Политика за анулиране и формуляр за анулиране


Потребителите имат право на отказ от договора в съответствие със следните разпоредби, съгласно които потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към неговата търговска или неговата независима професионална дейност:


А) Политика за анулиране


Право на отказ от договора 
 
Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ от договора е четиринадесет дни, считано от деня на сключване на договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (TIMmunity GmbH, Erftstr. 15, 38120 Брауншвайг, Германия, тел: +49 531 40202440, e-mail: info@timmunity.com) чрез ясна декларация (напр. писмо или електронна поща, изпратена по пощата) за Вашето решение да се откажете от този договор.

За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ от договора, който е, обаче не е задължителен.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняването на правото на отказ преди края на периода за анулиране.


Последствия от отмяната 


Ако се откажете от този договор, ние трябва да ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без забавяне и най-късно до в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за Вашия отказ от този договор. За това изплащане ние ще използваме същите средствата за плащане, които сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не в никакъв случай няма да ви бъде начислена такса за това изплащане.


Изтичане на правото на оттегляне 


Правото на отказ се прекратява изтича предсрочно, ако сме започнали изпълнението на договора, след като сте сте дали изрично съгласие да започнем изпълнението на договора преди изтичането на срока за анулиране и вие сте ни потвърдили своя знанието си, че със съгласието си губите правото си на отказ при започване на изпълнението на договора.


Б) Формуляр за отказ от договора


Ако желаете да се откажете от договора, моля, попълнете и върнете този формуляр.


До

TIMmunity GmbH

Erftstr. 15

38120 Brunswick

Германия

E-mail: info@timmunity.com

С настоящото аз/ние (*) отменям/отменяме договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Поръчано на (*) ____________ / получено на (*) __________________

________________________________________________________

Наименование на потребителя(ите)

________________________________________________________

Адрес на потребителя(ите)

________________________________________________________

Подпис на потребителя(ите) (само в случай на уведомление на хартиен носител)

_________________________

Дата

(*) Заличете, когато е приложимо