Общи условия с информация за клиента


Табло със съдържание


1. Обхват на заявлението
2. Сключване на договора
3. Покупка по съдебен ред
4. Право на отказ
5. Цени и условия на плащане
6. Условия за доставка и транспортиране
7. Предоставяне на права за ползване на цифрово съдържание
8. Предоставяне на права за ползване на лицензионни ключове
9. Продължителност на договора и прекратяване на договора за абонаментни договори
10. Запазване на титлата
11. Отговорност за дефекти (гаранция)
12. Осребряване на промоционални ваучери
13. Откупуване на ваучери за подаръци
14. Приложимо законодателство
15. Юрисдикция
16. Кодекс на поведение
17. Алтернативно решаване на спорове

1) Обхват
1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") на TIMmunity GmbH (наричан по-долу "Продавач") се прилагат за всички договори за доставка на стоки, сключени от потребител или предприемач (наричан по-долу "Клиент") с Продавача по отношение на стоките, представени от Продавача в неговия онлайн магазин. С настоящото се възразява срещу включването на собствени общи условия на клиента, освен ако не е договорено друго.
1.2 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за доставка на ваучери, освен ако не е уговорено друго.
1.3 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за предоставяне на цифрово съдържание, освен ако не е договорено друго. Цифрово съдържание по смисъла на настоящите ОУ са данни, които са създадени и предоставени в цифрова форма.
1.4 Настоящите ОУ се прилагат съответно към договорите за предоставяне на лицензионни ключове, освен ако не е договорено друго. В този контекст Продавачът дължи предоставяне на лицензионен ключ за използване на описаното от него цифрово съдържание или цифрови услуги (наричани по-долу "цифрови продукти"), както и предоставяне на договорените права за използване на съответните цифрови продукти. Клиентът не придобива никакви права на интелектуална собственост върху цифровия продукт. Съответното описание на продукта от страна на продавача е определящо за качеството на цифровия продукт.
1.5 Потребител по смисъла на настоящите ОУ е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна.
1.6 Предприемач по смисъла на настоящите ОУ е физическо или юридическо лице или гражданско дружество с правоспособност, което при сключване на правна сделка действа в изпълнение на своята търговска или независима професионална дейност.
1.7 В зависимост от описанието на продукта на Продавача, предмет на договора може да бъде както покупката на стоки чрез еднократна доставка, така и покупката на стоки чрез постоянна доставка (наричан по-долу "абонаментен договор"). В случай на абонаментен договор продавачът се задължава да доставя на клиента дължимите по договора стоки за срока на договорения срок на договора на дължимите по договора интервали от време.
1.8 Предметът на договора може да бъде - в зависимост от описанието на Продавача на DeepL - както еднократно предоставяне на цифрово съдържание, така и редовно предоставяне на цифрово съдържание (наричан по-долу "абонаментен договор"). В случай на абонаментен договор Продавачът се задължава да предоставя на Клиента дължимото по договора цифрово съдържание за срока на действие на договора на договорените в договора интервали от време.
1.9 Представените компоненти от асортимента на Продавача могат - в зависимост от описанието на продукта на Продавача - да бъдат свързани със сключването на договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги (наричан по-долу "Договор за далекосъобщителни услуги") с трета страна - доставчик на услуги (наричан по-долу "Доставчик на услуги"). В този случай съществуването на договора с продавача зависи от сключването на договор за далекосъобщителни услуги с доставчика на услуги и от факта, че договорът за далекосъобщителни услуги не е отменен от клиента. Договорът за телекомуникации се урежда от съответните законови разпоредби и, ако е приложимо, от договорните условия на съответния доставчик на услуги, които се отклоняват от тях. Продавачът действа само като посредник за такива договори.
2) Сключване на договора
2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на Продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на Продавача, а служат за подаване на обвързваща оферта от страна на Клиента.
2.2 Клиентът може да подаде офертата чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на Продавача. След като постави избраните стоки във виртуалната кошница и премине през електронния процес на поръчка, клиентът подава правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в кошницата, като натиска бутона, с който приключва процесът на поръчка. Освен това клиентът може да изпрати офертата на продавача и по факс, по електронна поща, по пощата или чрез онлайн формуляр за контакт.
2.3 Продавачът може да приеме офертата на Клиента в рамките на пет дни,
- чрез изпращане на клиента на писмено потвърждение на поръчката или на потвърждение на поръчката в текстова форма (по факс или електронна поща), като в този случай получаването на потвърждението на поръчката от клиента е решаващо, или
- чрез изискване на плащане от клиента, след като той е направил поръчката.
Ако съществуват няколко от горепосочените алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от горепосочените алтернативи настъпи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва с изтичането на петия ден след изпращането на офертата. Ако продавачът не приеме офертата на клиента в рамките на горепосочения срок, това се счита за отхвърляне на офертата с последицата, че клиентът вече не е обвързан от своето волеизявление.
2.4 Ако е избран метод на плащане, предлаган от PayPal, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (наричан по-нататък "PayPal"), при спазване на условията за ползване на PayPal, които могат да бъдат разгледани на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PayPal - при спазване на условията за плащания без акаунт в PayPal, които могат да бъдат разгледани на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ако клиентът плаща чрез метод за плащане, предлаган от PayPal, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.
2.5 Ако е избран начинът на плащане "Amazon Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (наричан по-долу "Amazon"), при спазване на Споразумението с потребителя на Amazon Payments Europe, което може да бъде видяно на адрес https://payments.amazon.de/help/201751590. Ако Клиентът избере "Amazon Payments" като метод на плащане по време на процеса на онлайн поръчка, Клиентът също така издава платежно нареждане към Amazon, като кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка. В този случай продавачът вече декларира приемането на офертата на клиента в момента, в който клиентът задейства процеса на плащане, като кликне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.
2.6 Когато офертата е направена чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, текстът на договора се съхранява от Продавача след сключването на договора и се предава на Клиента в текстова форма (напр. електронна поща, факс или писмо) след изпращането на поръчката на Клиента. Продавачът няма право да предоставя достъп до текста на договора извън този случай. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на Продавача, преди да изпрати поръчката си, данните за поръчката ще бъдат архивирани на уебсайта на Продавача и ще могат да бъдат достъпни от клиента безплатно чрез неговия защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответните данни за вход.
2.7 Преди обвързващо да направи поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на Продавача, Клиентът може да идентифицира възможните грешки при въвеждането, като внимателно прочете информацията, която се показва на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешките при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира въведените от него данни по време на процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не натисне бутона, с който приключва процесът на поръчка.
2.8 За сключването на договора са налични немски и английски език.
2.9 Обработката на поръчките и контактите с тях обикновено се осъществяват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчки. Клиентът трябва да се увери, че предоставеният от него адрес на електронна поща за обработване на поръчките е правилен, за да може на този адрес да се получават електронните съобщения, изпратени от продавача. По-специално, когато се използват SPAM филтри, клиентът трябва да се увери, че всички електронни писма, изпратени от продавача или от трети страни, на които продавачът е възложил обработката на поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Покупка на изпитание
3.1 Ако е избрана опцията "Поръчка при одобрение" (покупка на изпитание), договорът се сключва при условие, че клиентът одобри поръчаните стоки в срок от четиринадесет дни чрез изрично заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) до продавача или че клиентът не отхвърли вече предадените стоки в срок от четиринадесет дни чрез изрично заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) до продавача. Периодът на одобрение започва да тече от деня, следващ получаването на стоките от клиента.
3.2 По време на периода на одобрение клиентът има право да проверява доставените му стоки по отношение на тяхното състояние, свойства и функциониране, както и да ги съхранява за тези цели. При това той трябва да борави внимателно със стоките с оглед на евентуално задължение за връщането им. Ако клиентът използва стоките по начин, който не е необходим за проверка на тяхното състояние, свойства и функциониране, той носи отговорност за всяка загуба на стойността на стоките.
3.3 Ако клиентът декларира одобрението си за стоката в рамките на срока за одобрение или ако не отхвърли стоката в рамките на срока за одобрение, той е длъжен да заплати на продавача договорената покупна цена. В този случай купувачът превежда договорената покупна цена по банковата сметка на продавача незабавно, но най-късно в срок от седем дни, освен ако не е уговорено друго. Срокът за плащане започва да тече от деня, следващ декларацията на клиента за одобрение, или - при липса на изрично одобрение - от деня, следващ изтичането на срока за одобрение. Навременното постъпване на плащането по банковата сметка на Продавача е определящо за спазването на срока.
3.4 Ако клиентът заяви отказ от стоките в рамките на срока за одобрение, той трябва да върне стоките на продавача в срок от седем дни за своя сметка, освен ако не е договорено друго. Срокът за връщане на стоките започва да тече от деня, следващ декларацията на клиента за отхвърляне. Своевременното изпращане на стоките от клиента е достатъчно за спазване на срока. Клиентът трябва да използва подходяща транспортна опаковка, за да избегне повреди при транспортиране.
3.5 Ако клиентът виновно наруши задължението си за полагане на грижи и/или връщане, той е длъжен да обезщети продавача за възникналите вреди.
3.6 Горепосочените разпоредби не засягат законоустановеното право на клиента на отказ от договора.

4) Право на оттегляне
4.1 Потребителите по принцип имат право на отказ от договора.
4.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за отказ на Продавача.

5) Цени и условия на плащане
5.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на Продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановения данък върху добавената стойност. Всички допълнителни разходи за доставка и транспорт ще бъдат посочени отделно в описанието на съответния продукт.
5.2 В случай на доставки до държави извън Европейския съюз в отделни случаи могат да възникнат допълнителни разходи, за които Продавачът не носи отговорност и които се поемат от Клиента. Те включват например разходи за превод на парични средства от кредитни институции (напр. такси за превод, такси за обмяна на валута) или вносни мита или данъци (напр. мита). Такива разходи могат да бъдат направени и във връзка с прехвърлянето на средства, ако доставката не се извършва в държава извън Европейския съюз, но клиентът извършва плащането от държава извън Европейския съюз.
5.3 Опцията/ите за плащане ще бъде/ат съобщена/и на Клиента в онлайн магазина на Продавача.
5.4 Ако е договорено предварително плащане по банков път, плащането е дължимо незабавно след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили по-късна дата на плащане.
5.5 Ако е избран начинът на плащане "SOFORT", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да плати сумата по фактурата чрез "SOFORT", клиентът трябва да има сметка за онлайн банкиране, която е активирана за участие в "SOFORT", трябва да се идентифицира по съответния начин по време на процеса на плащане и да потвърди указанието за плащане към "SOFORT". След това платежната операция се извършва незабавно от "SOFORT" и банковата сметка на клиента се дебитира. По-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" клиентът може да получи в интернет на адрес https://www.klarna.com/sofort/.
5.6 Ако е избран метод за плащане, предлаган чрез услугата за плащане "Shopify Payments", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу "Stripe"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез Shopify Payments, ще бъдат съобщени на Клиента в онлайн магазина на Продавача. За обработката на плащанията Stripe може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "Shopify Payments" е достъпна в интернет на адрес https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.
5.7 Ако е избран метод на плащане, предлаган чрез платежната услуга "mollie", плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Амстердам, Нидерландия (наричан по-долу "mollie"). Отделните методи за плащане, предлагани чрез mollie, ще бъдат съобщени на Клиента в онлайн магазина на Продавача. За обработката на плащанията mollie може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които Клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за "mollie" е достъпна в интернет на адрес https://www.mollie.com/de/.
5.8 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена се заплаща в срок от 7 (седем) дни от получаването на фактурата без приспадане, освен ако не е договорено друго. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай Продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в неговата информация за плащане в онлайн магазина.
5.9 Ако е избран начинът на плащане покупка по сметка, покупната цена става дължима след доставката на стоките и издаването на фактура. В този случай покупната цена се заплаща в срок от 7 (седем) дни от получаването на фактурата без приспадане, освен ако не е договорено друго. Продавачът си запазва правото да предлага метода на плащане покупка по сметка само до определен обем на поръчката и да откаже този метод на плащане, ако посоченият обем на поръчката бъде надхвърлен. В този случай продавачът ще информира клиента за съответното ограничение на плащането в информацията му за плащане в онлайн магазина. Освен това продавачът си запазва правото да извърши кредитна проверка при избора на метода на плащане покупка по сметка и да отхвърли този метод на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.
5.10 Ако е избран методът на плащане "Фактура PayPal", Продавачът прехвърля вземането си за плащане на PayPal. Преди да приеме декларацията на Продавача за прехвърляне, PayPal извършва проверка на кредитоспособността, като използва предадените данни за клиента. Продавачът си запазва правото да откаже на клиента метода на плащане "PayPal фактура" в случай на отрицателен резултат от проверката. Ако методът на плащане "PayPal фактура" е разрешен от PayPal, клиентът трябва да плати сумата по фактурата на PayPal в рамките на 30 дни от получаването на стоките, освен ако PayPal не му даде друг срок за плащане. В този случай той може да извърши плащане към PayPal само с погасяващ дълга ефект. Продавачът обаче остава отговорен за общите запитвания на клиента, напр. относно стоките, срока на доставка, изпращането, връщането, рекламациите, декларациите за отмяна и доставките или кредитните известия, дори в случай на прехвърляне на вземането. Освен това се прилагат Общите условия за използване на услугата за покупки по сметка на PayPal, които можете да видите на адрес https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
5.11 Ако е избран метод на плащане с директен дебит в SEPA, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаване на мандат за директен дебит в SEPA, но не преди изтичане на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.
5.12 Ако е избран метод на плащане SEPA директен дебит, сумата по фактурата е дължима за плащане след издаването на мандат за SEPA директен дебит, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Директният дебит се събира, когато поръчаните стоки напуснат склада на Продавача, но не преди изтичането на срока за предварителна информация. Предварително уведомление е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това. Продавачът си запазва правото да извърши кредитна проверка при избора на метод на плащане SEPA директен дебит и да откаже този метод на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.
5.13 Ако е избран методът на плащане "PayPal Директен дебит", PayPal ще събере сумата по фактурата от банковата сметка на клиента след издаване на мандат за директен дебит SEPA, но не преди изтичането на срока за предварително уведомяване от името на продавача. Предварително уведомяване е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, с което се обявява дебитиране чрез директен дебит SEPA. Ако директният дебит не бъде изпълнен поради липса на достатъчно средства по сметката или поради предоставяне на неверни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу директния дебит, въпреки че няма право да го направи, клиентът поема таксите, направени от съответната кредитна институция в резултат на обратното начисляване, ако той носи отговорност за това.
5.14 Ако е избран методът за плащане с кредитна карта чрез Stripe, сумата по фактурата е дължима веднага след сключването на договора. Плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-нататък "Stripe"). Stripe си запазва правото да извърши кредитна проверка и да откаже този начин на плащане в случай на отрицателна кредитна проверка.
5.15 Ако е избран начин на плащане, предлаган чрез платежната услуга "Klarna", плащането ще бъде обработено чрез Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричана по-долу "Klarna"). Допълнителна информация и условията на Klarna могат да бъдат намерени в информацията за плащане на Продавача, която може да бъде видяна на следния интернет адрес:
https://www.klarna.com/de/smoooth/

6) Условия за доставка и транспортиране
6.1 Ако Продавачът предложи да изпрати стоките, доставката се извършва в рамките на зоната за доставка, посочена от Продавача, до адреса за доставка, посочен от Клиента, освен ако не е договорено друго. При обработката на сделката решаващ е адресът на доставка, посочен при обработката на поръчката от Продавача.
6.2 Ако доставката на стоките се провали по причини, за които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача в резултат на това. Това не важи по отношение на разходите за обратна доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ от договора. В случай на ефективно упражняване на правото на отказ от страна на клиента, за разходите за връщане на стоките се прилага разпоредбата, направена в инструкциите за отказ на продавача.
6.3 Ако клиентът действа като предприемач, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента веднага след като продавачът предаде стоките на спедитора, превозвача или друго лице или институция, определени да извършат превоза. Ако клиентът действа като потребител, рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки по принцип преминава върху клиента или лицето, упълномощено да получи стоките, едва когато стоките бъдат предадени на клиента. В отклонение от това рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадените стоки преминава върху клиента и в случай на потребители веднага след като продавачът е предал стоката на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, ако клиентът е възложил на спедитора, превозвача или лицето или институцията, определени по друг начин да извършат превоза, да извършат превоза и продавачът не е посочил предварително това лице или институция на клиента.
6.4 Продавачът си запазва правото да се откаже от договора в случай на неправилна или некоректна самостоятелна доставка. Това се прилага само в случай, че Продавачът не носи отговорност за недоставянето и е сключил конкретна покриваща сделка с доставчика с дължимата грижа. Продавачът полага всички разумни усилия, за да се снабди със стоките. В случай на неналичност или само частична наличност на стоките, клиентът ще бъде информиран незабавно и възнаграждението ще бъде възстановено без забавяне.
6.5 Самостоятелно събиране не е възможно по логистични причини.
6.6 Ваучерите се предоставят на Клиента, както следва:
- по електронна поща
6.7 Цифровото съдържание ще бъде предоставено на Клиента, както следва:
- по електронна поща
6.8 Лицензионните ключове се предоставят на Клиента, както следва:
- по електронна поща

7) Предоставяне на права за ползване на цифрово съдържание
7.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на DeepL в онлайн магазина на Продавача, Продавачът предоставя на Клиента неизключителното право, неограничено по време и място, да използва предоставеното съдържание за лични и търговски цели.
7.2 Прехвърлянето на съдържанието на трети лица или създаването на копия за трети лица извън обхвата на настоящите ОУ не е разрешено, освен ако Продавачът не се е съгласил с прехвърлянето на договорния лиценз на третото лице.
7.3 Доколкото договорът се отнася до еднократно предоставяне на цифрово съдържание, предоставянето на права влиза в сила едва когато клиентът заплати изцяло дължимото възнаграждение. Продавачът може временно да разреши използването на договорното съдържание дори преди този момент. Такова временно разрешение не представлява прехвърляне на права.

8) Предоставяне на права за ползване на лицензионни ключове
8.1 Предоставеният лицензионен ключ дава право на Клиента да използва цифровия продукт, видно от описанието на съответния продукт на Продавача, в степента, описана в него.
8.2 Доколкото лицензионният ключ се отнася до еднократното предоставяне на цифрово съдържание, предоставянето на правата влиза в сила едва след като клиентът заплати изцяло дължимото възнаграждение.

9) Срок и прекратяване на абонаментните договори
9.1 Абонаментните договори се сключват за ограничен период от време, за срока на договора, посочен в описанието на съответния продукт в онлайн магазина на Продавача, и се прекратяват автоматично след изтичане на срока на договора.
9.2 Правото на извънредно прекратяване на договора по основателна причина остава незасегнато. Счита се, че е налице уважителна причина, ако от прекратяващата страна, като се вземат предвид всички обстоятелства по конкретния случай и се преценят интересите на двете страни, не може разумно да се очаква да продължи договорните отношения до уговореното прекратяване или до изтичането на срока на предизвестието.
9.3 Анулирането трябва да бъде направено в писмена или текстова форма (напр. по електронна поща).

10) Запазване на титлата
Ако продавачът извърши авансово плащане, той запазва собствеността върху доставените стоки до пълното изплащане на дължимата покупна цена.

11) Отговорност за дефекти (гаранция)
11.1 Освен ако в следващите разпоредби не е посочено друго, се прилагат разпоредбите за законовата отговорност за дефекти. Независимо от горното, за договорите за доставка на стоки се прилага следното:
11.2 Ако клиентът действа като предприемач,
- продавачът има право на избор на вида на последващото изпълнение;
- в случай на нови стоки давностният срок за дефекти е една година от доставката на стоките;
- правата и претенциите поради дефекти са изключени в случай на употребявани стоки;
- давностният срок не се възобновява, ако в рамките на отговорността за дефекти е извършена заместваща доставка.
11.3 Гореспоменатите ограничения на отговорността и съкращаване на сроковете не се прилагат за
- в случай, че продавачът е укрил дефекта с измама,
- за стоки, които са били използвани за сграда в съответствие с обичайната им употреба и са причинили нейния дефект,
- за всяко съществуващо задължение на продавача да предоставя актуализации за цифрови продукти, в случай на договори за доставка на стоки с цифрови елементи.
11.4 Освен това за предприемачите законоустановените давностни срокове за всяко законоустановено право на обезщетение остават незасегнати.
11.5 Ако клиентът действа в качеството на търговец по смисъла на § 1 от Германския търговски кодекс (HGB), за него важи търговското задължение за проверка и уведомяване за дефекти съгласно § 377 от Германския търговски кодекс (HGB). Ако клиентът не изпълни регламентираните в него задължения за уведомяване, стоките се считат за одобрени.
11.6 Ако клиентът действа в качеството на потребител, от него се изисква да се оплаче от доставени стоки с очевидни транспортни повреди на доставчика и да информира продавача за това. Ако клиентът не изпълни това, то няма да има ефект върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.
11.7 Продавачът не носи отговорност за дефекти при изпълнението на договора за далекосъобщителни услуги, за които отговаря единствено съответният доставчик на услуги. В тази връзка се прилагат съответните законови разпоредби и всички договорни условия на съответния доставчик на услуги, които се отклоняват от тях.

12) Изкупуване на промоционални ваучери
12.1 Ваучери, издадени безплатно от Продавача като част от промоции с определен срок на валидност, които не могат да бъдат закупени от Клиента (наричани по-долу "Промоционални ваучери"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача и само през посочения период.
12.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоцията с ваучери, ако от съдържанието на промоционалния ваучер произтича съответното ограничение.
12.3 Промоционалните ваучери могат да се използват само преди завършване на процеса на поръчка. Последващо компенсиране не е възможно.
12.4 За една поръчка могат да се използват и няколко промоционални ваучера.
12.5 Стойността на стоките трябва да е най-малко равна на сумата на промоционалния ваучер. Остатъкът от кредита няма да бъде възстановен от Продавача.
12.6 Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача, за да се уреди разликата.
12.7 Кредитното салдо на промоционален ваучер не се изплаща в брой, нито се олихвява.
12.8 Промоционалният ваучер не се възстановява, ако клиентът върне стоките, заплатени изцяло или частично с промоционалния ваучер, в рамките на законоустановеното му право на отказ от договора.
12.9 Промоционалният ваучер може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект на съответния притежател, който осребрява промоционалния ваучер в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или при груба небрежност не знае за неправоспособността, недееспособността или липсата на представителна власт на съответния притежател.

13) Изкупуване на ваучери за подарък
13.1 Ваучерите за подарък, които могат да бъдат закупени чрез онлайн магазина на Продавача (наричани по-долу "Ваучери за подарък"), могат да бъдат използвани само в онлайн магазина на Продавача, освен ако не е посочено друго във Ваучера за подарък.
13.2 Ваучерите за подарък и остатъчните салда по тях могат да се използват до края на третата година след годината на закупуване на ваучера за подарък. Останалите кредити ще бъдат преведени на клиента до датата на изтичане на срока на валидност.
13.3 Ваучерите за подарък могат да се използват само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо компенсиране не е възможно.
13.4 За една поръчка могат да се използват и няколко ваучера за подарък.
13.5 Ваучерите за подарък могат да се използват само за закупуване на стоки и не могат да се използват за закупуване на други ваучери за подарък.
13.6 Ако стойността на ваучера за подарък не е достатъчна за покриване на поръчката, може да се избере един от другите начини на плащане, предлагани от Продавача, за да се уреди разликата.
13.7 Остатъкът от ваучера за подарък не се изплаща в брой и не носи лихва.
13.8 Ваучерът за подарък може да се прехвърля. Продавачът може да извърши плащане с погасителен ефект към съответния притежател, който реализира Ваучера за подарък в онлайн магазина на Продавача. Това не се прилага, ако Продавачът знае или поради груба небрежност не знае за неправоспособността, юридическата неспособност или липсата на представителна власт на съответния притежател.

14) Приложимо право
Всички правни отношения между страните се уреждат от законите на Федерална република Германия, като се изключват законите за международната продажба на движими вещи. В случай на потребители този избор на право се прилага само дотолкова, доколкото предоставената защита не е оттеглена от императивните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

15) Юрисдикция
Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право със седалище на територията на Федерална република Германия, изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е седалището на Продавача. Ако клиентът има седалище извън територията на Федерална република Германия, седалището на Продавача е изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, ако договорът или претенциите, произтичащи от договора, могат да бъдат отнесени към професионалната или търговската дейност на клиента. В горепосочените случаи обаче Продавачът във всички случаи има право да предяви иск пред съда по местонахождението на стопанската дейност на Клиента.

16) Кодекс на поведение
- Продавачът се е подчинил на критериите за качество "EHI Geprüfter Online-Shop" на EHI Retail Institute GmbH, които могат да бъдат разгледани в интернет на адрес http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

17) Алтернативно разрешаване на спорове
17.1 Комисията на ЕС предоставя платформа за онлайн решаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупка или услуги, в които участва потребител.
17.2 Продавачът не е длъжен да участва в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражна комисия за защита на потребителите, но е готов да го направи.