožím nakládat opatrně s ohledem na případnou povinnost jeho vrácení. Pokud zákazník použije zboží způsobem, který není nezbytný pro přezkoumání jeho stavu, vlastností a funkčnosti, odpovídá za případnou ztrátu hodnoty zboží.
3.3 Pokud zákazník prohlásí, že se zbožím souhlasí ve schvalovací lhůtě, nebo pokud zboží ve schvalovací lhůtě neodmítne, je povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. V takovém případě kupující převede sjednanou kupní cenu na bankovní účet prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů, není-li dohodnuto jinak. Lhůta pro zaplacení počíná běžet dnem následujícím po prohlášení zákazníka o schválení nebo - v případě, že nedošlo k výslovnému schválení - dnem následujícím po uplynutí lhůty pro schválení. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné připsání platby na bankovní účet prodávajícího.
3.4 Pokud zákazník v rámci schvalovací lhůty prohlásí, že zboží odmítá, je povinen vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě sedmi dnů na vlastní náklady, pokud není dohodnuto jinak. Lhůta pro vrácení zboží začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy zákazník prohlásil, že zboží odmítá. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání zboží zákazníkem. Zákazník je povinen použít vhodný přepravní obal, aby nedošlo k poškození při přepravě.
3.5 Pokud zákazník zaviněně poruší povinnost péče o zboží a/nebo jeho vrácení, je povinen nahradit prodávajícímu škodu, která tím vznikne.
3.6 Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno zákonné právo zákazníka na odstoupení od smlouvy.
Příloha č. 1: "Odstoupení od smlouvy".
4) Právo na odstoupení od smlouvy
4.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.
Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy. 4.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v zásadách pro odstoupení od smlouvy prodávajícího.

5) Ceny a platební podmínky
5.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Případné další náklady na dodání a dopravu budou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.
5.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Jedná se například o náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. clo). Tyto náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněžních prostředků, pokud dodávka není realizována do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.
5.3 O způsobu (způsobech) platby bude Zákazník informován v internetovém obchodě Prodávajícího.
5.4 Pokud byla sjednána platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.
5.5 Pokud je zvolen způsob platby "SOFORT", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen "SOFORT"). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby "SOFORT", musí mít účet v internetovém bankovnictví, který byl aktivován pro účast ve službě "SOFORT", musí se během platebního procesu odpovídajícím způsobem identifikovat a musí potvrdit platební příkaz společnosti "SOFORT". Platební transakce je poté okamžitě provedena službou "SOFORT" a z bankovního účtu zákazníka je odepsána částka. Podrobnější informace o způsobu platby "SOFORT" získá zákazník na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.
. 5.6 Pokud je vybrán způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Shopify Payments", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby Shopify Payments bude Zákazník informován v internetovém obchodě Prodávajícího. Společnost Stripe může pro zpracování plateb využívat další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník informován zvlášť. Další informace o službě "Shopify Payments" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
. 5.7 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "mollie", bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "mollie"). O jednotlivých způsobech platby nabízených prostřednictvím služby mollie bude zákazník informován v internetovém obchodě prodávajícího. Pro zpracování plateb může mollie využívat další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být Zákazník informován zvlášť. Další informace o "mollie" jsou k dispozici na internetové adrese https://www.mollie.com/de/.
. 5.8 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet, stává se kupní cena splatnou po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě je kupní cena splatná do 7 (sedmi) dnů od doručení faktury bez odpočtu, není-li dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout způsob platby nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout. V takovém případě bude prodávající informovat zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě.
5.9 Pokud je zvolen způsob platby nákup na účet, stává se kupní cena splatnou po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě musí být kupní cena uhrazena do 7 (sedmi) dnů od doručení faktury bez odpočtu, není-li dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout způsob platby nákup na účet pouze do určitého objemu objednávky a v případě překročení stanoveného objemu objednávky tento způsob platby odmítnout. V takovém případě prodávající informuje zákazníka o příslušném omezení platby v jeho platebních údajích v internetovém obchodě. Prodávající si dále vyhrazuje právo provést při volbě způsobu platby nákup na účet kontrolu bonity a v případě negativní kontroly bonity tento způsob platby odmítnout.
5.10 Pokud je zvolen způsob platby "faktura PayPal", postoupí prodávající svůj nárok na platbu společnosti PayPal. Před přijetím prohlášení prodávajícího o postoupení pohledávky provede společnost PayPal kontrolu bonity na základě předaných údajů o zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zákazníkovi způsob platby "PayPal faktura" v případě negativního výsledku kontroly. Pokud je způsob platby "PayPal faktura" společností PayPal povolen, musí zákazník uhradit fakturovanou částku společnosti PayPal do 30 dnů od převzetí zboží, pokud mu společnost PayPal nestanoví jinou lhůtu splatnosti. V takovém případě může provést platbu společnosti PayPal pouze s účinkem umoření dluhu. Prodávající však zůstává odpovědný za obecné dotazy zákazníka, např. ohledně zboží, dodací lhůty, přepravy, vrácení zboží, reklamací, prohlášení o odvolání a dodání nebo dobropisů, a to i v případě postoupení pohledávky. Kromě toho platí Všeobecné podmínky používání služby Nákup na účet PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
. 5.11 Pokud je zvolen způsob platby SEPA inkasem, je částka faktury splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro zálohovou informaci. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad prodávajícího, nikoli však před uplynutím lhůty pro zálohové informace. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, hradí zákazník poplatky vzniklé příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za to nese odpovědnost.
5.12 Je-li zvolen způsob platby SEPA inkasem, je částka faktury splatná po vystavení mandátu k SEPA inkasu, nejdříve však po uplynutí lhůty pro zálohovou informaci. Přímé inkaso bude inkasováno v okamžiku, kdy objednané zboží opustí sklad prodávajícího, nikoliv však před uplynutím lhůty pro zálohové informace. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Není-li inkaso uznáno z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů nebo vznese-li zákazník námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky, které vzniknou příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za ně odpovídá. Prodávající si vyhrazuje právo provést při volbě způsobu platby SEPA inkasem kontrolu bonity a v případě negativní kontroly bonity tento způsob platby odmítnout.
5.13 Pokud je zvolen způsob platby "Přímé inkaso PayPal", společnost PayPal inkasuje fakturovanou částku z bankovního účtu zákazníka po vystavení mandátu k inkasu SEPA, ale až po uplynutí lhůty pro předběžné oznámení jménem prodávajícího. Předběžným oznámením se rozumí jakékoli sdělení (např. faktura, pojistka, smlouva) zákazníkovi oznamující inkaso prostřednictvím inkasa SEPA. Pokud není inkaso uznáno z důvodu nedostatku prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, hradí zákazník poplatky vzniklé příslušné úvěrové instituci v důsledku zpětného inkasa, pokud za to nese odpovědnost.
5.14 Je-li zvolen způsob platby kreditní kartou prostřednictvím služby Stripe, je fakturovaná částka splatná ihned po uzavření smlouvy. Platba je zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). Společnost Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu úvěruschopnosti a v případě negativní kontroly úvěruschopnosti tento způsob platby odmítnout.
5.15 Pokud je zvolen způsob platby nabízený prostřednictvím platební služby "Klarna", bude platba zpracována prostřednictvím společnosti Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen "Klarna"). Další informace a podmínky společnosti Klarna naleznete v platebních informacích prodávajícího, které jsou k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Dodací a přepravní podmínky
6.1 Pokud prodávající nabídne zaslání zboží, bude dodání provedeno v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu určenou zákazníkem, pokud není dohodnuto jinak. Při vyřizování obchodu je rozhodující adresa dodání uvedená při vyřizování objednávky Prodávajícím.
6.2 Pokud se dodávka zboží nezdaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které prodávajícímu v důsledku toho vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na zpětnou přepravu, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. V případě účinného uplatnění práva zákazníka na odstoupení od smlouvy se na náklady na vrácení zboží použije ustanovení uvedené v pokynech prodávajícího k odstoupení od smlouvy.
6.3 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající předá zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka nebo osobu oprávněnou k převzetí zboží v zásadě až okamžikem předání zboží zákazníkovi. Odchylně od toho přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení stavu prodávaného zboží na zákazníka i v případě spotřebitele, jakmile prodávající předá věc speditérovi, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k provedení přepravy, pokud zákazník pověří speditéra, dopravce nebo osobu či instituci jinak určenou k provedení přepravy provedením přepravy a prodávající tuto osobu či instituci zákazníkovi předem nejmenoval.
Dopravce je povinen zajistit, aby zásilka byla doručena do místa určení. 6.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávného nebo nevhodného vlastního dodání. To platí pouze v případě, že prodávající není za nedodání odpovědný a že s dodavatelem uzavřel konkrétní krycí obchod s náležitou péčí. Prodávající je povinen vynaložit veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo pouze částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a odměna mu bude neprodleně vrácena.
6.5 Vlastní odběr není z logistických důvodů možný.
Samostatný odběr není možný. 6.6 Poukázky budou Objednateli poskytnuty následujícím způsobem:
- e-mailem
6.7 Digitální obsah bude Zákazníkovi poskytován následujícím způsobem:
- e-mailem
6.8 Licenční klíče budou Objednateli poskytnuty následujícím způsobem:
- e-mailem


7) Udělení práv k užití digitálního obsahu
7.1 Není-li v popisu DeepL v internetovém obchodě Prodávajícího uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Zákazníkovi nevýhradní, časově a místně neomezené právo k užití poskytnutého obsahu pro soukromé i komerční účely.
7.2 Převod obsahu na třetí osoby nebo vytváření kopií pro třetí osoby mimo rámec těchto VOP není povoleno, pokud Prodávající nesouhlasil s převodem smluvní licence na třetí osobu.
7.3 Pokud se smlouva týká jednorázového poskytnutí digitálního obsahu, nabývá udělení práv účinnosti až po úplném zaplacení dlužné odměny zákazníkem. Prodávající může předběžně povolit použití smluvního obsahu i před tímto okamžikem. Takovéto předběžné povolení nepředstavuje převod práv.

8) Udělení užívacích práv k licenčním klíčům
8.1 Poskytnutý licenční klíč opravňuje zákazníka k užívání digitálního produktu zřejmého z příslušného popisu produktu prodávajícího v rozsahu v něm popsaném.
8.2 Pokud se licenční klíč vztahuje na jednorázové poskytnutí digitálního obsahu, nabývá poskytnutí práv účinnosti až po úplném zaplacení dlužné odměny zákazníkem.
Odměna za poskytnutí digitálního obsahu se vztahuje na jednorázové poskytnutí digitálního obsahu.
9) Doba platnosti a ukončení smluv o předplatném
9.1 Smlouvy o předplatném se uzavírají na dobu určitou, a to na dobu trvání smlouvy uvedenou v popisu příslušného produktu v internetovém obchodě prodávajícího, a končí automaticky po uplynutí doby trvání smlouvy.
9.2 Právo na mimořádnou výpověď z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Za závažný důvod se považuje, pokud od ukončující strany nelze s přihlédnutím ke všem okolnostem konkrétního případu a při zvážení zájmů obou stran rozumně očekávat, že bude smluvní vztah pokračovat až do dohodnutého ukončení nebo do uplynutí výpovědní doby.
9.3 Zrušení smlouvy musí být provedeno písemně nebo v textové podobě (např. e-mailem).

10) Zachování titulu
Pokud prodávající zaplatí zálohu, ponechává si vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

11) Odpovědnost za vady (záruka)
11.1 Pokud není v následujících ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady. Bez ohledu na výše uvedené se na smlouvy o dodání zboží vztahují následující ustanovení:
11.2 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel,
- prodávající má možnost volby typu následného plnění;
- v případě nového zboží je promlčecí lhůta pro vady jeden rok od dodání zboží;
- promlčecí lhůta neběží znovu, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.
11.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti a zkrácení lhůt se nevztahují na
- v případě, že prodávající podvodně zatajil vadu,
- u zboží, které bylo užíváno pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užíváním a způsobilo její vadnost,
- u existující povinnosti prodávajícího poskytovat aktualizace digitálních produktů, v případě smluv na dodávku zboží s digitálními prvky.
11.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro případné zákonné právo na odvolání zůstávají nedotčeny.
11.5 Pokud zákazník vystupuje jako obchodník ve smyslu § 1 německého obchodního zákoníku (HGB), vztahuje se na něj obchodní povinnost kontroly a oznámení vad podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB). Pokud zákazník nesplní tam upravenou oznamovací povinnost, považuje se zboží za schválené.
11.6 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, žádáme ho, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u dodavatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud tak zákazník neučiní, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad zboží.
11.7 Prodávající neodpovídá za vady plnění telekomunikační smlouvy, za které odpovídá výhradně příslušný poskytovatel služeb. V tomto ohledu platí příslušná zákonná ustanovení a smluvní podmínky příslušného poskytovatele služeb, které se od nich odchylují.

12) Uplatnění propagačních poukázek
12.1 Poukázky, které Prodávající bezplatně vydává v rámci akcí s určitou dobou platnosti a které si Zákazník nemůže zakoupit (dále jen "Akční poukázky"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě Prodávajícího, a to pouze v uvedeném období.
12.2 Jednotlivé výrobky mohou být z propagační akce na poukaz vyloučeny, pokud z obsahu propagačního poukazu vyplývá odpovídající omezení.
12.3 Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následné započtení není možné.
Objednávka je platná pouze v případě, že je možné provést zápočet. 12.4 Na jednu objednávku lze uplatnit i několik propagačních poukazů.
Použití propagačních poukazů na jednu objednávku není možné. 12.5 Hodnota zboží musí být minimálně stejná jako výše propagačního poukazu. Případný zbytek kreditu prodávající nevrací.
12.6 Pokud hodnota propagačního poukazu nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených Prodávajícím.
12.7 Kreditní zůstatek propagačního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.
12.8 Propagační poukaz se nevrací, pokud zákazník vrátí zboží, které bylo zcela nebo zčásti uhrazeno propagačním poukazem, v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.
12.9 Propagační poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu s rozvazovací účinností příslušnému držiteli, který propagační poukaz uplatní v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud Prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele.

13) Uplatnění dárkových poukazů
13.1 Dárkové poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen "Dárkové poukazy"), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě Prodávajícího, není-li na Dárkovém poukazu uvedeno jinak.
13.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatky dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku následujícího po roce zakoupení dárkového poukazu. Zbývající kredity budou zákazníkovi připsány do data ukončení platnosti.
Bezplatný poukaz bude zákazníkovi připsán do data ukončení platnosti. 13.3 Dárkové poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následný zápočet není možný.
Podle tohoto odstavce je možné uplatnit i na dárky, které jsou v ceně. 13.4 Na jednu objednávku lze uplatnit i několik dárkových poukazů.
Dárkové poukazy lze uplatnit i v rámci jedné objednávky. 13.5 Dárkové poukazy lze použít pouze k nákupu zboží a nelze je použít k nákupu jiných dárkových poukazů.
13.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k úhradě objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit některý z dalších způsobů platby nabízených Prodávajícím.
13.7 Zůstatek dárkového poukazu se nevyplácí v hotovosti ani se neúročí.
Dárkový poukaz se úročí. 13.8 Dárkový poukaz je přenosný. Prodávající může provést platbu s rozvazovací účinností příslušnému držiteli, který uplatní Dárkový poukaz v internetovém obchodě Prodávajícího. To neplatí, pokud Prodávající ví nebo z hrubé nedbalosti neví o nezpůsobilosti, právní nezpůsobilosti nebo nedostatku zástupčího oprávnění příslušného držitele

14) Platné právní předpisy
Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením právních předpisů o mezinárodním prodeji movitých věcí. V případě spotřebitelů se tato volba práva uplatní pouze v případě, že poskytnutá ochrana není odňata kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

15) Příslušnost
Je-li zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva se sídlem na území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem pro řešení všech sporů z této smlouvy sídlo prodávajícího. Pokud má zákazník sídlo mimo území Spolkové republiky Německo, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy sídlo prodávajícího, pokud lze smlouvu nebo nároky vyplývající ze smlouvy přičíst profesní nebo obchodní činnosti zákazníka. Ve výše uvedených případech je však prodávající v každém případě oprávněn podat žalobu u soudu v místě podnikání zákazníka.

16) Kodex chování
- Prodávající se podřídil kritériím kvality "EHI Geprüfter Online-Shop" EHI Retail Institute GmbH, která jsou k nahlédnutí na internetové adrese http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.
.
17) Alternativní řešení sporů
17.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb online, kterých se účastní spotřebitel.
Připravuje se pro vás na základě smlouvy o poskytování služeb. 17.2 Prodávající není povinen účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro rozhodování spotřebitelských sporů, je však připraven tak učinit.